Läs mer

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov

Här hittar du bland annat information om bygglov och olika förfaranden som krävs i samband med byggande och/eller rivning, samt vad som gäller för ovårdade fastigheter, olovligt byggande samt information om vilka åtgärder man får göra utan bygglov.

Globala målet 11

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Läs mer om de globala målen. Länk till annan webbplats.

Byggnationer regleras av plan- och bygglagen (PBL). Byggande inom strandskyddade områden regleras av miljöbalken (MB). Om du ska bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna för råd och information.

Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Bygg- och miljönämnden ska se till att gällande lagar och bestämmelser efterlevs samt handlägga ärenden snabbt och korrekt. Nämnden ska också ge god service, information och rådgivning i bygg-och planärenden. Nämnden ska även övervaka och ta initiativ i planfrågor.

Bygglovsbefriade åtgärder

I plan- och bygglagen 8 kap 4 § finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en- eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader). Bestämmelserna är olika beroende på var huset ligger: inom eller utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

För en- och tvåbostadshus gäller följande särskilda bestämmelser:

Utan bygglov får man:

 • färga om byggnader, om byggnadens karaktär därigenom inte ändras väsentligt
 • med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen är 4,5 meter
 • anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken inte totalt är större än 15,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter
 • uppföra komplementbyggnader (så kallade friggebodar) i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0
  kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området.

Utanför detaljplanelagt område eller område som omfattas av områdesbestämmelser gäller dessutom följande lättnader för en- och tvåbostadshus:

Utan bygglov får man:

 • uppföra komplementbyggnad eller murar eller plank i omedelbar närhet av
  bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • göra en mindre tillbyggnad om åtgärden inte sträcker sig närmare tomtgräns
  än 4,5 meter.

En mindre tillbyggnad, alternativt komplementbyggnad, anser bygg- och miljönämnden vara mindre än 30 kvadratmeter, dock max 50% av huvudbyggnadens yta.

Om de grannar som berörs medger att åtgärder enligt ovan utförs närmare gräns än 4,5 meter krävs inte bygglov.

Ovårdad fastighet

Enligt plan- och bygglagen, ska en byggnads yttre och tomtmark hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade.

Nackdel eller fara för omgivningen får inte uppstå på grund av en byggnads eller omgivande tomtmarks skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt framför allt till omgivningens karaktär.

Åtgärder som kan vidtas
Plan- och byggkontoret hanterar ovårdade fastigheter på följande sätt:

 • fastighetsägaren uppmanas via telefon eller brev att städa sin byggnad eller tomt
 • ägaren får ytterligare ett brev med en skarpare uppmaning, samt information om att ärendet tas upp i bygg- och miljönämnden för beslut om böter
 • ärendet tas upp i bygg- och miljönämnden. Om fastighetsägaren trots uppmaningar inte visat vilja att försöka städa upp på den ovårdarde fastigheten utdöms ett bötesbelopp.

Svartbygge - olovligt byggande

Svartbygge är det folkliga begreppet för olovligt byggande, det vill säga byggande utan att ha bygglov. Inom begreppet faller egentligen alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.

Byggnadsnämndens skyldigheter

11 kap.5 § i plan- och bygglagen säger följande:
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med
stöd av lagenelleri EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska bygg- och miljönämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till
åtgärden meddelats i efterhand.

Bygg- och miljönämnden är därmed skyldig att ta upp överträdelser när dessa kommer till dess kännedom.

Påföljder
För olovliga byggåtgärder tas en avgift ut, motsvarande fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats om lov till åtgärden givits. Länsrätten kan utdöma en tilläggsavgift som därutöver tas ut motsvarande max 500 kr per kvadratmeter bruttoarea. Om bygglov inte kan
beviljas i efterhand för det olovligt utförda, måste detta rivas eller ändras.

Stoppande utav byggnadsarbeten med mera
Bygg- och miljönämnden kan stoppa en pågående byggåtgärd om det är uppenbart att arbetet
eller åtgärden strider mot plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden ska ingripa om ett arbete eller åtgärd medför fara för människors liv eller hälsa. I dessa fall krävs inte att det föreligger en överträdelse av något slag. Alla typer av förbud får förenas med vite och besluten gäller omedelbart.

Preskription
Tio år efter det att överträdelsen begicks får byggnadsavgift eller tilläggsavgift inte tas ut. Bygg- och miljönämnden får inte heller ansöka om handräckning eller besluta om föreläggande, exempelvis rivning.

Denna tioårsregel kan inte tillämpas när det handlar om att ta bostadslägenheter i anspråk för väsentligt annat ändamål, t.ex. kontor eller hantverk.

Det faktum att preskriptionstiden är uppnådd gör inte byggnadsföretaget lovligt, utan bygg- och miljönämnden är enbart förhindrad att besluta om vissa påföljder.

Solfångare och solcellspaneler

I Essunga kommun kan vi ha riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader.

Kontakta bygglovshandläggare för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt