Läs mer

Hälsoskydd

Hallonbuskar
Globala målen 3

Ett av bygg- och miljönämndens arbetsområden är hälsoskyddsfrågor. Hälsoskyddets syfte är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Det handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar som exempelvis buller, radon, fukt, mögel, luftföroreningar eller kalla bostäder.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Läs mer om de globala målen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningspliktiga verksamheter

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38 är det förbjudet att utan anmälan till bygg- och miljönämnden driva eller arrangera

 1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
 2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
 3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Den som planerar att starta en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att minst sex veckor innan verksamheten startar göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Sedan 1 juli 2021 är det fler hygieniska verksamheter som är anmälningspliktiga.
Anmälningsplikten gäller verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Skillnaden mot tidigare är tillägget med "annan smitta", till exempel svamp- eller hudinfektioner.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv direkt mot huden, håltagningspistol och andra typer av stickande/skärande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt, eftersom de inte ansetts utgöra en risk för blodburen smitta.

Läs mer om ändringarna på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bassängbad

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Undervisningslokaler, förskola, fritidshem, grundskola

För barn och elever är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i skolan eller förskolan.

Exempel på risker i barnens inomhus- och utomhusmiljö:

 • buller och höga ljudnivåer
 • undermålig städning
 • radon
 • luftkvalitet
 • fuktskador
 • temperaturförhållanden

Egenkontroll

Den som driver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska enligt förordningen (1998:901) om verksamhetutövares egenkontroll, ha en dokumenterad egenkontroll. En egenkontroll ska bland annan innehålla ansvarsfördelningar, rutiner på undersökningar, riskanalyser ur hälso- och miljösynpunkt med mera.

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att hitta och snabbt åtgärda fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner och att andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Solarier

Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att minska risken för att solarieanvändare får skador har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier. Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa dessa föreskrifter.

Om du tänker öppna en solariesalong ska du anmäla detta till bygg- och miljönämnden. När du anmäler din verksamhet ska du skicka med en ritning över solarielokalen, en beskrivning av ventilationen och en redovisning av vilka solariebäddar och lysrör som ska användas.

Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa de krav som regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

 • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
 • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
 • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
 • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
 • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Du kan läsa mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Den som driver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska enligt förordningen (1998:901) om verksamhetutövares egenkontroll, ha en dokumenterad egenkontroll. En egenkontroll ska bland annan innehålla ansvarsfördelningar, rutiner på undersökningar, riskanalyser ur hälso- och miljösynpunkt med mera.

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att hitta och snabbt åtgärda fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner och att andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Inomhusmiljö

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål

Enligt miljöbalken, 9 kap § 9 ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål
brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte
uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen
kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för
människors hälsa. I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors
hälsa skall en bostad särskilt;

 • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
 • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
 • medge tillräckligt dagsljus,
 • hållas tillfredsställande uppvärmd,
 • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
 • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Bygg- och miljönämnden ska, enligt förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ägna särskild uppmärksamhet till

 • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
 • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
 • samlingslokaler där många människor brukar samlas,
 • hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
 • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
 • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte endast omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, och
 • lokaler för förvaring av djur.

Rökfria miljöer

Det är kommunen som ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer.

Med rökning menar man rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning, och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Rökning är enligt lag förbjuden

 1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus alltså vänthallar eller hållplatser,
 5. i restauranger och på andra serveringsställen,
 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
 8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
 9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
 10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

Det är ägaren till platsen eller den ansvarige för området som ansvarar för att rökförbudet hålls.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller

Buller är ett samhällsproblem som dels kan leda till hörselskador och dels kan vara allmänt störande för din hälsa. Om du upplever problem med höga ljudnivåer eller störande buller​ ska du kontakta den som stör. Om inte det hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Du utsätts hela tiden för olika typer av ljud. Vad som uppfattas som buller eller oljud är personligt, därför kallas allt oönskat ljud för buller.

Buller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem. Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, men kan orsaka andra problem såsom sömnproblem och ökad stress.

Hörselskadande buller 

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet, men beror också på ljudets karaktär. Starka och snabbt övergående ljud, sk impulsljud, kan vara skadliga även vid enstaka och kortvariga exponeringar. Den som arrangerar ett evenemang ansvarar för att personer som vistas i lokalen inte utsätts för skadliga ljudnivåer eller att grannar blir störda.

Störande buller

Störande buller kan påverka din hälsa, även om de inte leder till hörselskador. De kan t ex röra sig om störd sömn till följd av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar mm måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.

Klagomål

Upplever du höga ljudnivåer eller störande buller bör du i första hand kontakta den som stör. Det kan röra sig om arrangören för en musikkonsert, en verksamhetsutövare eller en fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Radon

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

 • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor.
 • Byggnadsmaterial, så kallad blå lättbetong.
 • Vatten som används i hushållet (främst vatten från borrade brunnar).

Inom Essunga kommun finns inga områden med hög risk för markradon. Lokalt kan dock markradonhalten vara förhöjd även inom ett lågriskområde.

Mer information om radon hittar du på Boverkets radonguide. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt