Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Essunga kommun är ansvarig myndighet inom en rad områden som gäller tillstånd, regler och tillsyn. Det kan behövas flera olika tillstånd för ett och samma företag.

Här presenteras länkar till de mest vanligt förekommande tillstånden för dig som företagare.

Alkohol  och serveringstillstånd

Socialnämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn över:

 • Alkoholservering på restauranger
 • Tillfälliga tillstånd avseende alkoholservering
 • Till allmänheten och slutna sällskap
 • Kontroll av försäljning av folköl
 • Vid servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten och slutet sällskap enligt ovan krävs ett tillstånd av kommunen.

Essunga kommun ingår i Tillståndsenheten i Samverkan TiS.
Tillståndsenheten i Samverkan TiS handläggare ärenden som rör serveringstillstånd.

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker krävs tillstånd av den kommun där serveringen är belägen. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxa för serveringstillstånd. Pdf, 217.4 kB, öppnas i nytt fönster. Avgiften ska vara inbetald innan handläggningen påbörjas på bankgiro: 960-7805

Ansökan/anmälan om serveringstillståndalkohol: https://sjalvservice.lidkoping.se/serveringstillstand-alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan man ansöka/anmäla följande i samma tjänst:

 • Serveringstillstånd av alkohol
 • Ändringar i befintligt serveringstillstånd
 • Förändringar i bolagsförhållande på befintligt serveringsställe
 • Upphörande av serveringstillstånd
 • Serveringsansvarig personal
 • Serveringslokal vid catering
 • Kryddning av snaps
 • Provsmakning av alkoholdrycker

Anmälan Folköl:

https://sjalvservice.lidkoping.se/folkolServeringstillstånd Länk till annan webbplats.

Försäljning av tobak:

https://sjalvservice.lidkoping.se/forsaljningstillstand-tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om e-cigaretter:

https://sjalvservice.lidkoping.se/elektroniskacigg-anmalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Riktlinjer serveringstillstånd Pdf, 705.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggare
Malin Lindholm
0510-77 03 93

Avfall

Essunga kommun är medlem i kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats. som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i kommunen.

Brandskyddsdokumentation

När bygglov söks ska en brandskyddsbeskrivning (brandskydds-dokumentation)/projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna.

Efter avslutat byggprojekt ska en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument ska lämnas till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

Vid all form av ny, om- och tillbyggnad skall dessa steg genomföras. Även vid verksamhetsförändringar till exempel från kontors till bostäder.

Buller

Buller är ett samhällsproblem som dels kan leda till hörselskador och dels kan vara allmänt störande för din hälsa. Om du upplever problem med höga ljudnivåer eller störande buller​ ska du kontakta den som stör. Om inte det hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Du utsätts hela tiden för olika typer av ljud. Vad som uppfattas som buller eller oljud är personligt, därför kallas allt oönskat ljud för buller.

Buller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem. Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, men kan orsaka andra problem såsom sömnproblem och ökad stress.

Hörselskadande buller 

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet, men beror också på ljudets karaktär. Starka och snabbt övergående ljud, sk impulsljud, kan vara skadliga även vid enstaka och kortvariga exponeringar. Den som arrangerar ett evenemang ansvarar för att personer som vistas i lokalen inte utsätts för skadliga ljudnivåer eller att grannar blir störda.

Störande buller

Störande buller kan påverka din hälsa, även om de inte leder till hörselskador. De kan t ex röra sig om störd sömn till följd av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar mm måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.

Klagomål

Upplever du höga ljudnivåer eller störande buller bör du i första hand kontakta den som stör. Det kan röra sig om arrangören för en musikkonsert, en verksamhetsutövare eller en fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du vända dig till miljö- och byggenheten.

Bygglov

En ansökan ska innehålla ritningar på planlösning, fasader, sektioner och situationsplan grundad på
nybyggnadskarta. Byggnadens yttermått, avstånd till tomtgräns, användningssätt för samtliga utrymmen och förslag till dagvattenhantering ska redovisas. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalriktigt ritade.

Fackmannamässigt utförda ritningar innebär bland annat att de ska vara måttsatta, skalenliga, tydligt utritade på helvitt papper (inte rutat eller mm-papper) och med god kontrast. Detta för att de ska hålla för rättssäker utvärdering och arkivering.

 Exempel på fackmannamässigt utförd ritning [1148 kB pdf]  Pdf, 1.1 MB.

Cisterner

För att förhindra att oljor eller kemikalier förorenar mark eller vatten har Naturvårdverket beslutat om regler för hur en cistern som är avsedd för eldningsolja, dieselolja eller spillolja ska installeras och kontrolleras. Naturvårdsverkets regler är olika för cistern som ligger i mark eller ovan mark, om cisternen är placerad inomhus eller utomhus eller om den ligger inom eller utanför ett vattenskyddsområde.

Under förutsättning att både cistern och rörledningar har ett fullgott korrosionsskydd ska kontrollen ske med ett intervall på tolv år. Cisterner utan fullgott korrosionsskydd ska kontrolleras vart sjätte år.

Vem utför kontrollen?

För att få utföra kontroll måste man vara ackrediterad (godkänd).

Du som använder cisternen är skyldig att spara kontrollrapporterna till dess att anläggningen tagits ur bruk. Den som använder cisternen/behållaren är ansvarig för att kontrollerna utförs enligt de intervall som gäller för den aktuella cisternen/behållaren.

Skrotning av cistern

Det finns inget krav på att skrotning ska utföras av ackrediterat företag, men du bör kontrollera att företaget har nödvändiga tillstånd för att transportera farligt avfall. Under förutsättning att du har nödvändiga kunskaper och utrustning kan du själv ta bort din cistern. Följande försiktighetsåtgärder ska följas:

 • Cistern och rörledning ska tömmas och rengöras.
 • Åtgärder ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas.

En cistern som stadigvarande inte används, tas ur bruk eller skrotas ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Anmälan görs efter att den är rengjord och torr invändigt samt att påfyllning omöjliggjorts.

Blankett för oljecistern som varaktigt tagits ur bruk.

Lantbruk och djurhållning

Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn över lantbruk, handlägger anmälan om viss djurhållning inom detaljplanerat område med mera. Läs mer här.

Hälsoskydd

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38 är det förbjudet att utan anmälan till bygg- och miljönämnden driva eller arrangera

 1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
 2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
 3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Den som planerar att starta en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att minst sex veckor innan verksamheten startar göra en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Sedan 1 juli 2021 är det fler hygieniska verksamheter som är anmälningspliktiga.
Anmälningsplikten gäller verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Skillnaden mot tidigare är tillägget med "annan smitta", till exempel svamp- eller hudinfektioner.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv direkt mot huden, håltagningspistol och andra typer av stickande/skärande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt, eftersom de inte ansetts utgöra en risk för blodburen smitta.

Läs mer om ändringarna på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bassängbad

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Undervisningslokaler, förskola, fritidshem, grundskola

För barn och elever är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i skolan eller förskolan.

Exempel på risker i barnens inomhus- och utomhusmiljö:

 • buller och höga ljudnivåer
 • undermålig städning
 • radon
 • luftkvalitet
 • fuktskador
 • temperaturförhållanden

Egenkontroll

Den som driver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska enligt förordningen (1998:901) om verksamhetutövares egenkontroll, ha en dokumenterad egenkontroll. En egenkontroll ska bland annan innehålla ansvarsfördelningar, rutiner på undersökningar, riskanalyser ur hälso- och miljösynpunkt med mera.

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att hitta och snabbt åtgärda fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner och att andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. De här köldmedierna innehåller fluor och benämns därför som fluorerade växthusgaser så kallade f-gaser.

Om f-gaser läcker ut ur köldmedieanläggningarna kan de ha negativa effekter på miljön, dels genom att bidra till den globala uppvärmningen och dels genom att bryta ner ozonskiktet. För att minska utsläppen av f-gaser och skydda människors hälsa och miljön finns det därför lagar för hanteringen av utrustningar som innehåller köldmedia.

Lagarna berör framför allt installation, läckagekontroll och rapportering. Om lagen inte följs är miljökontoret skyldiga att ta ut en sanktionsavgift.

Krav på regelbunden läckagekontroll och årsrapport

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som har kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedia i sin verksamhet.

Du som ansvarig verksamhetsutövare är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning som innehåller en köldmediemängd motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljökontoret om du har utrustning till en sammanlagd mängd om minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Årsrapporten ska vara underskriven och ha inkommit till bygg- och miljönämnden senast 31 mars.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas till miljökontoret.
 • Underrätta bygg- och miljönämnden i god tid innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Återkommande läckagekontroll

För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e, krävs ingen återkommande kontroll. Även system som är hermetiskt, gastät, slutna och som innehåller mindre än 10 ton CO2e är undantagna kravet på läckagekontroll, men då ska utrustningen vara märkt.

För utrustning som innehåller än 5 ton CO2e eller mer gäller följande intervaller:

 • 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader.

Har utrustningen ett varningssystem för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Avgift för handläggning av årsrapport och anmälan

Bygg- och miljönämnden granskar de årliga läckagekontrollrapporterna för anläggningar med en köldmedia mängd motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Nämnden tar även emot anmälningar om installation av ny utrustning och har möjlighet att meddela om föreläggande om exempelvis försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

För handläggning av granskning och anmälan tar nämnden ut en avgift enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den
periodiska kontrollen gjorts för sent eller uteblivit, eller om du inte
informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton CO2e kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 - 5000 kr), som tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift:

 • Anmäl i god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer. Du måste även göra en installationskontroll.
 • Använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Skicka in rapport för återkommande lackagekontroll senast den 31 mars.
 • Utför läckagekontroller inom föreskrivna kontrollintervall.
 • Ha en skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
 • Använd godkända entreprenörer vid skrotning. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
 • Rapportera skrotning av anläggning till bygg- och miljönämnden, om din anläggning hanterar 14 ton CO2e köldmedia eller mer.

Livsmedel

Om du ska starta, eller ta över, en livsmedelsverksamhet ska den registreras hos bygg- och miljönämnden. Det gör du genom att fylla i en anmälan Länk till annan webbplats. och skicka till oss minst två veckor innan du startar.

Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Krav på registrering gäller alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel, förutom primärproducenter som ska vara registrerade hos länsstyrelsen och större livsmedelsanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller fiskindustri, som ska söka godkännande hos livsmedelsverket.

Dricksvatten är också livsmedel

Om du har eget vattenverk och i genomsnitt producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer minst 50 personer, omfattas verksamheten av livsmedelslagen och vattenverket ska registreras hos kommunen. Även vattentäkter som förser kommersiella och offentliga verksamheter med dricksvatten ska registreras, detta gäller oavsett storlek.

Vad händer om jag inte registrerar?

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du att få en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften baseras på verksamhetens årsomsättning.

Vad kostar det?

För handläggning av registrering av livsmedelsverksamhet tar nämnden ut en avgift enligt gällande taxa.

Tillfällig hantering och försäljning av mat

Om det handlar om tillfällig hantering och försäljning av mat, på exempelvis marknader eller andra evenemang, ska bygg- och miljönämnden informeras. Om du planerar att delta vid flera evenemang under året och ha samma sortiment och hantering kan det bli aktuellt med en registrering.

Det är viktigt att livsmedel hanteras på ett säkert sätt. Eftersom tillfälliga försäljningsplatser oftast inte är utrustad på samma sätt som ett vanligt kök bör du se till att all mat levereras förberedd och i rätt temperatur till försäljningsplatsen. På försäljningsplatsen bör du endast slutbereda maten, till exempel grilla eller lägga upp maten. Maten kan du förbereda i en baslokal eller köpa förberedd från leverantör.

Baslokalen är den lokal där du förbereder serveringen, förvarar livsmedlen och där du tar hand om efterarbetet. Rutiner för hantering av mat ska finnas både i baslokalen och på försäljningsplatsen.

Avregistrera livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela detta till bygg- och miljönämnden. Det kostar inget att avregistrera en verksamhet.

Lotteritillstånd

Ansökan om lotteri enligt §17 Lotterilagen
(Registrering över en treårsperiod)

Ansökningsblankett Pdf, 51.1 kB.

Vid varje ansökan om registrering ska alltid följande handlingar bifogas:

Ansökan på särskild blankett
Protokollsutdrag innehållande:

 • beslut om att ansöka om en registrering för lotteri.
 • förslag på lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten).
 • tidsangivelse

Stadgar
Tillstånd kan ges om:

 • lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag
 • lotterierna uppgår till högst 20 basbelopp (1 basbelopp 2015 = 44 500 kr)
 • värdet av insatserna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 procent av totala insatsbeloppet
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs
 • lotterierna bedrivs inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam
 • lottlistor påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum

I samband med ansökan ska förslag på kontrollant lämnas.

Kontrollantarvode är en överenskommelse mellan föreningen och kontrollanten enligt beslut i kommunstyrelsen 1990-04-17, § 68.

Redovisning

§ 17, treårsregistrering: Senast 1 april varje år och vid registreringsperiodens slut ska föreningens lotteriverksamhet redovisas till kommunen.

Redovisningsblankett Pdf, 50.2 kB.

Lotteriföreståndarens ansvar
Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med lotterilagen, det meddelade tillståndet med tillhörande villkor.

Om tillståndsmyndigheten eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på ett lämpligt sätt kan organisationen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av tillståndsmyndigheten.

Lotterier utan tillstånd enligt 19-20§ Lotterilagen
Lotterier utan tillstånd kan anordnas i samband med tillställning, bingospel eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar, i förutsatt att:

 • lotterierna bedrivs inom avsett område
 • värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp (ca.7:50).
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • vinstvärdet uppgår till minst 35 och högst 50 procent av insatsernas värde
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna, eller i den lokal där lotteriet bedrivs
  lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras samt att resultat av dragningen görs tillgänglig för allmänheten
 • Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är
  en ideell förening och som: enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningensverksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Läs mer om lotterier på Spelinspektionens hemsida Länk till annan webbplats..

Miljöfarlig verksamhet

Miljötillsynen regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. Arbetet omfattar bland annat handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden. Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga verksamheter. Exempel på verksamheter som omfattas av miljötillsynen är verkstäder, ytbehandlare, träbearbetning, bilvårds- och förbränningsanläggningar, med mera.

Torghandel

Nossebro marknad är en månadsmarknad som arrangeras januari till november. Läs mer om vad som gäller för knallar i den här marknadsinformationen Pdf, 339.9 kB..

Torghandeln lyder under samma lagstiftning som slår vakt om konsumenternas rättigheter som vid all annan försäljning till exempel Konsumentköplagen, Prisinformationslagen, Produktsäkerhetslagen med flera.

Det kan dock vara svårt att få tag på en handlare som reser runt i landet, därför finns lagen Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning. Lagen innebär att alla handlare måste ha en skylt eller på annat sätt lämna information om företagets namn, adress och telefonnummer.

Om priset du ska betala sammanlagt överstiger 300 kr är handlaren dessutom skyldig att lämna kvitto där dessa uppgifter finns. Lagen gäller all tillfällig handel det vill säga torghandel, gatuhandel, marknadsknallar, mässförsäljare med flera. 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt