Läs mer

Ekonomi

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten. Den bestäms i samband med att budgeten för det kommande årets verksamhet fastställs.


Kommunalskatten

Skattesats 2022

Den totala skattesatsen är 34,761 procent.

Den totala skattesatsen består av följande delar:

Kommunalskatten 21,57 procent
Landstingsskatten 11,48 procent
Begravningsavgift 0,246 procent
Kyrkoavgift 1,465 procent

För dig som inte är medlem i Svenska kyrkan blir den totala skattesatsen i stället 33,296 procent.

Kommunen har tre församlingar; Essunga, Främmestad-Bäreberg samt Lekåsa-Barne Åsaka. Man betalar samma kyrkoavgift oberoende av vilken församling man bor i.

Utjämningssystem

Kommunernas förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på en mängd faktorer så som kommunens geografiska läge, kommuninvånarnas ålder och så vidare. För att utjämna skillnaderna finns system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Verksamhetsplan med budget

Årligen upprättas en verksamhetsplan med budget, för nästkommande och de därpå följande två åren.

Verksamhetsplan med budget innehåller kommunfullmäktiges och nämndernas mål och är en skriftlig beskrivning av organisationens planerade verksamhet för kommande verksamhetsår. Ekonomiska ramar för budget, ekonomisk plan och investeringar dokumenteras också i kommunens verksamhetsplan.

Verksamhetsplan med budget antas av kommunfullmäktige i november året innan budgetåret.

Årsredovisningar och delårsrapporter

Fakturauppgifter

Fakturaadress
Essunga kommun
Box 64
465 21 Nossebro

OBS! Uppge beställarens referensnummer i fältet "Er referens".

Organisationsnummer
212000-2916

Bankgiro
960-7805

Rutin för påminnelsehantering

Visma Financial Solutions AB har sedan några år hanterat Essunga kommuns kravhantering. Från och med november månad 2020 kommer Visma financial Solutions AB även att hantera kommunens påminnelsefakturor. Det innebär också att en påminnelseavgift om 60 kronor kommer att debiteras kunden. Vi eventuella frågor kontakta Andreas Hasselteg, ekonomichef.

Elektronisk leverantörsfaktura

Adresseringsuppgifter för att skicka elektroniska fakturor till oss


NamnEssunga kommunOrganisationsnummer212000-2916Peppol adress0007:2120002916KontaktpersonAnette LindstrandE-postekonomi@essunga.seKontaktpersonAnette LindstrandFakturareferensKommunens referens ska alltid anges på fakturan och består av 6 siffror som skall uppges av beställareTelefon0512-570 00 (växeln)


Våra krav på fakturan

För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav:
• En giltig referens ska uppges på fakturan – referensen styr fakturan till den person hos Essunga kommun som ska godkänna fakturan
• Referensen ska alltid anges på fakturan och består av sex siffror
Ta gärna kontakt med oss innan den första e-fakturan skickas, ekonomi@essunga.se

Försäkringar

Essunga kommun har tecknat ett antal försäkringar som ett skydd om olyckan skulle vara framme. Kommunen arbetar aktivt med förebyggande riskarbete för att undvika skador och olycksfall. Nedan presenteras några av de försäkringar som är aktuella.

Olycksfallsförsäkring
För skolelever och barn i förskola, skola med mera har kommunen tecknat en olycksfallsförsäkring. Denna gäller dygnet om. Obs! Försäkringen gäller enbart vid olycksfall, inte vid sjukdom. Föräldrar bör alltså tänka på att komplettera med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn. Har olyckan varit framme skall föräldrarna själva anmäla till försäkringsbolaget enligt direktiv på försäkringsbeskedet.

Läs mer om försäkringar inom skola och barnomsorg

Försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring är Svedea, se försäkringsbesked från bolaget Pdf, 2.9 MB..

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för

 • Omsorgstagare i daglig verksamhet.
 • Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion. Ex vårdtagare/bidragstagare.

Försäkringen gäller heltid för barn och elever i

 • Elever i kommunens grundskola inkl förskoleklass
 • Elever i andra kommuners grundskola inkl förskoleklass
 • Elever i grundsärskola
 • Elever i gymnasiesärskola i kommunen
 • Elever i gymnasie- och friskola i annan kommun
 • Elever i gymnasiesärskola i annan kommun
 • Barn i förskoleverksamhet inkl pedagogisk verksamhet
 • Personer i familjehem/kontakthem/fosterhem
 • Omsorgstagare - gruppboende, enl. LSS etc.

Hemförsäkring
Alla som bor i kommunens olika typer av boende efter beslut från kommunen bör teckna egen hemförsäkring.

Ansvarsförsäkring
Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd eller förtroendevald i tjänsten har orsakat en skada mot ”tredje man”.

Motorfordonsförsäkring
Samtliga kommunens ägda eller leasade fordon är försäkrade, dock med olika omfattning.

Egendomsförsäkring
Alla byggnader som kommunen äger samt all lös egendom som kommunen äger eller ansvarar för är försäkrade.

För mer information om kommunens försäkringar kontakta Eva-Lena Egsonius, 0512-570 16.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt