Läs mer

Familj, barn och ungdom

Familjeliv har vi alla erfarenhet av – förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor. Svar eller tips kring detta hittar du nedan.

Adoption

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Länsrätten.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare förhållanden, nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn, referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill ska läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med.

Kontakt: Familjerätten 0510-77 04 63, måndag, onsdag, tordag och fredag 08.00 - 09.30.

Barn som far illa / Brister i föräldraskapet

Om du som privatperson är orolig för hur ett barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg i den kommun barnet bor. Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, har skyldighet att anmäla om de misstänker att barnet far illa.

När du gör en anmälan som privatperson kan du välja att vara anonym. I sådana fall ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter. Vi tar emot orosanmälningar via telefon, brev och personligt möte. Observera att du inte ska göra en orosanmälan via e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.

För att göra en orosanmälan via telefon alternativt rådfråga socialsekreterare ringer du kommunens växel på 0512-57000 på dagtid och ber om att bli kopplad till individ- och familjeomsorgens jourtelefon som är öppen mellan kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00. Vill du lämna en skriftlig anmälan finns här ett anmälningsformulär - Anmälan enl 14 kap 1 § SoL Pdf, 27 kB, öppnas i nytt fönster. som du kan skriva ut och skicka in till Essnunga kommun, Socialtjänsten, 465 82 Nossebro.

Under kvällar och helger tar sociala jouren emot orosanmälningar på telefonnummer                0500 - 49 74 21 och 0500 - 49 74 22. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart ringa polisen.

När socialtjänsten tagit emot en orosanmälan på ett barn görs en så kallad förhandsbedömning där socialtjänsten inom två veckor ska fatta beslut om att inleda utredning eller ej.

Du som förälder kan också kontakta oss om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap eller vill göra en ansökan om bistånd.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskap/föräldraskapet bekräftas formellt. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter, till exempel rätten till försörjning av båda föräldrar, arvsrätt och rätt till faderns efternamn, börjar gälla.

Tidigare har det endast varit möjligt att bekräfta fader och föräldraskap genom kontakt med kommunens socialtjänst eller genom familjerätten i Lidköping.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Här hittar du e-tjänsten för bekräfta fader och föräldraskap Länk till annan webbplats.

Om föräldrarna inte bekräftat fader eller föräldraskap efter 14 dagar skickas en underrättelse till kommunen, och man genomför istället bekräftelsen med hjälp av kommunens socialtjänst(sammanboende par) eller hos familjerätten i Lidköping (ej gifta eller sammanboende).

Familjecentral Regnbågen

Här på familjecentralen har vi samlat det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdcentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från Individ- och familjeomsorgen samt andra vuxna och barn. Allt är samlat under ett tak och det är gratis att komma hit.

Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa. Barnmorska, sjuksköterska, förslolärare samt socionom/familjecoach. Vid behov finns även andra yrkeskategorier att tillgå. Det går bra att fråga om det mesta, allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns här som stöd till er. Alla i teamet har tystnadsplikt.

Öppna förskolan
Den öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. Till öppna förskolan är alla välkomna. Det kostar ingenting och du behöver inte anmäla dig/ditt barn i förväg. Här kan du tillsammans med ditt/dina barn leka, pyssla, fika och delta i gruppaktiviteter som sångsamling och skapande verksamhet. Du har själv ansvar för ditt/dina barn när ni är här och ni kommer och går när ni själva vill. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Öppna förskolans öppettider:
Måndag 9.00-12.00 (0-6 år)
Onsdag 9.00-12.00 (0-6 år)
Fredag 9.00-12.00 (0-6 år)

På öppna förskolan kan du även träffa andra som arbeta på familjecentralen. Då kan du passa på att ställa frågor till dem om det är något du undrar över.

Barnmorskemottagningen
Här kan du träffa barnmorska under hela graviditeten, bli erbjuden hälsosamtal och delta i föräldragrupp med mera. När ditt barn är fött går du hit på efterkontroll och kan få råd om preventivmedel.

Barnavårdcentral
Här erbjuds olika hälsobesök fram till barnet börjar skolan. Vid besöken följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Individ- och familjeomsorg
Kan hjälpa till med frågor och funderingar i en familjesituation eller kring att vara förälder. Här kan ni få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Kontakt:

Öppna förskolan:                                Barnmorskemottagningen
Förskollärare                                          Barnmorska
Matilda Karelund                                   Marie Mattsson
0512-570 57                                            010-43 58 52

Barnavårdcentralen                           Individ- och familjeomsorg
Sjuksköterska                                         Familjepedagoger
Britt-Marie Svensson                             0512-570 00
0512-79 84 00                                        
                                                                 

Besöksadress: Ängsgatan 2 i Nossebro
Andravåningen ovanför Apoteket

Familjerådgivning

Du som är vuxen och har problem i relationen med din partner eller problem inom familjen, kan vända dig till familjerådgivningen. På familjerådgivningen arbetar vi med rådgivning, samtalsstöd och bearbetning vid relationskriser i par och familjer.

Ni kan få hjälp med att utveckla er relation: förstå samspelet, lyssna på och tala med varandra på ett konstruktivt sätt och därigenom finna nya möjligheter att lösa problem och konflikter.

Du som bor i Essunga kommun är välkommen att vända dig till Familjerådgivningen i Lidköping.

För information och kontaktuppgifter gå till familjerådgivningens hemsida. Länk till annan webbplats.

Familjerätt

Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor.

Familjerätten omfattar adoptioner, vårdnadsutredningar, faderskap, samarbetssamtal och avtal rörande boende och umgängesrätt.

Telefonrådgivning i familjerättsliga frågor måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 08.00 - 09.30 på telefonnummer 0510-77 04 63.

Skilsmässa Länk till annan webbplats.

Stöd vid skilsmässa och separation

För familjer som går igenom skilsmässa eller separation, eller som funderar på det, finns hjälp att få. Familjerätten i Lidköping är till för er som bor i Götene, Essunga, Grästorp, Skara, Vara eller Lidköpings kommun.

Telefon: 0510-77 04 63. Telefonrådgivning måndag-onsdag samt fredag kl. 08:00–09:30.

Familjerätten erbjuder stöd och rådgivning i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett stöd till föräldrar i att kommunicera och samarbeta kring barnen under och efter en separation.

Föräldrar som håller på att separera eller är separerade kan ha svårt att komma överens i frågor som gäller sina barn. Det kan handla om vårdnad, boende, umgänge och ekonomi. Exempelvis var barnet ska bo och hur barnet ska träffa den förälder som hen inte bor med.

Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och hitta lösningar som blir bra för barnet och som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

Ansök om samarbetssamtal här Samarbetssamtal - ansökan - Lidköpings kommun (lidkoping.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktfamilj och kontaktperson

En kontaktfamilj/person är en familj/person som har möjlighet att under till exempel en helg i månaden ta emot ett barn/en ungdom i sitt hem.

En kontaktfamilj/person tar emot barn i sitt eget hem utifrån vad som beslutats, till exempel varannan helg. Detta bistånd kan beviljas då föräldar av olika skäl är i behov av avlastning för att kunna samla kraft och ork i föräldraskapet eller att man inte har någon naturlig avlastning i det egna nätverket om man är ensamstående med barn.

Om du funderar på att själv ta ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj kan du höra av dig till 1:e socialsekreterare telefon 0512-570 22.

Familjeenheten

På familjeenheten arbetar vi med familjer i behov av stöd i sin vardag. Här ges en möjlighet för hela eller delar av familjer som behöver förändra sin livssituation. Vi arbetar med kommunikation och samspel för att förbättra relationer inom familjen. Insatsen kan bestå av olika former av samtalsstöd och/eller praktisk-pedagogisk vägledning.

Vi möter dig som förälder tillsammans med hela, delar av din familj eller tillsammans med någon annan som du tycker är viktig. Samtalet är grunden i arbetet där vi har möten med dig som förälder och ditt barn. Vi fokuserar på det som fungerar. Tillsammans hittar vi lösningar på familjens utmaningar för att få vardagen att fungera bättre. Vårt mål är att kunna bidra till bättre fungerande samspel inom familjen, där varje person blir bemött med respekt och får utrymme att växa.

Exempel på frågor vi kan samtala kring på familjeenheten:

 • Jag som förälder bara tjatar
 • Barnen bråkar jämt med varandra
 • Hur ska jag få mitt barn att lyssna
 • Hur är man en bra förälder efter en separation
 • Vad är bäst för barnen efter en separation

Behandlingsinsatserna är biståndsbedömda och utförs efter beslut från socialsekreterare.

Det finns även möjlighet till ett begränsat antal samtal utan biståndsbeslut. Kontakta samordnare på familjeenheten för mer information.

Familjeenheten erbjuder:

 • Olika former av föräldrastöd, exempelvis ABC (Alla Barn i Centrum). Stödet kan ges både enskilt eller i grupp.
 • Hjälp med att skapa rutiner och strukturer i vardagen.
 • Råd- och stödsamtal.

Familjeenheten har tystnads- och anmälningsplikt. Mer info om detta här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjeenheten finns på Järnvägsgatan 9 i Nossebro.

Kontakt: Samordnare 0512-571 39

Familjehem

Vi söker familjehem och kontaktfamiljer - vi har barn och ungdomar som behöver dig!

Är du en trygg vuxen med stabil och ordnad tillvaro?

Vi söker just nu kontaktfamiljer inom socialtjänsten och funktionshinderomsorgen samt familjehem inom socialtjänsten. Det finns många barn och ungdomar, som av olika anledningar, behöver bo i en annan familj än sin egen under kortare eller längre period av sitt liv. Barn som vistas i en kontaktfamilj kan ha liknande bakgrund. En kontaktfamilj är en familj som har möjlighet att under till exempel en helg i månaden ta emot ett barn/ungdom i sin familj.

Ersättning erhålls enligt SKR: s riktlinjer. Vill du anmäla intresse eller veta mer är du välkommen att höra av dig till:

Karolina Johansson, 0512-572 25, karolina.johansson@essunga.se

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den drabbade. Mötet sker tillsammans med en neutral, kunnig medlare.

Syftet med medling är att parterna ska få samtala om det som hänt. Efter medlingen är det förhoppningsvis lättare för båda parter att lämna händelsen bakom sig.

Vad krävs för att få medlingshjälp?

 • Brottet ska vara polisanmält
 • Gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller delaktighet i brottet
 • Både gärningspersonen och den brottsutsatta ska vilja medverka
 • Gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och folkbokförd i Essunga.

Vad är medlarens uppgift?

Medlaren ska förbereda parterna för medlingen och hjälpa till i samtalet om det behövs. Medlaren ska även se till att mötet går bra. Före medlingsmötet hålls ett separat möte med varje part. Under mötet går man igenom partens förväntningar inför medlingen.

Medling för dig som är brottsutsatt

I en medling får du ett ansikte på den som utsatt dig för brott. Om du bär på rädsla för gärningspersonen kan det vara en stor hjälp. Det kan även underlätta inför ett möte i en rättegång.

Du får möjlighet att berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka konsekvenser brottet inneburit. Du kan ställa frågor till honom eller henne. Det finns också möjlighet att genom överenskommelser med gärningspersonen få upprättelse och gottgörelse.

Medling för dig som begått brott

Det krävs mycket mod att möta den person man utsatt för brott. Du visar att du är en person som kan ta ansvar och som vill försöka ställa saker och ting till rätta. I medlingen får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du gjort.

Vem tar initiativ till medling?

Initiativet kan komma från polisen, socialtjänsten eller frivården. Du kan också själv ta initiativ till medling. Du kan vända dig till utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör eller stödperson. Du kan även vända dig direkt till Medlingsverksamheten.

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den drabbade. Mötet sker tillsammans med en neutral, kunnig medlare.

Syftet med medling är att parterna ska få samtala om det som hänt. Efter medlingen är det förhoppningsvis lättare för båda parter att lämna händelsen bakom sig.

Kontakt Samordnare Sociala resursenheten 0512-57139.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt