Läs mer

Avfall och återvinning

Avfallsstation skylt

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för renhållningen i kommunen. Bygg- och miljönämnden har ansvaret för tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna om avfallshantering i miljöbalken.

Globala målet 12, hållbara produktion och konsumtion

Ett av de globala målen är ett väsentligt minska mängden avfall fram till år 2030, genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Läs mer om Globala målen. Länk till annan webbplats.

Avfallshantering

Essunga kommun är medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i kommunen.
Ragn-Sells Recycling AB sköter insamling av sopor och latrin i Essunga kommun på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Information om avfallshanteringen finns på Avfall & Återvinning Skaraborg hemsida. Länk till annan webbplats.

Vid in och utflyttning eller frågor gällande soptömning, återvinningscentral Krusegården, fakturor, abonnemang eller byte av kärlstorlek kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg.

De flesta ärenden går att anmäla via deras självservice Länk till annan webbplats..

Dispenser och ansökningar

Miniservice

Nedsatt hämtning (miniabonnemang – 4 hämtningar/år) kan efter ansökan till bygg- och miljönämnden beviljas under förutsättning att fastighetsinnehavaren på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt kan hantera delar av sitt avfall samt har egen matkompostering i godkänt kärl.

Blankett finns här.

Kompostbehållare

En matkompost måste anmälas till bygg- och miljönämnden.

Om du komposterar matavfall utomhus är det viktigt att inte skadedjur kan ta sig in. Kompostbehållaren får därför inte ha glipor eller hål som är större än sex mm. Det är en fördel att välja en isolerad behållare eftersom den har bättre förutsättningar att fungera året runt.

En tumregel för att avgöra hur stor kompostbehållare som behövs är att räkna med en volym på 50 liter per hushållsmedlem. Det finns en rad olika behållare att köpa.

Blankett finns här.

Avfallsplan

Essunga kommuns avfallsplan hittar du här Pdf, 70.9 kB..


Avfallsföreskrifter och taxa

Gällande avfallsföreskrifter och taxa hittar du på Avfall & Återvinning Skaraborgs hemsida.

Avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Avfallstaxa Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt