Läs mer

Nu har våra medborgare tyckt till om framtida Nossebro!

...och så här blev resultatet!

- Nära och tryggt! - Tillgänglig natur! - Brett utbud av service, butiker och föreningsliv!

Detta är några av de positiva värden som lyftes fram i de olika medborgardialoger som genomförts under hösten 2021 inom projektet fördjupad översiktsplan för Nossebro, även kallat FÖP Nossebro. På den negativa sidan lyftes bland annat bekymren med kollektivtrafiken, trafiksituationen kring Storgatan och bristen på mötesplatser och bristen på en modern idrottshall. - Det har varit en väldigt bra respons från våra medborgare och andra berörda som tagit chansen och tyckt till om hur man vill att Nossebro ska utvecklas i framtiden för att orten ska bli så bra som möjligt, säger Jenny Leonardsson, enhetschef för hållbar utveckling. Det är vi verkligen glada för! Dialogerna har gett medborgarna ett ökat inflytande i planprocessen och det kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Nossebro tätort. Alla dialoger och synpunkter som kommit in har nu utförligt sammanställts i ett PM Medborgardialog Pdf, 1.6 MB. för alla att ta del av på kommunens hemsida.

Illustration över Essunga kommun med ett förstoringsglas som fokuserar på en tätort.

Nu pågår det ett intensivt arbete internt på kommunen med att fördjupa frågorna kring hur Nossebro ska utvecklas, både med politikerna och med tjänstepersoner från olika verksamheter. Det handlar bland annat om frågor som centrumutveckling, teknisk infrastruktur exempelvis vatten och avloppsfrågor, mobilitet såsom gång- och cykelbanor men också kollektivtrafik och övriga trafiklösningar. Vi för dialoger om vilka grönområden som behövs exempelvis för rekreation och fritidsaktiviteter men också för infiltration av regnvatten, livsmedelsproduktion och biologisk mångfald. Frågor som skola, omsorg och företagande finns också med på agendan. I vårt arbete behöver vi beakta alla aspekter och det är många avvägningar som behöver göras mellan olika intressen.

- Målet är att skapa en tydlighet i hur Nossebro ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt, till en attraktiv och levande småstad, säger Jenny. Medborgarna kommer att få en ny möjlighet att tycka till när den fördjupade översiktsplanen för Nossebro går ut på samråd och planen är att det ska ske i oktober i år.

Efter arbetet med en fördjupad översiktsplan för Nossebro kommer vi jobba vidare med fördjupade översiktsplaner för Jonslund och därefter Främmestad. Även här kommer medborgarna att få möjlighet att skicka med synpunkter genom tidiga dialoger.

Läs mer om samhällsbyggnadsprocessen och fördjupade översiktsplaner här.

Agenda 2030 och hållbarhetsmål nummer 11 Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. Läs mer om de globala målen på UNDP:s (FN:s utvecklingsprogram) hemsida. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt