Läs mer

Avfall och återvinning

Avfallsstation skylt

Essunga kommun är medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i kommunen.

Avfallshantering

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för renhållningen i kommunen. Bygg- och miljönämnden har ansvaret för tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna om avfallshantering i miljöbalken.

1 januari 2024 träder ett nytt avtal för tömning av enskilda avlopp i Essunga kommun i kraft. Det innebär att all slamtömning kommer att utföras av PR-Slamsugning AB på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS).

Tömning av hushållsavfallet i Essunga kommun görs av Ohlssons i Landskorna på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS).

Information om avfallshanteringen finns på Avfall & Återvinning Skaraborg hemsida. Länk till annan webbplats.

Vid in och utflyttning eller frågor gällande soptömning, återvinningscentral Krusegården, fakturor, abonnemang eller byte av kärlstorlek kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg.

De flesta ärenden går att anmäla via deras självservice Länk till annan webbplats..

 

Dispenser och ansökningar

Enligt gällande avfallsföreskrifter kan en fastighetsinnehavare som själv avser ta hand om hushållsavfall skriftligen anmäla kompostering eller annat, på fastigheten, eget omhändertagande. Kravet på anmälan gäller inte kompostering av trädgårdsavfall (§ 55).

Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att
det utförs på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (§ 56).

Plast och andra typer av avfall som riskerar att ge upphov till ur hälso- och
miljöskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna,
kamin eller liknande (§57).

Förlängt hämtningsintervall av restavfall (Miniabonnemang)

Bygg- och miljönämnden kan fatta beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall.

Beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall gäller under maximalt 5 år.

Förlängt hämtningsintevall (miniabonnemang – 4 hämtningar/år) kan beviljas under dessa förutsättningar:

  • Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd kompost. (Kräver separat anmälan om kompost.)
  • Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas för återvinning på återvinningsstationer inom kommunens gränser.
  • Grovavfall och farligt avfall ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Det är inte tillåtet att lämna avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått.

Anmälan sker via e-tjänsten i Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Vid anmälan av miniabonnemang faktureras 2 timmars handläggningstid enligt gällande taxa.

Timavgiften för 2024 är 1200 kr.

Godkänd kompostbehållare

Om du vill kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till bygg- och miljönämnden (Avfallsförordningen (2020:614) 5 kap 15 §). Detta gäller oavsett vilken komposteringsmetod du använder dig av.

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad behållare eller på annat likvärdigt sätt som kan godkännas av bygg- och miljönämnden.

Kompostbehållaren ska vara dimensionerad efter hur många som bor i hushållet. En tumregel för att avgöra hur stor kompostbehållare som behövs är att räkna med en volym på 50 liter per hushållsmedlem.

Det finns en rad olika kompostbehållare att köpa, det går även att bygga sin egna.

Anmälan sker via e-tjänsten i Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Vid anmälan av kompost faktureras 1,5 timmes handläggningstid enligt gällande taxa.

Timavgiften för 2024 är 1200 kr.

Avfallsplan

Essunga kommuns avfallsplan hittar du här Pdf, 70.9 kB..

Avfallsföreskrifter och taxa

Gällande avfallsföreskrifter och taxa hittar du på Avfall & Återvinning Skaraborgs hemsida.

Avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Avfallstaxa Länk till annan webbplats.

Globala målet 12, hållbara produktion och konsumtion

Ett av de globala målen är ett väsentligt minska mängden avfall fram till år 2030, genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Läs mer om Globala målen. Länk till annan webbplats.

Eldning

Dispens för majbrasa

Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens av kommunen om du vill anordna ett valborgsmässofirande med brasa.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter på den som söker dispens.
  • Var firandet ska anordnas
  • Under vilka tider ni ska elda
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljö.

Skicka din ansökan till kommun@essunga.se

För att vi ska hinna handlägga er ansökan innan valborg behöver ni lämna in ansökan senast den 24 april-2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!