Läs mer

Styrande dokument

Styrdokumenten i kommunen ska skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. Kommunfullmäktige beslutar om styrdokument som är kommunövergripande. Enskilda nämnder, styrelser och tjänstemän beslutar om styrdokument som berör den egna verksamheten.

Bilbeskrivning över beslutsnivåer för styrdokument

Beslutsnivåer för styrdokument

Vision

Essunga kommuns styrning har sin grund i Vision 2040, strategisk plan, målområden och övergripande mål. Läs mer här.

Verksamhetsplan och budget

Policy

Program

Plan

Arbetsordning, ägardirektiv, reglementen och delegationsordningar

Riktlinjer och strategier

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, bestämmelser, tillämpningsregler, regler

Taxor och avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt