Läs mer

Blanketter

För blanketterna kan du behöva ha ett program installerat som kan öppna PDF-filer, till exempel Adobe Acrobat Reader Länk till annan webbplats.. Du skriver då ut din blankett, signerar och skickar in till oss. Vissa e-tjänster och blanketter öppnas i ett nytt fönster.

Bygga, bo, kommunalt avlopp

Bygglov och anmälan

Gäller för anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen

Ansökan - förhandsbesked Pdf, 389.3 kB.

Ansökan - bygglov, rivningslov, marklov och ändrad användning Pdf, 310.7 kB.

Anmälan - eldstad, panna, skorsten Pdf, 177.2 kB.

Anmälan - alla åtgärder utom eldstad, panna, skorsten Pdf, 439.1 kB.

Anmälan - Attefallsåtgärd Pdf, 500.1 kB. (bygglovbefriade åtgärder)

Anmälan - kontrollansvarig Pdf, 340 kB.

Blanketten ska vara ifylld och signerad och för att ansökan ska bli komplett ska de handlingar som krävs finnas med. Anmälan/ansökan kan skickas via post eller e-post. För mer information se följande dokument:

Anvisningar och förklaringar Pdf, 370 kB.

Anvisningar - Attefallsåtgärd Pdf, 341.3 kB. (bygglovbefriade åtgärder)

Area - förklaring Pdf, 360.2 kB.

Bygglovbefriade åtgärder som kräver en anmälan, till exempel Attefall Pdf, 341.3 kB.

Exempel på fackmannamässigt utförd ritning Pdf, 1.1 MB.

Exempelritning på braskamin och skorsten Pdf, 365.4 kB.

Förslag till enkla kontrollplaner:

Kontrollplan - enkla projekt Pdf, 98.7 kB.

Kontrollplan - eldstad Pdf, 96.2 kB.

Kontrollplan - rivning enkla projekt Pdf, 192.6 kB.

 

Vattenavläsning

E-tjänsten är endast öppen december till 31 januari. Abonnenterna meddelas per post vilken tid som gäller.


E-tjänst (kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats.Kommunalt vatten- och avlopp

Ansökan om anslutning till kommunala vatten- och/eller avloppsnätet

Blankett Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Gator, vägar, mark

Särskilt driftbidrag enskilda vägar

Särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Blankett Pdf, 16.5 kB.

 

 

Grävning på kommunal mark

Ansökan om tillstånd att få gräva på kommunal mark. Skickas till Bjarne Hurtig, tekniska enheten.


Blankett Pdf, 22.5 kB.Hälsoskydd och livsmedel

Anmälan av verksamhet inom hälsoskyddsområdet

Bifoga följande: Planritningar över lokalen där fasta installationer som till exempel tvättställ, arbetsplatser, förråd, omklädningsrum ingår, redovisning av lokalens ventilation, till exempel genom protokoll från senaste OVK samt skriftlig verksamhetsbeskrivning, inklusive verksamhetens omfattning


Blankett Pdf, 346.3 kB, öppnas i nytt fönster.Registrering av livsmedelsanläggning

Gäller ny livsmedelsanläggning, förändring av befintlig livsmedelsanläggning eller för ny ägare. Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering lämnats in till miljönämnden. Om miljönämnden registrerat anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten påbörjas tidigare.

E-tjänst för registrering av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Dricksvattenanläggning

Gäller ny dricksvattenanläggning, befintlig anläggning eller betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad råvattentäkt.

Blankett Pdf, 626.8 kB, öppnas i nytt fönster.Klagomål i bostad

Blanketten kan komma att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren vid handläggning av ärendet.

Blankett Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster.Klagomål

Gäller vid klagomål utanför egen bostad.

Blankett Pdf, 41.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöskydd, enskilda avlopp, avfall, djur

Brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig varor (Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868 §11)
Anmälan om installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diessel eller spillolja ska i god tid före installationen informera bygg- och miljökontoret.


