Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Essunga kommun är ansvarig myndighet inom en rad områden som gäller tillstånd, regler och tillsyn. Det kan behövas flera olika tillstånd för ett och samma företag.

Här presenteras länkar till de mest vanligt förekommande tillstånden för dig som företagare.

Alkohol  och serveringstillstånd

Socialnämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn över:

 • Alkoholservering på restauranger
 • Tillfälliga tillstånd avseende alkoholservering
 • Till allmänheten och slutna sällskap
 • Kontroll av försäljning av folköl
 • Vid servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten och slutet sällskap enligt ovan krävs ett tillstånd av kommunen.

Essunga kommun ingår i Tillståndsenheten i Samverkan TiS.
Tillståndsenheten i Samverkan TiS handläggare ärenden som rör serveringstillstånd.

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker krävs tillstånd av den kommun där serveringen är belägen. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxa för serveringstillstånd. Pdf, 217.4 kB, öppnas i nytt fönster. Avgiften ska vara inbetald innan handläggningen påbörjas på bankgiro: 960-7805

Ansökan/anmälan om serveringstillståndalkohol: https://sjalvservice.lidkoping.se/serveringstillstand-alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan man ansöka/anmäla följande i samma tjänst:

 • Serveringstillstånd av alkohol
 • Ändringar i befintligt serveringstillstånd
 • Förändringar i bolagsförhållande på befintligt serveringsställe
 • Upphörande av serveringstillstånd
 • Serveringsansvarig personal
 • Serveringslokal vid catering
 • Kryddning av snaps
 • Provsmakning av alkoholdrycker

Anmälan Folköl:

https://sjalvservice.lidkoping.se/folkolServeringstillstånd Länk till annan webbplats.

Försäljning av tobak:

https://sjalvservice.lidkoping.se/forsaljningstillstand-tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om e-cigaretter:

https://sjalvservice.lidkoping.se/elektroniskacigg-anmalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Riktlinjer serveringstillstånd Pdf, 705.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggare
Malin Lindholm
0510-77 03 93

Avfall

Renhållningen i kommunen sköts av entreprenör, Ragn-Sells AB i Vara.

Ordinarie hämtning utförs en gång varannan vecka. Efter begäran hos Ragn-Sells AB i Vara kan fastighetsägare få hämtning var 4:e vecka, veckohämtning av 660 liter kärl, extra säck, extra tömning samt hjälp med framkörning av kärl till hämtningsplats.

Genom att anpassa hämtningsintervall och kärlstorlek är det kommunens förhoppning att dels ge abonnenterna en optimal service. Det skapar också förutsättningar för att hushållen genom sortering, återvinning och kompostering skall kunna minska sina avfallsmängder och därmed sina kostnader.

Ansvar
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för renhållningen i kommunen.

Bygg- och miljönämnden har ansvaret för tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna om avfallshantering i Miljöbalken och med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

För att läsa mer om avfallshantering i vår kommun se dessa sidor.

Brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

Som brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt vissa brandfarliga fasta ämnen.
Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat. Denna typ av ämnen utgör alltid en särskild risk och därför är det viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt.

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara större mängder krävs tillstånd från byggnadsnämnden.

I cistern får dessutom för husets uppvärmning förvaras högst 10.000 liter eldningsolja. Vid placering i garage skall cisternen vara påkörningsskyddad.

Alla regler för hantering av brandfarlig vara hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Länk till annan webbplats..

Hantering i större omfattning
Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd. 

Tillstånd och tillsyn
Räddningstjänsten gör tillsyn av hanteringen av brandfarliga varor enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
När det gäller de explosiva varorna som t.ex. fyrverkerier, ammunition och sprängämnen så är det polisen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

I Essunga kommun är det Räddningstjänsten Västra Skaraborg i Lidköping som prövar och lämnar tillstånd att hantera/förvara brandfarlig vara, läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats..

Brandskyddsdokumentation

När bygglov söks ska en brandskyddsbeskrivning (brandskydds-dokumentation)/projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna.

Efter avslutat byggprojekt ska en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument ska lämnas till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

Vid all form av ny, om- och tillbyggnad skall dessa steg genomföras. Även vid verksamhetsförändringar till exempel från kontors till bostäder.

Buller

Buller är ett samhällsproblem som dels kan leda till hörselskador och dels kan vara allmänt störande för din hälsa. Om du upplever problem med höga ljudnivåer eller störande buller​ ska du kontakta den som stör. Om inte det hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Du utsätts hela tiden för olika typer av ljud. Vad som uppfattas som buller eller oljud är personligt, därför kallas allt oönskat ljud för buller.

Buller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem. Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, men kan orsaka andra problem såsom sömnproblem och ökad stress.

Hörselskadande buller 

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet, men beror också på ljudets karaktär. Starka och snabbt övergående ljud, sk impulsljud, kan vara skadliga även vid enstaka och kortvariga exponeringar. Den som arrangerar ett evenemang ansvarar för att personer som vistas i lokalen inte utsätts för skadliga ljudnivåer eller att grannar blir störda.

Störande buller

Störande buller kan påverka din hälsa, även om de inte leder till hörselskador. De kan t ex röra sig om störd sömn till följd av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar mm måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.

Klagomål

Upplever du höga ljudnivåer eller störande buller bör du i första hand kontakta den som stör. Det kan röra sig om arrangören för en musikkonsert, en verksamhetsutövare eller en fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Bygglov

Inom bygglagstiftningen finns det två typer av tillstånd, lov och anmälan. Det är viktigt att du känner till ifall åtgärden du tänker utföra kräver något av dessa tillstånd. Ta därför reda på detta i god tid innan du påbörjar arbetet. 

För att läsa mer om bygglov se följande sidor.

Cisterner

Denna information gäller befintliga cisterner.

För att förhindra att oljor eller kemikalier förorenar mark eller vatten har Naturvårdverket beslutat om regler för hur en cistern avsedd för eldningsolja, dieselolja eller spillolja ska installeras och kontrolleras (NFS 2003:24). Naturvårdsverkets regler är olika för cistern, som ligger i mark eller ovan mark, om cisternen är placerad inomhus eller utomhus eller om den ligger inom eller utanför ett vattenskyddsområde.

Cistern i mark

Bestämmelserna gäller för cistern med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³ eldningsolja, dieselolja eller spillolja och som ligger i mark. Under förutsättning att både cistern och rörledningar har ett fullgott korrosionsskydd ska kontrollen ske med ett intervall på tolv år. Utan fullgott korrosionsskydd ska kontroll ske vart sjätte år.

Cistern ovan mark

Bestämmelserna gäller cistern med tillhörande rörledningar, som är placerad ovan mark och som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ eldningsolja, dieselolja eller spillolja. Under förutsättning att både cistern och rörledningar har ett fullgott korrosionsskydd ska kontrollen ske med ett intervall på tolv år. Cisterner utan fullgott korrosionsskydd ska kontrolleras vart sjätte år.

Vem utför kontrollen?

För att få utföra kontroll måste man vara ackrediterad (godkänd). På SWEDAC:s hemsida kan du söka efter ackrediterade företag (SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är Sveriges nationella ackrediteringsorgan, en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet).

Du som använder cisternen, behållaren eller det sekundära skyddet är skyldig att spara kontrollrapporterna till dess att anläggningen tagits ur bruk. Genom en ändring av föreskrifterna, i juni 2009, behöver kontrollrapporten inte längre skickas in till kommunen. Den som använder cisternen/behållaren är ansvarig för att kontrollerna utförs enligt de intervall som gäller för den aktuella cisternen/behållaren eller det sekundära skyddet.

Skrotning av cistern

 Det finns inget krav på att ”skrotning” ska utföras av ackrediterat företag, men du bör kontrollera att företaget har nödvändiga tillstånd för att transportera farligt avfall. Under förutsättning att du har nödvändiga kunskaper och utrustning kan du själv ta bort din cistern. Följande försiktighetsåtgärder ska följas:

 • Cistern och rörledning ska tömmas och rengöras.
 • Åtgärder ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas.

Informera om en oljecistern tagits ur bruk eller skrotats

En cistern som stadigvarande inte används, tas ur bruk eller skrotas ska anmälas till bygg- och miljökontoret. Anmälan görs efter att den är rengjord och torr invändigt samt att påfyllning omöjliggjorts. Observera! En cistern anses vara i bruk tills den är anmäld som tagen ur bruk till kontoret!

Blankett "Oljecistern som varaktigt tagits ur bruk" Pdf, 226 kB.

eller ring till kommunkontorets växel 0512-570 00. Ifylld blankett sänds till Essunga kommun, Bygg- och miljökontoret, 465 82 Nossebro. 

För cistern (tank) för eldningsolja, diesel eller spillolja större än 1 kubikmeter krävs besiktning och återkommande kontroller. Olika kontrollintervall gäller för olika cisterner/tankar.

Det är Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) som styr.

Djurhållning och lantbruk

Är du djurägare är det ditt ansvar att att sköta om dina djur och se till att de behandlas på ett bra sätt. Du ansvarar också för att de inte stör någon. För att få ha vissa djur inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd.

Djur som far illa

Om du misstänker att djur missköts och far illa ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare Länk till annan webbplats..

Förvärvstillstånd

Förköpslagen är upphävd.

Förköpslagen upphörde att gälla den 1 maj 2010, vilket innebär att förköpslagen från 1968 upphävs. I och med den nya lagen har Essunga kommun inte längre någon rätt att förköpa fastigheter.

Som privatperson behöver du därför inte skicka in några handlingar om förköpsprövning till kommunen när du köper en fastighet.

Hygienlokaler

Den som planerar att starta en anmälningspliktig lokal för hygienisk behandling är skyldig att minst sex veckor innan verksamheten startar göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Som anmälningspliktig hygienlokal räknas: Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

Övriga hygienlokaler är sedan 1 jan 2008 ej anmälningspliktiga.

Egenkontroll

Den som driver en lokal för hygienisk behandling ska, enligt miljöbalken, ha en egenkontroll. Företaget ska själv planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för människors hälsa eller för miljön inte uppstår.

Köldmedier

Vad är köldmedier?

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Det är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess som levererar användbar kyla eller värme. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan.

Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium. Flera av freonerna bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet om de släpps ut. En grupp som kallas CFC har förbjudits och det är förbjudet att fylla på HCFC. Dessa ämnen har ofta ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonet, men vissa ämnen i gruppen är växthusgaser, och påverkar därför klimatet negativt.

Vad gör bygg- och miljökontoret?

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över anläggningar med en köldmediemängd som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Bygg- och miljökontoret granskar de årliga rapporterna om läckagekontroll, för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningen är i bra skick.

Kontoret tar emot anmälningar om installation av ny utrustning och har möjlighet att meddela förelägganden om t.ex. försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

Operatör av anläggning är skyldiga att:

 • Se till så att köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till bygg- och miljökontoret om köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till bygg- och miljökontoret.
 • Informera bygg- och miljökontoret om nyinstallation av aggregat.

Nya aggregat:

Om ett nytt aggregat som kommer innehålla 14 CO2e eller mer ska installeras så ska operatören i god tid innan installationen skriftligen informera bygg- och miljökontoret.

Läckagekontroll:

Läckagekontroll för aggregat ska efter den 1 januari 2015 uttryckas i koldioxidekvivalent (CO2e) istället för i kg. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter, CO2e.

Intervall för återkommande läckagekontroll:

 • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e): ingen återkommande kontroll.
 • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 5 ton CO2e eller mer men mindre än 50 ton CO2e: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
 • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
 • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton CO2e eller mer: minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Kontrollerna ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Läs mer om certifikat på Naturvårdsverkets webbplats. Du kan få information om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade från INCERT.

Krav på årlig rapport om läckagekontroll:

Operatören ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som utförts
under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service) om
det någon del av året finns eller har funnits minst 14 CO2e köldmedia i anläggningen. Årsrapporten ska skickas till bygg- och miljökontoret senast den 31 mars påföljande år.

En köldmedierapport ska innehålla:

Rapporten ska undertecknas av operatören och innehålla uppgift om:

Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.

 1. Fastighetsbeteckning.
 2. Belägenhetsadress.
 3. Faktureringsadress.
 4. Kontaktuppgifter.
 5. Namn och certifikat på teknisk personal.
 6. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller.
 7. Certifierad kylentreprenör.
 8. Mängd och typ av köldmedier som har installerats.
 9. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 10. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att bygg- och miljökontoret måste ta ut en högre avgift.

Avgift för anmälan och handläggning av årsrapport:

1. Handläggning av anmälan enligt 14 § förordning om fluorerade växthusgaser(SFS 2016:1128) gällande den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid.

1a. Handläggning av kontrollrapport enligt 15 § förordning om fluoreradeväxthusgaser (SFS 2016:1128). Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning,

Avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid/år.

Miljösanktionsavgift:

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den
periodiska kontrollen gjorts för sent eller uteblivit, eller om du inte
informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton CO2e kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 - 5000 kr), som tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift:

 • I god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer ska du anmäla det till bygg- och miljökontoret.
 • Du måste göra en installationskontroll.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
 • Dokumentationen måste rapporteras till bygg- och miljökontoret senast den 31 mars varje år.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
 • Skrotning av anläggning ska rapporteras till bygg- och miljökontoret om din anläggning hanterar 14 ton CO2e köldmedia eller mer.
 • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Den som är operatör vid rapporteringstillfället, det vill säga 31 mars, ansvarar för att rapporteringen sker i tid.
 • Läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.

Livsmedel

Livsmedelsanläggning
En ny livsmedelslagstiftning trädde i kraft i Sverige 2006. Flera EU-förordningar infördes, vilket innebär att i stort sett samma regler för livsmedelshygien gäller i hela EU. Livsmedelslagstiftningen omfattar hela kedjan ”från jord till bord”, det vill säga den inbegriper även primärproducenter och foderproducenter.

Principen för livsmedelslagstiftningen är att risken ska vara styrande och påverkar hur man tillämpar begreppet livsmedelsföretag. De flesta som hanterar livsmedel i någon form kallas för livsmedelsföretagare och omfattas av den nya lagen. Tidigare har vissa verksamheter varit undantagna, till exempel vårdboenden, mindre förskolor och ideella föreningar, men nu täcks även dessa av lagen. Uppfyller en verksamhet inte kraven på viss kontinuitet och en viss grad av organisation är det dock inte ett livsmedelsföretag.

När du ska starta en verksamhet med hantering av livsmedel måste du anmäla anläggningen för registrering. Detta gör du till bygg- och miljökontoret. Skyldigheten att anmäla gäller all verksamhet, från den minsta till den största. Den gäller även om du ger bort mat.

Om du däremot tänker starta en anläggning med obearbetade produkter från djurriket, till exempel en köttproduktanläggning, osttillverkning eller fiskanläggning, ska du istället ansöka om att få verksamheten godkänd.

Registrering

Livsmedelsanläggningen ska registreras och verksamheten knyts till livsmedelsföretagaren och inte till lokalen. Det innebär att beslut om registrering upphör att gälla vid ägarbyte och den nya ägaren måste se till att få ett beslut för sin verksamhet innan den får starta.

Registreringen godkänns av bygg- och miljönämnden.

Lotteritillstånd

Ansökan om lotteri enligt §17 Lotterilagen
(Registrering över en treårsperiod)

Ansökningsblankett Pdf, 51.1 kB.

Vid varje ansökan om registrering ska alltid följande handlingar bifogas:

Ansökan på särskild blankett
Protokollsutdrag innehållande:

 • beslut om att ansöka om en registrering för lotteri.
 • förslag på lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten).
 • tidsangivelse

Stadgar
Tillstånd kan ges om:

 • lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag
 • lotterierna uppgår till högst 20 basbelopp (1 basbelopp 2015 = 44 500 kr)
 • värdet av insatserna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 procent av totala insatsbeloppet
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs
 • lotterierna bedrivs inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam
 • lottlistor påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum

I samband med ansökan ska förslag på kontrollant lämnas.

Kontrollantarvode är en överenskommelse mellan föreningen och kontrollanten enligt beslut i kommunstyrelsen 1990-04-17, § 68.

Redovisning

§ 17, treårsregistrering: Senast 1 april varje år och vid registreringsperiodens slut ska föreningens lotteriverksamhet redovisas till kommunen.

Redovisningsblankett Pdf, 50.2 kB.

Lotteriföreståndarens ansvar
Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med lotterilagen, det meddelade tillståndet med tillhörande villkor.

Om tillståndsmyndigheten eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på ett lämpligt sätt kan organisationen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av tillståndsmyndigheten.

Lotterier utan tillstånd enligt 19-20§ Lotterilagen
Lotterier utan tillstånd kan anordnas i samband med tillställning, bingospel eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar, i förutsatt att:

 • lotterierna bedrivs inom avsett område
 • värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp (ca.7:50).
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • vinstvärdet uppgår till minst 35 och högst 50 procent av insatsernas värde
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna, eller i den lokal där lotteriet bedrivs
  lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras samt att resultat av dragningen görs tillgänglig för allmänheten
 • Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är
  en ideell förening och som: enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningensverksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Läs mer om lotterier på Lotterinspektionens hemsida Länk till annan webbplats..

Miljöfarlig verksamhet

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom buller eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Miljötillsynen regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. Arbetet omfattar bland annat handläggning, tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden.
Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga verksamheter.
Exempel på verksamheter som omfattas av miljötillsynen är verkstäder, ytbehandlare, träbearbetning, bilvårds- och förbränningsanläggningar, deponier.

Torghandel

Nossebro marknad är en månadsmarknad som arrangeras januari till november. Läs mer om vad som gäller för knallar i den här marknadsinformationen Pdf, 339.9 kB..

Torghandeln lyder under samma lagstiftning som slår vakt om konsumenternas rättigheter som vid all annan försäljning till exempel Konsumentköplagen, Prisinformationslagen, Produktsäkerhetslagen med flera.

Det kan dock vara svårt att få tag på en handlare som reser runt i landet, därför finns lagen Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning. Lagen innebär att alla handlare måste ha en skylt eller på annat sätt lämna information om företagets namn, adress och telefonnummer.

Om priset du ska betala sammanlagt överstiger 300 kr är handlaren dessutom skyldig att lämna kvitto där dessa uppgifter finns. Lagen gäller all tillfällig handel det vill säga torghandel, gatuhandel, marknadsknallar, mässförsäljare med flera. 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt