Läs mer

Avfall och återvinning

Avfallsstation skylt

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för renhållningen i kommunen. Bygg- och miljönämnden har ansvaret för tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna om avfallshantering i miljöbalken.

Globala målet 12, hållbara produktion och konsumtion

Ett av de globala målen är ett väsentligt minska mängden avfall fram till år 2030, genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Läs mer om Globala målen. Länk till annan webbplats.

Avfallshantering

Essunga kommun är medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i kommunen.
Under 2023 är det Ragn-Sells Recycling AB som sköter insamling av sopor och latrin i Essunga kommun på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg.

2024-01-01 träder ett nytt avtal för tömning av enskilda avlopp i Essunga kommun i kraft. Det innebär att all slamtömning kommer att utföras av PR-Slamsugning AB på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS). Kommuninvånare i Essunga kommun rekommenderas därfär att redan nu höra av sig till PR Slamsugning för tömning av enskilda avlopp.

Information om avfallshanteringen finns på Avfall & Återvinning Skaraborg hemsida. Länk till annan webbplats.

Vid in och utflyttning eller frågor gällande soptömning, återvinningscentral Krusegården, fakturor, abonnemang eller byte av kärlstorlek kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg.

De flesta ärenden går att anmäla via deras självservice Länk till annan webbplats..

Avfall & Återvinning Skaraborg bjuder in till Informationsmöten!

Efter årsskiftet är det dags för oss att börja sortera vårt matavfall separat. Därför kommer många husägare framöver att behöva två soptunnor: Matavfallet slängs i den ena och restavfallet i den andra.

Allmänheten bjuds därför in informationsmöte klockan 18.00 på följande datum och platser:

  • 7 november Nossebro skolas aula
  • 8 november Främmestads bygdegård
  • 9 november Barne-Åsaka bygdegård

Det är regeringen som bestämt att matavfallet ska källsorteras och här i kommunen är det Avfall & Återvinning Skaraborg som ansvarar för vår sophantering. Hör därför av dig till dem med eventuella frågor: www.avfallskaraborg.se Länk till annan webbplats., 0500-49 81 85.

Du hittar mer information på https://avfallskaraborg.se/.../dags-att-sortera-matavfall/ Länk till annan webbplats..

Dispenser och ansökningar

Förlängt hämtningsintervall av restavfall (Miniabonnemang)

Förlängt hämtningsintevall (miniabonnemang – 4 hämtningar/år) kan beviljas under dessa förutsättningar:

  • Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd kompost.
  • Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas för återvinning på återvinningsstationer inom kommunens gränser.
  • Grovavfall och farligt avfall ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Det är inte tillåtet att lämna avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått.

Anmälan sker via e-tjänsten i Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Godkänd kompostbehållare

En matkompost måste anmälas till bygg- och miljönämnden.

Om du komposterar matavfall utomhus är det viktigt att inte skadedjur kan ta sig in. Ska du kompostera året om bör du ha en isolerad behållare.

Kompostbehållaren ska vara dimensionerad efter hur många som bor i hushållet. En tumregel för att avgöra hur stor kompostbehållare som behövs är att räkna med en volym på 50 liter per hushållsmedlem.

Det finns en rad olika kompostbehållare att köpa, det går även att bygga sin egna.

Anmälan sker via e-tjänsten i Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Avfallsplan

Essunga kommuns avfallsplan hittar du här Pdf, 70.9 kB..


Avfallsföreskrifter och taxa

Gällande avfallsföreskrifter och taxa hittar du på Avfall & Återvinning Skaraborgs hemsida.

Avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Avfallstaxa Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt