Läs mer

Bygga, bo & miljö

Bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna för råd och information!

Avfall och återvinning

Renhållningen i kommunen sköts av entreprenör, Ragn-Sells AB i Vara.

Vatten och avlopp

Vattenproduktionen sker i vattenverk placerade i Främmestad, Nossebro, Essunga och Jonslund. Allt vatten som produceras är grundvatten.

Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Välkommen till vår kommun! Essunga kommun med centralorten Nossebro ligger på en timmes avstånd från Göteborg. De villor som senaste året varit till salu, har i regel sålts snabbt, och invånarantalet växer!

Energi och uppvärmning

Kontakta våra energirådgivare och lär dig mer om energibesparing! Kanske vill du veta mer om solenergi?

Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplanen ska ange hur mark- och vattenområden är avsedda att användas och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Buller och luftkvalitet

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom buller eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Brandskydd och sotning

Kommunen ansvarar för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet (sotas).

Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som påverkar vår hälsa och miljö. Vissa kemikalier får endast användas yrkesmässigt medan andra även får användas privat.

Livsmedel

Livsmedelslagstiftningen omfattar hela kedjan ”från jord till bord”, det vill säga den inbegriper även primärproducenter och foderproducenter. Bygg- och miljökontoret har tillsyn över de flesta livsmedelsanläggningar i kommunen. Tillsynen innebär ...

Hälsoskydd

Ett av miljökontorets arbetsområden är hälsoskyddsfrågor. Hälsoskydd kan exempelvis omfatta tillsyn av inomhusmiljön i undervisningslokaler, bostäder och allmänna lokaler.

Djur och lantbruk

Bygg- och miljökontoret utövar tillsyn över lantbruk. Bland annat kontrolleras gödselhantering, bekämpningsmedel och drivmedel.

Naturvård och park

Denna sidan handlar om bland annat invasiva arter, grönyteskötsel m.m.