Läs mer

Vatten och avlopp

Vatten i Nossan
Symbol för mål 6 gällande rent vatten och sanitet i de globala målen satta i Agenda 2030.

Tekniska enheten ansvarar för vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområden. Dricksvattenproduktionen sker i grundvattenverk placerade i Främmestad, Nossebro, Essunga och Jonslund. Utöver egen produktion köps det även in vatten från Vara kommun. Dricksvattenanläggningarna förbinds med överföringsledningar.

Att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla är ett av de globala målen satta i Agenda 2030. Läs mer om Globala målen. Länk till annan webbplats.

Kommunalt avlopp

Spillvatten renas vid avloppsreningsverket i Nossebro. Spillvattnet från Jonslund, Essunga station och kyrkby samt Främmestad pumpas i överföringsledningar till Nossebro. Avloppsverket renar avloppet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade vattnet avleds därefter till Nossan.

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Dagvattenledningar är ledningar som transporterar regn och dräneringsvatten till mottagare, så kallad recipient.

Vatten

Kommunalt vatten

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras genom regelbunden provtagning. Kommunalt vatten finns i Nossebro, Jonslund, Essunga station och kyrkby samt Främmestad.

Vattnets hårdhet (dH) i Essunga kommun:

  • Nossebro 5 dH
  • Essunga by och station 5 dH
  • Jonslund 8 dH
  • Främmestad 4 dH 

  Enskilda brunnar

  Kommunen erbjuder kommuninvånare vattenprov på sin enskilda brunn till förmånligt pris. Provtagningsmaterial finns i receptionen på kommunen.
  Kostnaden för ett biologiskt och kemiskt vattenprov är ca 1100kr och betalas av dig som privatperson.

  Leverans till laboratoriet 2023 sker enligt schema nedan och du behöver lämna in dina prover samma dag som leverensen sker.

  10,26 januari

  6, 22 februari

  10, 21 mars

  5, 24 april

  5, 17, 30 maj

  15, 30 juni

  10,25 juli

  9, 28 augusti

  5, 22 september

  5, 20, 30 oktober

  13, 29 november

  18, 28 december

  Spädbarnsprov

  Kommunen erbjuder även gratis vattenprov om man har barn under 1 år. De proverna analyserar nitrat, fluor och pH. Burk kan hämtas i receptionen och skickas in till laboratoriet via post.

  Lästips:

  För allmänna kommersiella, offentliga eller större vattenverk och för enskilda brunnar gäller Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30  (LIVSFS 2015:3).   

  Du kan också läsa mer om råd om skötsel av brunn i skriften Sköt om din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (råd från Livsmedelsverket och SGU om hur du går tillväga). 

  Enskilt avlopp

  Om du bor på landet och inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsledningsnätet måste du själv ordna rening av det avloppsvatten som uppkommer på fastigheten.

  Förutom slamavskiljning skall avloppsvattnet genomgå efterföljande rening. Denna utgörs vanligtvis av någon form av infiltration men kan även ske i ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening. Att avleda avloppsvatten till äldre så kallade stenkistor är inte längre tillåtet.

  För att inrätta en avloppsanläggning med vattentoalett behöver du ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

  BDT-avlopp (bad, disk och tvätt) ska anmälas till nämnden innan det inrättas. Även ändring av ett befintligt avlopp, med eller utan WC, ska anmälas.

  Blanketter för ansökan/anmälan hittar du här.

  Målet är att alla enskilda avlopp i kommunen ska ha godtagbar standard senast 2022. Enligt Essunga kommuns handlingsplan inventeras socken för socken och förbättringsåtgärder förväntas vara klara i respektive socken följande år:

  - Fåglum 2013

  - Barne-Åsaka 2014

  - Essunga Västra 2015

  - Essunga Östra 2016

  - Bäreberg 2017

  - Bäreberg 2018

  - Främmestad Västra 2019

  - Främmestad Östra 2020

  - Malma 2021

  - Lekåsa + Kyrkås 2022 

  Slamsugning

  För dig som har en egen avloppsanläggning är en av de viktigaste skötselåtgärderna att tömma slamavskiljaren. Det är viktigt att tömma slamavskiljaren minst en gång per år. Om slamavskiljaren inte blir tömd finns det risk att föroreningar kan komma ut till vattendragen. För dig som har en infiltrations- eller markbäddsanläggning finns dessutom risk att anläggningen kan sättas igen.

  I Essunga kommun är det fritt att välja vilket slamsugningsföretag du vill anlita för utförandet.

  2024-01-01 träder ett nytt avtal för tömning av enskilda avlopp i Essunga kommun i kraft. Det innebär att all slamtömning kommer att utföras av PR-Slamsugning AB på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS).

  In- och utflyttning

  Vid nybyggnad eller försäljning, samt vid ägarbyte av fastighet eller nyetablering, ska du göra en anmälan till vatten- och avlopp.

  Kontakta tekniska enheten för mer information.

  Hjälpte informationen på sidan dig?  Tack för att du hjälper oss!

  Kontakt