Informationsplikten gäller för cisterner som:

  • rymmer mer än 1 m³ i eller ovan mark,
  • rymmer mer än 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

Blankett Pdf, 595.1 kB, öppnas i nytt fönster.Oljecistern som varaktigt tagits ur bruk

Gäller även rörledningar och påfyllningsanordning.


Blankett Pdf, 296.3 kB, öppnas i nytt fönster.Anmälan lantbruk med 100-399 djurenheter

För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. För anmälningspliktiga verksamheter debiteras en årlig tillsynsavgift.

Blankett Pdf, 475.2 kB, öppnas i nytt fönster.Anmälan miljöfarlig verksamhet

Bifoga följande: Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder, lagringsutrymme, invallning/dagvatten, med mera, ritning över verksamheten samt uppdaterad kemikalieförteckning (om ändringen medfört ändrad kemikaliehantering).

Blankett Pdf, 255.1 kB, öppnas i nytt fönster.Omläggning av skogsmark till åker

Bifoga situationsplan/riktning/karta över området som visar avverkningsplats,
tillfartsväg, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder, upplagsplats, med mera.

Blankett Pdf, 106.9 kB, öppnas i nytt fönster.Värmepump‌

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan av värmepumpsanläggning ska ske minst 6 veckor eller enligt överenskommet innan arbetet avses påbörjas.

Blankett Pdf, 180.3 kB, öppnas i nytt fönster.Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde‌

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enl. 6 kap. 1 §, NFS 2015:2

Blankett Pdf, 220.8 kB, öppnas i nytt fönster.Strandskyddsdispens

Inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Bifoga situationsplan över åtgärden (ange skala) samt översiktskarta (ange skala och väderstreck).

Blankett Pdf, 162.4 kB, öppnas i nytt fönster.Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Den som avser att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Blankett Pdf, 63 kB, öppnas i nytt fönster.Enskilt avlopp

Gäller enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll. En avloppsanläggning ska rena avloppsvattnet från smittspridande bakterier och virus. Den ska också reducera näringsämnena kväve och fosfor, som annars kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av sjöar och hav. Läs mer här Länk till annan webbplats..


Nedan finner du blanketter för ansökan/anmälan.

Ansökan/anmälan grund ska alltid vara med, sedan väljer du bilaga beroende på vad du ska anlägga för avlopp.

Ansökan/Anmälan grund Pdf, 141.2 kB.

Bilaga 1 Infiltration Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Markbädd Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Minireningsverk Pdf, 34.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 BDT Pdf, 34.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Efter anläggningen är nedgrävd och påkopplad så ska en entreprenörsrapport skickas in.


Infiltration Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster.

Markbädd Pdf, 222 kB, öppnas i nytt fönster.

BDT Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Har du installerat ett minireningsverk så har dem ofta egna installationsrapporter som du skickar in till miljökontoret.
Mellanlagring av avfall

Anmälan gäller mer än 10 ton men högst 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle (29 kap 2 § Miljöprövningsförordning). Sim skickas in av verksamhetsutövaren i god tid, minst 6 veckor innan mellanlagringen påbörjas.

Blankett Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.Eget omhändertagande av avfall

Ansökan om eget omhändertagande av avfall enligt Renhållningsordningen § 21.


Blankett Pdf, 26.9 kB, öppnas i nytt fönster.Nedsatt hämtningsfrekvens (Miniservice)

Ansökan om nedsatt hämtningsfrekvens enligt Renhållningsordningen § 20.

Blankett Pdf, 108.3 kB, öppnas i nytt fönster.Uppehåll i hämtningen‌

Anmälan om uppehåll i sophämtningen (enl. § 19 i Essunga kommuns renhållningsordning)

Blankett finns på Avfall och Återvinning Skaraborgs hemsida, under dispenser och ansökningar.

Blankett (AÅS hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Djur (ej sällskapsdjur) inom detaljplanerat område‌

Bifoga karta över fastigheten där djurens eventuella hägn för utevistelse samt stängsel är markerad (ange mått) och ritning på hönshus (ange mått). 

Blankett Pdf, 237.2 kB, öppnas i nytt fönster.Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt