Läs mer

Strandskydd

Ån Nossan i södra delen av Essunga kommun

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur.

Bakgrund  
Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unikt för Sverige.  

Lagen skyddar även växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.  

Här finns strandskydd  
Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. I Essunga kommun finns strandskydd utmed Nossan och kommunens sjöar.

Inte hindra eller avhålla andra  
Som privatperson får du inte vidta åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon. Att bygga eller att göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om det är du som äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur. Det finns vissa åtgärder som du får göra utan dispens, till exempel renovera hus. Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske. 

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra  

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Du kan till exempel få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd om du har godtagbara skäl. Åtgärden får inte försämra för friluftslivet eller för djur och växter. Dispens söker du hos kommunen eller hos länsstyrelsen om området är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000–område eller biotopskyddsområde.

Bygglov och dispens är inte samma sak  
Även om du har fått bygglov innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.  

Vattenverksamhet
Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Kontakta gärna Länsstyrelsens vattenvårdsenhet om du behöver hjälp med denna bedömning.  

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om strandskydd Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens hittar du här.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt