Läs mer

Kommunal sjukvård och tandvård

Essunga kommun kan erbjuda hälso-och sjukvårdsinsatser till personer som har beslut till kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare som:

 • bor i särskilda boendeform eller vistas på korttidsplats 
 • bor i bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • vistas i dagverksamhet
 • har behov av hemsjukvård

Vem utför kommunal hälso- och sjukvård?

Hälso- och sjukvårdsinsatser som omvårdnad, behandling, rehabilitering och hjälpmedelsutprovning kan utföras av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Kontaktuppgifter till: 

 • Medicinsk ansvarig sjuksköterska 0512-57159
 • Sjuksköterska 0512 571 52
 • Arbetsterapeut 0512 571 32
 • Fysioterapeut 0512 571 35

Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser. Närhälsan Nossebro Vårdcentral ligger på Ängsgatan 3 vid Kerstinsås äldreboende.

Samverkan mellan kommun, primärvård och länssjukvård finns reglerat i flera lagar och författningar. För att patienter som vårdats på sjukhus skall få ett gott omhändertagande samt god och säker vård efter sjukhusvistelsen regleras samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommun i en gemensam rutin. Denna gemensamma vårdplanering sker i SAMSA, som är ett vårdplaneringsverktyg. 

Information om den gemensamma rutinen finns på vårdsamverkans hemsida.

www.vardsamverkanskaraborg.se Länk till annan webbplats.

Tandvård

Om du har svårt att själv sköta din munhälsa och har ett omfattande omvårdnadsbehov kan du ansöka om att få tandvårdsstöd.

Kommunens sjuksköterskor och myndighetshandläggare beviljar intyg och förlänger intyg för personer med insatser från kommunens verksamhet. 

Tandvårdsenheten (inom Västra Götalandsregionen) bedömer, beviljar intyg och förlänger intyg för personer som inte har insatser från kommunen.

En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.

Om du är berättigad till tandvårdsstöd erbjuds du munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning
Du får besök i ditt hem av en tandhygienist som:

 • gör en enklare kontroll av munhåla och tänder
 • ger dig råd och anvisningar om hur du bäst sköter dina tänder

Munhälsobedömningen, som är frivillig, sker en gång om året och är alltid gratis.

Nödvändig tandvård, ”Grönt kort”
När du har rätt till nödvändig tandvård får du ett intyg utfärdat som du alltid ska visa inför ett besök på valfri tandvårdsenhet (folktandvården eller en privat tandvårdsenhet).

Intyget innebär att avgiften för den nödvändiga tandvården är den samma som inom öppen hälso- och sjukvård. Dina totala avgifter för hälso- och sjukvård och tandvård, under ett år, räknas samman och Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd gäller.

I nödvändig tandvård ingår:

 • Undersökning
 • Förebyggande åtgärder
 • Lagningar
 • Rotfyllningar
 • Tandutdragningar
 • Hel- eller delprotes

Om tandvårdsintyget har upphört att gälla eller försvunnit så ska du vända dig till den som utfärdade ditt intyg eller till någon av dem som har rätt att utfärda intyg.

Hemsjukvård

Hemsjukvård kallas de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Exempel på insatser kan vara hjälp med läkemedel, såromläggning och vård vid livets slut.

Hur får du hemsjukvård?
Du vänder dig till din läkare eller distriktssköterska på vårdcentralen. De i sin tur kontaktar kommunen. För att bli inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården krävs att de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid och att det skett en vårdplanering, där ansvaret övergått till kommunen. Hemsjukvården är för de personer som har svårt att ta sig till vårdcentalen eller annan vårdgivare.

När du inte längre behöver hemsjukvård skrivs du ut från kommunens hälso- och sjukvård. Uppstår sedan nya problem får du vända dig till din vårdcentral eller ett sjukhus.

Vem utför hemsjukvården?
Du får insatserna utförda i ditt hem av en av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller av omvårdnadspersonal.

Inom hemsjukvården finns omvårdnadsansvariga distriktssjuksköterskor. Sjuksköterskan planerar insatserna i ditt hem och ansvarar för att de genomförs på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Sjuksköterskan har ett nära samarbete med läkare på Närhälsan i Nossebro och specialister inom Västra Götalandsregionens sjukvård. 

Vad kostar det?
Har du hemsjukvård så betalar du 500 kr/månaden. Kostnaden ingår i maxtaxesystemet.

Om du behöver hjälp av sjukvården och inte har hemsjukvård är det Närhälsan du ska vända dig till i första hand.

Kontaktuppgifter Närhälsan Nossebro
Telefon 0512-798400
Telefontider mån-fre 8:00-17:00 

Rehabenheten

Kommunens fysioterapeut och arbetsterapeut kan hjälpa dig bibehålla eller återfå olika funktioner. Detta sker med hjälp av träning och behandling.

Ansvaret för rehabilitering är en del av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar, det vill säga, att du bor i kommunens särskilda boende eller är inskriven i hemsjukvården.

Rehabilitering
Rehabilitering är insatser som ska bidra till att en person med en förvärvad funktionsnedsättning, som skapar goda villkor för ett självständigt liv, och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Hjälpmedel
Kommunen har ansvaret för personliga hjälpmedel till de personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för.

Har du inga kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser och bor i eget boende är det i första hand Närhälsan som ansvarar för dina hjälpmedel.

Utprovning sker vanligtvis i ditt hem. Du lånar de personliga hjälpmedel som förskrivs till dig. Det innebär att ett hjälpmedel som du inte längre har behov av ska återlämnas.

Kommunens sjuksköterskor är ansvariga för att skriva ut inkontinensprodukter till personer med hemsjukvård och personer som bor på något av kommunens boenden. Hör du inte till denna grupp är det Närhälsans distriktssköterskor som ansvarar för utprovning av inkontinensprodukter.

För att få hjälp med utredning vid inkontinensproblem får man vända sig till Närhälsan. Att använda personliga hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel är avgiftsfritt.

Syn- och hörselhjälpmedel
Är du i behov av syn- och hörselhjälpmedel får du kontakta Västra Götalandsregionen: klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Bostadsanpassning
Behöver du få hjälp med bostadsanpassning hittar du mer information om du klickar här Öppnas i nytt fönster.

Patientskada

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.

 1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
 3. Felaktig diagnos
 4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso och sjukvård exempelvis som s.k. hemsjukvård, i
äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock ej inom elevhälsan).

Du som har drabbats av en patientskada kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida Länk till annan webbplats. och skicka in den till Kommunassurans.

Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.
Skadeanmälan kan skickas till följande adress.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
skador@ksfab.se

Telefon: 040 611 22 00

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt