Läs mer

Bygga nytt, ändra eller riva

Här hittar du bland annat information om bygglov och olika förfaranden som krävs i samband med byggande och/eller rivning. Här finns också annan information, till exempel vad som gäller för ovårdade fastigheter, olovligt byggande samt information om vilka åtgärder man får göra utan bygglov.

De frågor som behandlas regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Byggande med mera inom strandskyddade områden regleras av Miljöbalken (MB). Om Du ska bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna för råd och information.

Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Bygg- och miljönämnden ska se till att gällande lagar och bestämmelser efterlevs samt handlägga ärenden snabbt och korrekt. Nämnden ska också ge god service, information och rådgivning i bygg-och planärenden. Nämnden ska även övervaka och ta initiativ i planfrågor.

Taxor

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av en ansökan eller anmälan.

Till grund för avgiftens storlek ligger plan- och bygglovtaxan Pdf, 923.7 kB.. I denna taxa finns en justeringsfaktor Pdf, 16.3 kB.. Kommunstyrelsen i Essunga kommun har antagit en storlek på denna faktor för att anpassa kostnadsnivån till vår kommun. Milliprisbasbeloppet uppdateras varje år.

En del i uppbyggnaden av taxan styrs av nivån på prisbasbeloppet och på så vis sker en justering av taxan varje år.

Avgift tas ut även om en ansökan avslås.

Värmepump

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en viss negativ effekt på miljön i och med påverkan på grundvattnet. Även bullerstörningar kan förekomma från värmepumpar.

Installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmälas till miljökontoret Pdf, 180.3 kB. innan installationen påbörjas. Du får då ett skriftligt beslut från bygg- och miljönämnden.

Till anmälan ska en skalenlig situationsplan (tomtkarta) bifogas. På situationsplanen ska fastigheten med byggnader, VA-, el- och teleledningar, kollektorns placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning tydligt framgå.

Placeras borrhålet närmare än tio meter från tomtgräns krävs grannens medgivande. Detta krävs också om del av anläggningen läggs på annans mark.

Solfångare och solcellspaneler

I vår kommun kan vi ha riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader.

Kontakta bygglovshandläggare för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt