Läs mer

Funktionsnedsättning, handikapp

Vi hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Alla funktionsnedsättningar leder inte till ett funktionshinder. Många funktionshinder kan kompenseras med hjälpmedel av olika slag, rehabilitering och genom att samhället anpassas till att vara tillgängligt för alla.

Inom handikappomsorgen kan du som har ett funktionshinder få hjälp. Hjälpen ges till personer i alla åldrar. Den hjälp du kan få beror på vad du behöver få hjälp med. Du väljer alltid själv om du vill ha hjälp.

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) talar om vilken hjälp du som har ett funktionshinder kan få. Här hittar du information om hur du ansöker om stöd från kommunen och vad vi kan erbjuda för stödformer.

Avlösarservice

Anhöriga som har en person med funktionsnedsättning boende hemma kan ibland inte lämna denna person ensam. För att anhöriga ska få möjlighet att göra något på egen hand kan man ansöka om avlösarservice. En avlösare kan då komma hem och vara hos personen med funktionsnedsättning.

Kontaktperson

Kontaktpersonen har till syfte att bryta den isolering som ofta är följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Insatsen anpassas efter de individuella behoven och kan till exempel vara ett stöd för att delta i fritidsaktiviteter eller i kulturliv, ha någon att gå och fika med eller åka på en shoppingtur.

Korttidshem och kontaktfamilj

Korttidshem

På korttidshem erbjuds avlastning för familjer till funktionshindrade barn och ungdomar samt möjlighet för barn och ungdomar att få miljöombyte och rekreation under trygga och personligt anpassade former.

Korttidsfamilj

Korttidsfamilj/helgfamilj är en form av korttidsvistelse. Familjer till funktionshindrade barn och ungdomar erbjuds avlastning och barn och ungdomar erbjuds miljöombyte och rekreation under trygga och personligt anpassade former. Denna insats verkställer kommunen vanligtvis i angränsande kommuner.

Kollo och lägervistelser

Kollo och lägervistelser är en form av korttidsvistelse. Ofta är det olika intresseorganisationer som anordnar detta

Korttidstillsyn för ungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolbarn med funktionshinder som är över 12 år. Insatsen kan ges både före och efter skoldagen samt under skolloven.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan ges i form av korttidshem. Korttidsvistelse är en stödform som kan sökas av barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionshinder. Korttidsvistelsen ska erbjuda avlastning för anhöriga och rekreation och miljöombyte för den funktionshindrade.

Personlig assistans

Om du behöver hjälp varje dag kan du få personlig assistans. Den som har behov av personlig assistans mer är 20 timmar/vecka kan få assistansersättning.

För att få personlig assistans måste en person ha behov av något av följande:

 • hjälp med personlig hygien
 • hjälp med måltider
 • hjälp med att klä av och på sig
 • hjälp med att kommunicera
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Stödet är knutet tilll dig personligen. Det ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Du har rätt att själv avgöra hur du ska få hjälp och av vem. Du kan ha flera assistenter och hjälpen kan ordnas på olika sätt.

Synnedsättning

Personer som blir synskadade behöver ofta stöd och hjälp för att anpassa sig till sin nya situation. Detta stöd kan ges av kommunens syninstruktör.

Vad gör syninstruktören?

I syninstruktörens arbete ingår att informera om samhällets service, samt att träna den synskadade att klara det dagliga livets olika aktiviteter. Syftet med träningen är att den synskadade ska få ett rikare liv och bli mindre beroende av andras hjälp. Besök görs i hemmiljö och instruktören ger hjälp till självhjälp. Arbetet innebär bland annat:

 • att man tillsammans hittar enkla lösningar som kan underlätta vardagen.
 • att träna den dagliga livsföringen så som att telefonera, skriva, läsa, utföra hushållsarbeten med mera.
 • att träna med synhjälpmedel från synverksamheten.
 • att upplysa och skapa kontakt med annan samhällsservice
 • förflyttning inom- och utomhus.
 • uppmärkning av exempelvis trappor, radio, tvättmaskin etc.
 • Information till vårdpersonal och anhöriga som har kontakt med den synskadade.

Vem kan få hjälp av syninstruktören?

 • alla som har problem med synen
 • du som är nyskadad eller varit det länge
 • det behövs ingen remiss
 • insatserna är kostnadsfria

Däremot krävs det en remiss från en ögonläkare, för att komma till syncentralen. Det är synverksamheten som provar ut synhjälpmedel och lånar ut dem.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig med en funktionsnedsättning som är i behov av en sysselsättning. Vårt syfte är att skapa en meningsfull, individanpassad sysselsättning för varje deltagare.

Vem kan få Daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra.

Du som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS och är i arbetsför ålder och inte redan har ett arbete eller utbildar dig- har rätt att ansöka om Daglig verksamhet.

Till personkrets 1 och 2 hör personer med utvecklingsstörning, autism/ autismliknande tillstånd eller betydande/bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Syftet med Daglig verksamhet

Syftet med Daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning utifrån var och ens behov, mål och intressen.

Vad erbjuder vi

Vi erbjuder sysselsättning och aktiviteter både i grupp och enskilt, du kan också erbjudas Daglig verksamhet som en individuell placering på en arbetsplats eller förening.

Tillsammans med din handledare och stödpedagog gör ni en genomförandeplan som beskriver hur din Dagliga verksamhet skall se ut och genomföras.

Vi erbjuder sysselsättning inom följande områden: Skapande, Media, Kök, Serviceuppgifter, Butik/ försäljning, Cafe, Sinnesupplevelser, hälsofrämjande aktiviteter m.m.

Vi som arbetar här:

På Daglig verksamhet arbetar flera stödassistenter, 1 stödpedagog och 1 massageterapeut.

Vad kostar det?

Daglig verksamhet kostar inget. Resor, mellanmål och Lunch får du betala själv.

Habiliteringsersättning

Du får en liten ersättning utifrån din närvaro som kallas habiliteringsersättning. Ersättningen är inte skattepliktig och räknas inte som inkomst.

Hur får jag daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt LSS.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt