Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-tjänster och blanketter

E-tjänster innebär att du kan göra ditt ärende via dator eller mobil enhet och behöver inte skriva ut eller skicka in någon blankett. Du behöver e-legitimation till en del av e-tjänsterna. Kontakta din bank om du inte har någon e-legitimation. 

För blanketterna kan du behöva ha ett program installerat som kan öppna PDF-filer, till exempel Adobe Acrobat Readerlänk till annan webbplats. Du skriver då ut din blankett, signerar och skickar in till oss. Vissa e-tjänster och blanketter öppnas i ett nytt fönster.

Barnomsorg

Anmälan om barnomsorg‌

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. En blankett för varje barn.

E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

 Blankettlänk till annan webbplats


Inkomstuppgift barnomsorgen

Ändrad inkomst ska omgående anmälas till skolkontoret. Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster.

E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

Blankett länk till annan webbplats
Schema barnomsorg

Blanketten lämnas ifylld och med underskrift till avdelningen. Schemablanketten kan användas för två barn om schematiderna är identiska, annars lämnas en blankett för varje barn.

BlankettPDF (pdf, 198.9 kB)

 

 

 Uppsägning av barnomsorgsplats

Du har minst två månaders uppsägningstid, räknat från det datum uppsägningen tagits emot av berörd personal. Månadsavgift tas alltid ut för uppsägningstiden.

BlankettPDF (pdf, 104.4 kB)

 


Skola

Ledighet för elev i grundskolan‌

Eleven är skyldig att ta reda på vad klassen ska arbeta med i de olika ämnena. Vårdnadshavare och elev ansvarar för att eleven själv inhämtar motsvarande kunskaper.BlankettPDF (pdf, 196 kB)


 

Anmälan Kulturskolan

Lämnas till din musiklärare eller Kulturskolans expedition, skolkontoret Nossebro. 

E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats


Skolgång i skola utanför eget skolområde‌


E-tjänstansökan (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Modersmålsundervisning‌

Följande bestämmelser gäller: Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgår dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om eleven har grundläggande kunskaper i språket och eleven önskar att få sådan undervisning.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

SFI - Svenska för invandrareBlankettPDF (pdf, 1 MB)Betygskopior

Beställning av betygskopior.


E-tjänstlänk till annan webbplats


Medicinering som egenvård inom förskola och grundskolaBlankett AKUTPDF (pdf, 459.4 kB)

Blankett EJ AKUTPDF (pdf, 458.4 kB)

 

Bygga och bo

Bygglov och anmälan

Gäller för anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen

Ansökan - förhandsbeskedPDF (pdf, 389.3 kB)

Ansökan - bygglov, rivningslov, marklov och ändrad användningPDF (pdf, 310.7 kB)

Anmälan - eldstad, panna, skorstenPDF (pdf, 177.2 kB)

Anmälan - alla åtgärder utom eldstad, panna, skorstenPDF (pdf, 439.1 kB)

Anmälan - AttefallsåtgärdPDF (pdf, 500.1 kB) (bygglovbefriade åtgärder)

Anmälan - kontrollansvarigPDF (pdf, 340 kB)

Blanketten ska vara ifylld och signerad och för att ansökan ska bli komplett ska de handlingar som krävs finnas med. Anmälan/ansökan kan skickas via post eller e-post. För mer information se följande dokument:

Anvisningar och förklaringarPDF (pdf, 370 kB)

Anvisningar - AttefallsåtgärdPDF (pdf, 341.3 kB) (bygglovbefriade åtgärder)

Area - förklaringPDF (pdf, 360.2 kB)

Bygglovbefriade åtgärder som kräver en anmälan, till exempel AttefallPDF (pdf, 341.3 kB)

Exempel på fackmannamässigt utförd ritningPDF (pdf, 1.1 MB)

Exempelritning på braskamin och skorstenPDF (pdf, 365.4 kB)

Förslag till enkla kontrollplaner:

Kontrollplan - enkla projektPDF (pdf, 98.7 kB)

Kontrollplan - eldstadPDF (pdf, 96.2 kB)

Kontrollplan - rivning enkla projektPDF (pdf, 192.6 kB)


Vattenavläsning

E-tjänsten är endast öppen 12 december 2018 till 31 januari 2019. Abonnenterna meddelas per post vilken tid som gäller.


E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

 

 

Värmepump‌

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan av värmepumpsanläggning ska ske minst 6 veckor eller enligt överenskommet innan arbetet avses påbörjas.

BlankettPDF (pdf, 164.4 kB)

 

 

Fritid och föreningar

Anläggningsbidrag

Bidrag avser att stödja förening som förvaltar anläggning vilken regelbundet utnyttjas för barn- och ungdomsverksamhet. Anläggningsbidraget delas upp i ett skötselbidrag och ett driftbidrag. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april och ska avse senaste verksamhetsår.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Aktivitetsbidrag (kommunalt)

Ansökan för hösten insänds senast den 25 februari. Ansökan för våren insänds senast den 25 augusti.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Bidrag samlingslokal

Sista ansökningsdag 30 april.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Grundbidrag inom fritidsområdet

Bidraget är avsett för föreningarnas administrativa kostnader och ska utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april och ska avse senaste verksamhetsår. 

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Grundbidrag inom kulturområdet

Bidrag syftar till att stödja ett varierat kulturutbud samt främja kulturell verksamhet inom kommunen. Medlemmarna skall själva bidra till föreningens ekonomi genom erläggande av medlemsavgift. Bidrag ges inte till föreningar som drivs i kommersiellt syfte. Sista ansökningsdag 30 april.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Ledarutbildningsbidrag

Bidraget avser att stimulera ledarutbildning. Ansökan om ledarutbildning insändes senast tre månader efter avslutad kurs till kommunen.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Startbidrag inom fritidsområdet

Bidraget avser att främja nystartade föreningar. Inom fritidsområdet prioriteras föreningar med ungdomsverksamhet. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 6 månader efter föreningens start.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Startbidrag inom kulturområdet

Bidraget avser att främja nystartade föreningar. Kulturföreningar har möjlighet att söka startbidrag oavsett ålder på medlemmar.

E-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats


Lotteritillstånd

Ansökan registrering för lotteri enligt 17 § Lotterilagen.

BlankettPDF (pdf, 51.1 kB)

 

 

Lotteriredovisning

Senast den 1 april varje år och vid registreringsperioden slut ska kontrollanten redovisa föreningens lotteriverksamhet till kommunen.

BlankettPDF (pdf, 50.2 kB)

 

 

Halltider i idrottshall

Erhållna tider debiteras oavsett om de nyttjas eller ej. Ungdoms- och inomhusaktiviteter prioriteras.

BlankettPDF (pdf, 183.9 kB)

 

 

Nominering kultur- och idrottsstipendiat

Essunga kommun delar varje år ut ett kultur- och ett idrottsstipendium till personer
eller föreningar verksamma inom idrottsrörelsen eller kulturella områden. Stipendiaten måste vara bosatt eller född i kommunen eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendierna handläggs av utbildningsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott. Stipendierna utdelas vid nationaldagsfirandet den 6 juni varje år och är på
sammanlagt 10 000 kronor.

BlankettPDF (pdf, 17.1 kB)

 

 

Ditt bibliotekskonto

Här når du ditt bibliotekskonto samt vår bibliotekskatalog.

Inloggningslänk till Bibliotek i Västra Skaraborglänk till annan webbplats


 

Gator, vägar, mark

Särskilt driftbidrag enskilda vägar

Särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

BlankettPDF (pdf, 16.5 kB)

 

 

Grävning på kommunal markBlankettPDF (pdf, 22.5 kB)

 

 

Hälsoskydd och livsmedel

Anmälan av verksamhet inom hälsoskyddsområdet

Bifoga följande: Planritningar över lokalen där fasta installationer som till exempel tvättställ, arbetsplatser, förråd, omklädningsrum ingår, redovisning av lokalens ventilation, till exempel genom protokoll från senaste OVK samt skriftlig verksamhetsbeskrivning, inklusive verksamhetens omfattning


BlankettPDF (pdf, 107 kB)

 

 

Registrering av livsmedelsanläggning

Gäller ny livsmedelsanläggning, förändring av befintlig livsmedelsanläggning eller för ny ägare. Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering lämnats in till miljönämnden. Om miljönämnden registrerat anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten påbörjas tidigare.

BlankettPDF (pdf, 63 kB)

 

 

Dricksvattenanläggning

Gäller ny dricksvattenanläggning, befintlig anläggning eller betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad råvattentäkt.

BlankettPDF (pdf, 626.8 kB)

 

 

Klagomål i bostad

Blanketten kan komma att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren vid handläggning av ärendet.

BlankettPDF (pdf, 34.2 kB)

 


Kommun och politik

Ersättningar förtroendevalda

Gäller exempelvis för arvode, förlorad arbetsförtjänst, reseersättning.

E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Synpunkter

Vi ser synpunkter, klagomål och förslag till förbättringar som ett verktyg i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete! 

Formulär för synpunkter

BlankettPDF (pdf, 32.8 kB)

 

Miljöskydd, enskilda avlopp, avfall, djur

Brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig varor (Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868 §11)

BlankettPDF (pdf, 24.8 kB)

 


Anmälan om installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diessel eller spillolja ska i god tid före installationen informera bygg- och miljökontoret.

 

Informationsplikten gäller för cisterner som:

  • rymmer mer än 1 m³ i eller ovan mark,
  • rymmer mer än 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

BlankettPDF (pdf, 508.9 kB)

 


Oljecistern som varaktigt tagits ur bruk

Gäller även rörledningar och påfyllningsanordning.


BlankettPDF (pdf, 25.5 kB)

 

 

Anmälan lantbruk med 100-399 djurenheter

För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. För anmälningspliktiga verksamheter debiteras en årlig tillsynsavgift.

BlankettPDF (pdf, 423.6 kB)

 


Anmälan miljöfarlig verksamhet

Bifoga följande: Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder, lagringsutrymme, invallning/dagvatten, med mera, ritning över verksamheten samt uppdaterad kemikalieförteckning (om ändringen medfört ändrad kemikaliehantering).

BlankettPDF (pdf, 209.9 kB)

 


Omläggning av skogsmark till åker

Bifoga situationsplan/riktning/karta över området som visar avverkningsplats,
tillfartsväg, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder, upplagsplats, med mera.

BlankettPDF (pdf, 99.6 kB)

 


Värmepump‌

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan av värmepumpsanläggning ska ske minst 6 veckor eller enligt överenskommet innan arbetet avses påbörjas.

BlankettPDF (pdf, 164.4 kB)

 

 

Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde‌

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde enl. 6 kap. 1 §, NFS 2015:2

BlankettPDF (pdf, 211.6 kB)

 

 

Strandskyddsdispens

Inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Bifoga situationsplan över åtgärden (ange skala) samt översiktskarta (ange skala och väderstreck).

BlankettPDF (pdf, 132.8 kB)

 

 

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Den som avser att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

BlankettPDF (pdf, 47.6 kB)

 

 

Enskilt avlopp

Gäller enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll. En avloppsanläggning ska rena avloppsvattnet från smittspridande bakterier och virus. Den ska också reducera näringsämnena kväve och fosfor, som annars kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av sjöar och hav. Läs mer härlänk till annan webbplats.


Nedan finner du blanketter för ansökan/anmälan.

Ansökan/anmälan grund ska alltid vara med, sedan väljer du bilaga beroende på vad du ska anlägga för avlopp.

Ansökan/AnmälanPDF (pdf, 226.3 kB) grund

Bilaga 1 InfiltrationPDF (pdf, 99.5 kB)

Bilaga 2 MarkbäddPDF (pdf, 139.8 kB)

Bilaga 3 MinireningsverkPDF (pdf, 22.4 kB)

Bilaga 4 BDTPDF (pdf, 21.8 kB)


Efter anläggningen är nedgrävd och påkopplad så ska en entreprenörsrapport skickas in.


InfiltrationPDF (pdf, 203.8 kB)

MarkbäddPDF (pdf, 217 kB)

BDTPDF (pdf, 181.7 kB)


Har du installerat ett minireningsverk så har oftast dem egna installationsrapporter som du skickar in till miljökontoret.
Mellanlagring av avfall

Anmälan gäller mer än 10 ton men högst 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle (29 kap 2 § Miljöprövningsförordning). Sim skickas in av verksamhetsutövaren i god tid, minst 6 veckor innan mellanlagringen påbörjas.

BlankettPDF (pdf, 315.8 kB)

 

 

Eget omhändertagande av avfall

Ansökan om eget omhändertagande av avfall enligt Renhållningsordningen § 21.


BlankettPDF (pdf, 18.3 kB)

 

 

Nedsatt hämtningsfrekvens (Miniservice)

Ansökan om nedsatt hämtningsfrekvens enligt Renhållningsordningen § 20.

BlankettPDF (pdf, 18.4 kB)

 

 

Uppehåll i hämtningen‌

Anmälan om uppehåll i sophämtningen (enl. § 19 i Essunga kommuns renhållningsordning)

BlankettPDF (pdf, 234.5 kB)

 


Djur (ej sällskapsdjur) inom detaljplanerat område‌

Bifoga karta över fastigheten där djurens eventuella hägn för utevistelse samt stängsel är markerad (ange mått) och ritning på hönshus (ange mått). 

BlankettPDF (pdf, 47.8 kB)

 

 

Nedgrävning av häst

Anmälan om godkännande av plats för att få gräva ned självdött/avlivat hästdjur.

BlankettPDF (pdf, 195.5 kB)

 

 

Omsorg och hjälp

Hemvård

Gäller särskild boendeform, korttidsplats/avlastning/växelvård, dagvård/dagrehab, trygghetslarm, matdistribution 

BlankettPDF (pdf, 30.9 kB)

 

 

Hemvård för städ, tvätt, inköp, promenad

Anmälan gäller vidstående insatser enligt förenklad biståndsbedömning


BlankettPDF (pdf, 30.9 kB)

 

 

Inkomstförfrågan gällande äldreomsorgen‌

Om du är gift eller registrerad partner oberoende av om ni bor tillsammans eller inte ska även din partner inlämna uppgifter enligt nedan, även om det bara är du som har en beviljad insats. Om det under året sker några förändringar gällande nedanstående uppgifter ska du/ni anmäla detta till oss.

BlankettPDF (pdf, 157.9 kB)

 
Pensionärslägenhet vid Kerstinsås‌

Lägenhet tilldelas efter störst personliga behov bland dem som ansökt om en pensionärslägenhet. 

BlankettPDF (pdf, 134.7 kB)

 

 

Familjehem, intresseanmälan

Utdrag ur social-, polis- och kronofogdregister kommer att göras om utredning kring placering blir aktuell. 

E-tjänstlänk till annan webbplats


Ekonomiskt bistånd

Här kan du återansöka om försörjningstöd samt se dina beslut och utbetalningar.

Återansökan försörjningsstödlänk till annan webbplats


Resor och transporter

Färdtjänst

För att ansöka om ny färdtjänst, förlänga tidigare tillstånd eller komplettera/ändra tidigare ansökan i Essunga kommun.

E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

BlankettPDF (pdf, 176.6 kB)


Färdtjänstresa i annan kommun

Färdtjänst i annan kommun kan tillämpas då du som redan har beviljad färdtjänst behöver göra en färdtjänstresa utanför färdtjänst- och regionfärdtjänstområdet. Resorna ska vara av den karaktär att du på inget annat sätt kan ta dig mellan platserna förutom med färdtjänst. Man hänvisas först och främst till lokaltrafiken i den kommun man besöker.

E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Riksfärdtjänst

Det fodras tillstånd för att resa med riksfärdtjänst, vilket man ska ansöka om innan resan. Rätt till riksfärdtjänst har en person med stor och varaktig funktionsnedsättning och som av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan ska ske inom Sverige från en kommun till en annan. Färdtjänst ska inte gå att utnyttja på den aktuella resan hela vägen. 

E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats

 

Överförmyndare

Årsräkning / sluträkning

Du som är förmyndare, god man eller förvaltare ska varje år före den 1 mars redovisa din förvaltning till överförmyndaren i form av en årsräkning. Sluträkning ska lämnas in när ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare upphör.


E-tjänst (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt