Läs mer

Lantbruk och djur

Ko betar längs Nossan

Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn över lantbruk, handlägger anmälan om viss djurhållning inom detaljplanerat område med mera.

Globala mål 15

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Läs mer om de globala målen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedgrävning av häst

Vid nedgrävning av häst ska följande riktlinjer följas:

1. Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

2. Avstånd till grundvattenyta och/eller berggrund ska vara minst 1 meter.

3. Avstånd till närmaste bostad och/eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.

4. Avstånd till sjöar, vattendrag och/eller dräneringar ska vara minst 30 meter.

5. Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jordmassor, gärna med lite större stenar och annat för att hindra vilda djur från att komma åt djurkroppen. Detta är särskilt viktigt om djuret läggs ytligt på grund av hög grundvattennivå eller berg.

6. Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan viss begränsad väntetid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och ses efter dagligen.

Skyddsjakt

Kommunen har tillgång till skyttar, med tillstånd från polisen, för skyddsjakt inom detaljplanerat område. Kontaktperson för kommunens skyttar är:

Stig Hellström, telefon 0512-506 70, 070-539 22 96

Fastighetsägare som vill ha hjälp med skyddsjakt kan kontakta Stig Hellström.

Skyddsjakten sker enligt jaktförordningen bilaga 4 och i samråd med Polisen i Västra Götaland.

Djur inom detaljplanerat område

För att få ha vissa djur inom detaljplanerat område krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. De djuren som kräver tillstånd är

  1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. Pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur
  3. orm

Tillsyn av lantbruk

Vid tillsyn diskuterar vi bland annat gödselhantering, kemikalier avfall och egenkontroll samt gör en rundvandring på gården och kollar på olika förvaringsutrymmen, verkstad med mera. Ibland kan vi även titta ute i fält.

Gödsel och odling

Gödsel

Vid tillsynen diskuterar vi både gödselspridning och förvaring.

Någon form av tät lagringsplats krävs för gödsel. Laring direkt på mark är aldrig tillåtet. En tät lagringsplats kan vara till exempel en gödselplatta eller en container. Använder du en container är det viktigt att du tömmer den regelbundet.

Är du ett jordbruksföretag och har fler än två djurenheter så har du krav på dig att ha lagringskapacitet för 6, 8 eller 10 månader beroende på djurslag. På Jordbruksverkets Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig.

Vid spridning av gödsel ska du tänka på skyddsavstånd till bland annat brunnar och vattendrag samt lutning på marken. Du får aldrig sprida gödsel på frusen, snötäckt eller översvämmad mark.

1 november till 28 februari är det förbjudet att sprida gödsel inom Essunga kommun.

Mineralgödsel ska förvaras på lämplig plats, under tak och gärna på pall. Mineralgödsel ska inte förvaras nära värmekälla eller dieseltank eller riskera att utsättas för högt tryck.

Odling

Vid tillsyn diskuteras bland annat växtodlingsplan, kvävegödsling, markkartering och höst- och vinterbevuxna marker. Markkartering är en grund till att kunna beräkna grödornas gödselbehov.

I Essunga kommun ska minst 50 % av brukade marker vara höst- eller vinterbevuxna. Vad som räknas som bevuxet kan du läsa om på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalier och bekämpningsmedel

Kemikalier är ett brett begrepp, bland annat oljor, drivmedel och bekämpningsmedel men även andra medel som kan tänkas användas inom verksamheten.

Vid tillsynen kontrollerar vi bland annat förvaringsutrymmen, läckagerisker och hantering av medel.

För att få använda växtskyddsmedel, klass 1 och 2, yrkesmässigt krävs tillstånd och att du har gått en behörighetsutbildning. Din spruta behöver också vara kontrollerad och godkänd.

Cisterner

Cisterner ska vara regelbundet kontrollerade, oftast 12 eller 6 års mellanrum, och du som verksamhetsutövare ska kunna visa upp protokoll vid tillsynen. Vi tittar även om placering av cisternen och om det finns risk för påkörning.

Är din cistern placerad inom vattenskyddsområde krävs det ett sekundärt skydd.

Lantbrukets avfall

Allt avfall ska sorteras och om möjligt återvinnas.

Det är förbjudet enligt lag att skräpa ner i naturen, så därför är förvaring och hantering av avfallet en viktig del i att det inte hamnar i naturen.

Farligt avfall

Spillolja, som är det vanligast förekommande farliga avfallet från lantbruken och annat farligt avfall i vätskeform bör du förvara i ett avloppslöst och frostfritt utrymme. Det farliga avfallet ska förvaras åtskiljt från annat avfall eller produkter.

Mindre mängder farligt avfall från din verksamhet får du transportera själv under förutsättning att du har anmält transporten till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vilka mängder och vilken typ av avfall du får transportera själv framgår av länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det farliga avfallet från din verksamhet måste du transportera till något företag som är har tillstånd att ta emot och mellanlagra farligt avfall från företag.

Alla verksamheter som producerar någon typ av farligt avfall måste föra anteckningar över avfallet. Det är krav på rapportering Länk till annan webbplats. av farligt avfall till Naturvårdsverket.

Plastavfall

Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalité måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. Ensilageplast och andra jordbruksprodukter av plast ska lämnas till SvepRetur AB. Det är ett branschägt materialbolag som ansvarar för insamling av plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för oljor, växtskydds-, ensilerings- och rengöringsmedel och ser till att plasten i möjligaste mån återvinns.

Mer information om Svepreturs insamlingar finner du på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Infomration om när insamling sker i Essunga hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontroll

Enligt miljöbalken är alla som bedriver en verksamhet skyldiga att ha någon form av egenkontroll för att planera och kontrollera sin verksamhet.

Egenkontrollens syfter är att hjälpa verksamheten se till att den inte orskar negativa påverkan på människors hälsa och miljön. Det bör bland annat finnas en ansvarsfördelning, om det finns flera personer i verksamheten, rutiner för undersökningar och kontroller som behövs för verksamheten samt hantering av till exempel avfall.

Har du en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet så finns krav på dokumenterad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetens egenkontroll Länk till annan webbplats..

För lantbruk finns flera hjälpmedel för att upprätthålla en bra egenkontroll, till exempelvis miljöhusesyn Länk till annan webbplats. och LRFs mall för egenkontroll.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt