Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information

Essunga kommun har beslutat att ställa in vissa fysiska möten för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Detta innebär att vissa tillsyner och handläggningsdelar kan behöva anpassas och utföras på annorlunda sätt än vanligt.

Du som har ett pågående ärende med bygg- eller miljökontoret kan kontakta din handläggare för att diskutera hur ni kan lösa kontakten på annat sätt.

Blanketter

För blanketterna kan du behöva ha ett program installerat som kan öppna PDF-filer, till exempel Adobe Acrobat Readerlänk till annan webbplats. Du skriver då ut din blankett, signerar och skickar in till oss. Vissa e-tjänster och blanketter öppnas i ett nytt fönster.

Bygga och bo

Bygglov och anmälan

Gäller för anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen

Ansökan - förhandsbeskedPDF (pdf, 389.3 kB)

Ansökan - bygglov, rivningslov, marklov och ändrad användningPDF (pdf, 310.7 kB)

Anmälan - eldstad, panna, skorstenPDF (pdf, 177.2 kB)

Anmälan - alla åtgärder utom eldstad, panna, skorstenPDF (pdf, 439.1 kB)

Anmälan - AttefallsåtgärdPDF (pdf, 500.1 kB) (bygglovbefriade åtgärder)

Anmälan - kontrollansvarigPDF (pdf, 340 kB)

Blanketten ska vara ifylld och signerad och för att ansökan ska bli komplett ska de handlingar som krävs finnas med. Anmälan/ansökan kan skickas via post eller e-post. För mer information se följande dokument:

Anvisningar och förklaringarPDF (pdf, 370 kB)

Anvisningar - AttefallsåtgärdPDF (pdf, 341.3 kB) (bygglovbefriade åtgärder)

Area - förklaringPDF (pdf, 360.2 kB)

Bygglovbefriade åtgärder som kräver en anmälan, till exempel AttefallPDF (pdf, 341.3 kB)

Exempel på fackmannamässigt utförd ritningPDF (pdf, 1.1 MB)

Exempelritning på braskamin och skorstenPDF (pdf, 365.4 kB)

Förslag till enkla kontrollplaner:

Kontrollplan - enkla projektPDF (pdf, 98.7 kB)

Kontrollplan - eldstadPDF (pdf, 96.2 kB)

Kontrollplan - rivning enkla projektPDF (pdf, 192.6 kB)

 

Vattenavläsning

E-tjänsten är endast öppen 2 december 2019 till 31 januari 2020. Abonnenterna meddelas per post vilken tid som gäller.


E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplatsVärmepump

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan av värmepumpsanläggning ska ske minst 6 veckor eller enligt överenskommet innan arbetet avses påbörjas.

BlankettPDF (pdf, 180.3 kB)

 

Gator, vägar, mark

Särskilt driftbidrag enskilda vägar

Särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

BlankettPDF (pdf, 16.5 kB)

 

 

Grävning på kommunal markBlankettPDF (pdf, 22.5 kB)

 

 

Hälsoskydd och livsmedel

Anmälan av verksamhet inom hälsoskyddsområdet

Bifoga följande: Planritningar över lokalen där fasta installationer som till exempel tvättställ, arbetsplatser, förråd, omklädningsrum ingår, redovisning av lokalens ventilation, till exempel genom protokoll från senaste OVK samt skriftlig verksamhetsbeskrivning, inklusive verksamhetens omfattning


BlankettPDF (pdf, 340.2 kB)Registrering av livsmedelsanläggning

Gäller ny livsmedelsanläggning, förändring av befintlig livsmedelsanläggning eller för ny ägare. Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering lämnats in till miljönämnden. Om miljönämnden registrerat anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten påbörjas tidigare.

BlankettPDF (pdf, 124.3 kB)Dricksvattenanläggning

Gäller ny dricksvattenanläggning, befintlig anläggning eller betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad råvattentäkt.

BlankettPDF (pdf, 626.8 kB)Klagomål i bostad

Blanketten kan komma att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren vid handläggning av ärendet.

BlankettPDF (pdf, 53.9 kB)Klagomål

Gäller vid klagomål utanför egen bostad.

BlankettPDF (pdf, 41.9 kB)

Miljöskydd, enskilda avlopp, avfall, djur

Brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig varor (Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868 §11)
Anmälan om installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diessel eller spillolja ska i god tid före installationen informera bygg- och miljökontoret.


Informationsplikten gäller för cisterner som:

  • rymmer mer än 1 m³ i eller ovan mark,
  • rymmer mer än 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

BlankettPDF (pdf, 595.1 kB)Oljecistern som varaktigt tagits ur bruk

Gäller även rörledningar och påfyllningsanordning.


BlankettPDF (pdf, 296.3 kB)Anmälan lantbruk med 100-399 djurenheter

För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. För anmälningspliktiga verksamheter debiteras en årlig tillsynsavgift.

BlankettPDF (pdf, 475.2 kB)Anmälan miljöfarlig verksamhet

Bifoga följande: Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder, lagringsutrymme, invallning/dagvatten, med mera, ritning över verksamheten samt uppdaterad kemikalieförteckning (om ändringen medfört ändrad kemikaliehantering).

BlankettPDF (pdf, 255.1 kB)Omläggning av skogsmark till åker

Bifoga situationsplan/riktning/karta över området som visar avverkningsplats,
tillfartsväg, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder, upplagsplats, med mera.

BlankettPDF (pdf, 106.9 kB)Värmepump‌

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan av värmepumpsanläggning ska ske minst 6 veckor eller enligt överenskommet innan arbetet avses påbörjas.

BlankettPDF (pdf, 180.3 kB)Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde‌

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enl. 6 kap. 1 §, NFS 2015:2

BlankettPDF (pdf, 220.8 kB)Strandskyddsdispens

Inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Bifoga situationsplan över åtgärden (ange skala) samt översiktskarta (ange skala och väderstreck).

BlankettPDF (pdf, 162.4 kB)Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Den som avser att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

BlankettPDF (pdf, 63 kB)Enskilt avlopp

Gäller enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll. En avloppsanläggning ska rena avloppsvattnet från smittspridande bakterier och virus. Den ska också reducera näringsämnena kväve och fosfor, som annars kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av sjöar och hav. Läs mer härlänk till annan webbplats.


Nedan finner du blanketter för ansökan/anmälan.

Ansökan/anmälan grund ska alltid vara med, sedan väljer du bilaga beroende på vad du ska anlägga för avlopp.

Ansökan/Anmälan grundPDF (pdf, 250 kB)

Bilaga 1 InfiltrationPDF (pdf, 104.5 kB)

Bilaga 2 MarkbäddPDF (pdf, 145.8 kB)

Bilaga 3 MinireningsverkPDF (pdf, 34.7 kB)

Bilaga 4 BDTPDF (pdf, 31.3 kB)


Efter anläggningen är nedgrävd och påkopplad så ska en entreprenörsrapport skickas in.


InfiltrationPDF (pdf, 217 kB)

MarkbäddPDF (pdf, 222 kB)

BDTPDF (pdf, 192.2 kB)


Har du installerat ett minireningsverk så har dem ofta egna installationsrapporter som du skickar in till miljökontoret.
Mellanlagring av avfall

Anmälan gäller mer än 10 ton men högst 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle (29 kap 2 § Miljöprövningsförordning). Sim skickas in av verksamhetsutövaren i god tid, minst 6 veckor innan mellanlagringen påbörjas.

BlankettPDF (pdf, 305 kB)Eget omhändertagande av avfall

Ansökan om eget omhändertagande av avfall enligt Renhållningsordningen § 21.


BlankettPDF (pdf, 26.9 kB)Nedsatt hämtningsfrekvens (Miniservice)

Ansökan om nedsatt hämtningsfrekvens enligt Renhållningsordningen § 20.

BlankettPDF (pdf, 108.3 kB)Uppehåll i hämtningen‌

Anmälan om uppehåll i sophämtningen (enl. § 19 i Essunga kommuns renhållningsordning)

BlankettPDF (pdf, 234.5 kB)Djur (ej sällskapsdjur) inom detaljplanerat område‌

Bifoga karta över fastigheten där djurens eventuella hägn för utevistelse samt stängsel är markerad (ange mått) och ritning på hönshus (ange mått). 

BlankettPDF (pdf, 237.2 kB)Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt