Läs mer

Renhållning och snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att hålla så god standard som möjligt.

Snöröjning av höga snömassor i Nossebro på Stureplatsen

Snöröjning

Tekniska kontoret sköter snöröjningen av gator i Nossebro samt gång- och cykelvägar. Tekniska kontoret är också entreprenör åt Trafikverket på genomfartsgator i Nossebro. Utanför Nossebro anlitas lokala entreprenörer.

Snöröjning och halkbekämpningen på våra gång- och cykelvägar är prioriterade och utförs kontinuerligt vid halka. Högfrekventa vägar tas i första hand.

Tekniska avdelningen och entreprenörer plogar och sandar gator inom tätorterna. Trafikverket har väghållaransvaret för genomfartsvägarna.

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand får du gratis hos Tekniska kontoret. Den kan hämtas vid förrådet vid Liljegatan – Järnvägsgatan i Nossebro.

Information om snöröjning Pdf, 23 kB.

Riktlinjer och rutiner för vinterväghållning Pdf, 11.5 kB.

När snön har smält undan och halkbekämpningsperioden är över sopas sanden från gator och gång- och cykelvägarna. Arbetet påbörjas i april.

Sandsopning med maskin och handkraft

Sandsopning

Varje vår maskinsopas gator och gång- och cykelvägar. Vill du ha fint på din trottoar så sopa ner sanden på gatan. Vi annonserar i dagstidningen så att du vet ungefär när sopmaskinen kommer till ditt område.

Vänligen håll uppsikt när sopning kommer att ske inom ditt område så att fordon kan flyttas i tid. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre.

Tänk också på att sopningen kan damma, så om du hör och ser sopmaskinen kanske det är onödigt att hänga ut tvätt eller putsa fönster.

Ett problem är buskar och grenar som hänger ut över vägbanan/trottoaren. Klipp häcken både för att förbättra sikten i trafiken och för att underlätta vårsopningen. Du kan läsa mer om hur breda och höga häckar bör vara i informationen Fri sikt Pdf, 104.1 kB..

Vi tackar för visad hänsyn för vårt arbete!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!