Läs mer

Trygg och säker

Räddningstjänsten Västra Skaraborg

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten Västra Skaraborg som rycker ut. Räddningstjänsten Västra Skaraborg är gemensam för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Om en stor samhällsstörning inträffar i Essunga kommun kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som har hänt och ge råd till allmänheten med mera.

Krisberedskap

Essunga kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att befinna sig i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar. Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av vårt samhälle. Kommunens arbete med samhällets krisberedskap är en av grundpelarna för vår säkerhet.

På räddningstjänsten i Lidköping finns tre säkerhetssamordnare anställda på heltid som arbetar med krisberedskapsfrågor för Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner. Essunga kommun har en utsedd och övad krisorganisation, som kan träda i kraft med kort varsel vid en omfattande händelse som har stor påverkan på kommunen. Detta skulle exempelvis vara störningar i dricksvattenförsörjning, en större olycka eller omfattande väderhändelse.

Beredskapsarbetet i kommunen styrs av två lagstiftningar, den ena är Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och den andra är Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

I Nossebro finns en deltidsstation med deltidspersonal. Verksamheten är organiserad under en gemensam nämnd som juridiskt tillhör Lidköpings kommun. Räddningstjänstens uppdrag regleras i räddningsnämndens reglemente. Här hittar du Räddningstjänsten Västra Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats..

Krisstöd (tidigare kallat POSOM)

Krisstöd (innebär psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer) är en beredskapsgrupp, som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. Krisstöd är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer där normala samhällsresurser inte täcker till. Ansvarig för krisstöds ledningsgrupp är kommunens myndighetschef Anders Svensson. Till sin hjälp har ledningsgruppen ett antal stödpersoner som arbetar inom kyrkan och kommunens förvaltningar.

När larmas krisstödet?
Krisstödsgruppen kallas in när antalet personer som behöver stöd är fler än vad samhällets ordinarie resurser kan klara av. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om krisstöd ska kallas in och inlarmning sker normalt via SOS. Kommunens chef för social sektor och kommundirektören kan också starta krisstöd vid behov.

Vad gör krisstödet?
Det övergripande målet för krisstöd är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Stödpersoner
Krisstödets stödpersoner har inte jour, de deltar frivilligt. För att delta i krisstödet krävs att man har ett genuint intresse av att stödja medmänniskor som hamnat i svåra och utsatta situationer. De flesta av stödpersonerna har redan erfarenheter av den här typen av uppgifter genom sitt vardagliga arbete. Krisstödet arbetar normalt inte direkt på olycksplatsen.

Försäkringar

Essunga kommun har tecknat ett antal försäkringar som ett skydd om olyckan skulle vara framme. Kommunen arbetar aktivt med förebyggande riskarbete för att undvika skador och olycksfall. Nedan presenteras några av de försäkringar som är aktuella.

Olycksfallsförsäkring
För skolelever och barn i förskola, skola med mera har kommunen tecknat en olycksfallsförsäkring. Denna gäller dygnet om. Obs! Försäkringen gäller enbart vid olycksfall, inte vid sjukdom. Föräldrar bör alltså tänka på att komplettera med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn. Har olyckan varit framme skall föräldrarna själva anmäla till försäkringsbolaget enligt direktiv på försäkringsbeskedet.

Läs mer om försäkringar inom skola och barnomsorg

Försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring är Länsförsäkringar, se försäkringsbesked från bolaget Pdf, 101.6 kB. (Pdf, 101.6 kB).

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för

 • Personer i komvux/grundvux/SFI
 • Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion
 • Övriga omsorgstagare i daglig verksamher

Försäkringen gäller heltid för barn och elever i

 • förskola, daghem och familjedaghem
 • allmän förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • folkbokförda i kommunen i grundskola i annan kommun
 • folkbokförda i kommunen i gymnasieskola i annan kommun
 • Personer i familjehem/fosterhem/kontakthem
 • Övriga omsorgstagare i kommunen enligt LSS

Hemförsäkring
Alla som bor i kommunens olika typer av boende efter beslut från kommunen bör teckna egen hemförsäkring.

Ansvarsförsäkring
Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd eller förtroendevald i tjänsten har orsakat en skada mot ”tredje man”.

Motorfordonsförsäkring
Samtliga kommunens ägda eller leasade fordon är försäkrade, dock med olika omfattning.

Egendomsförsäkring
Alla byggnader som kommunen äger samt all lös egendom som kommunen äger eller ansvarar för är försäkrade.

För mer information om kommunens försäkringar kontakta Lina Jonasson, administrativ chef på 0512-570 15.

Brandskydd, sotning

I kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga utförs sotning på entreprenad av Vara sotnings- och fastighetsservice AB.

Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll. Sedan 2016-01-01 utförs brandskyddskontrollen av räddningstjänsten Länk till annan webbplats..

Då du som fastighetsägare har det primära ansvaret för brandskyddet måste du anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Exempel på sådana förändringar är byte av bränsleslag, om en värmepanna ersatts med t ex bergvärme. Meddela även om det sker ägarbyte.

Anmälan ska göras direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll.

Säkerhet vid vatten

Flytväst för alla

Flytvästen är en billig livförsäkring. Undersökningar visar att åtta av tio som drunknat i samband med att de fallit överbord skulle ha klarat sig om de använt flytväst.

På Nossebrobadet finns flytvästar i olika storlekar att låna. Ring 0512-570 43 för mer information.

När du köper flytväst, tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. Köp bara flytvästar som är CE-märkta, oavsett modell.

Svenska Livräddningssällskapet har medverkat till att det i Sverige finns fler än 250 flytvästdepåer över hela landet där det går att låna räddningsvästar gratis eller till en mycket låg kostnad. Du kan få reda på var du kan låna flytväst genom att gå in på Svenska Livräddningssällskapets hemsida. www.svenskalivraddningssallskapet.se

Den typiska båtolyckan
Den typiska båtolyckan sker när en man över 50 år utan flytväst ger sig ut ensam eller tillsammans med andra för att fiska. Båtturen sker ofta i en liten sjö i lugnt väder.

Vi vet också från attitydundersökning att fler än 2 miljoner vuxna svenskar inte tror sig kunna simma 200 meter och känner osäkerhet i vatten.

Många turister liksom svenskar har dålig kunskap om behovet av flytväst och våra kalla vatten vilket leder till onödiga drunkningstillbud.

Övervaka alltid barn medan de är i, på eller nära vatten

De flesta drunkningar och tillbud sker i den nära omgivningen - i badkar, trädgårdsdammar, pooler, sjöar, älvar och stränder - och när man lämnar barnen ensamma en kort stund. Ta alltid med dig barnet om du måste lämna vattnet. Låt inte äldre syskon vakta yngre, de är inte mogna för ett sådant ansvar.

Det kanske känns självklart att en vuxen hela tiden ska övervaka barnen. Ändå är det bristande övervakning som bidrar till att barn drunknar. Luftmadrasser, uppblåsbara leksaker, armpuffar och liknande ger en falsk trygghet. Uppsyn är det absolut säkraste skyddet mot drunkning.

Var säkerhetsmedveten även under semestern
Om till exempel hotellet ligger nära vattnet måste du vara extra uppmärksam. Studier visar att risken för drunkningsolyckor är som störst på ankomstdagen och på eftermiddagarna. Lita inte på de skydd som finns, håll alltid uppsikt över ditt barn. Detta gäller såklart även på badplatser här hemma, klippor, kajkanter, bäckar, åar, alltså överallt där det finns vatten.

Se upp för utströmmar på badplatsen
På vissa sandstränder bildas starka strömmar som kan dra ut badande till havs. Dessa så kallade utströmmar orsakar många olyckor varje år. På en del stränder finns varningsflaggor och skyltar, ta dessa på allvar. På de allra flesta ställen finns inga varningssystem. Varken barn eller vuxna bör bada om det finns risk för utströmmar.

Lär dina barn badvettsregler:

 • Simma aldrig ensam.
 • Dyk inte i okända vatten.
 • Knuffas eller tryck inte ner andra i vattnet.
 • Ta reda på var du kan få hjälp om olyckan är framme.
 • Välj en räddningsväst till ditt barn
 • När du väljer flytväst till ditt barn ska du välja en räddningsväst. En bra räddningsväst för barn har fasta flytelement, krage, orange, gul eller röd färg, rem i grenen, CE-märkning samt är märkt 100 N (lyftkraft) eller högre.

Detta gör att västen klarar av att vända barnets ansikte upp ur vattnet. År 2006 kom strängare krav på CE-märkning, välj därför inte västar tillverkade före detta år.

Det är viktigt att västen har bra passform. Låt barnet prova västen, spänn alla remmar och lyft västen vid skuldrorna. Barnets huvud ska då inte glida ner genom halsöppningen. Välj inte en väst att växa i.

Andra typer av västar
Det kan vara svårt att få äldre ungdomar att använda räddningsväst, särskilt vid aktiviteter som kräver stor rörelsefrihet. Andra alternativ är då seglarväst eller uppblåsbara västar.

Som förälder ska man vara medveten om att en sådan väst inte alltid kan vända barnet rätt om det är medvetslöst. Det är också viktigt att man som förälder gör barnet uppmärksam på västens begränsningar.

Testa flytvästen efter köp och inför aktivitet
Låt gärna barnet bli bekant med västen genom att öva i lugnt vatten. Ta också för vana inför varje båttur att kontrollera att väst och remmar är hela och funktionsdugliga.

Patientskada

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.
1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med för eskrifter

Kommuner kan bedriva hälso och sjukvård exempelvis som s.k. hemsjukvård, i
äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock ej inom elevhälsan).
Du som har drabbats av en patientskada kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida (länk: http://www.ksfab.se/vid skada/patientskador/ ) och skicka in den till Kommunassurans.
Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.
Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
skador@ksfab.se

Telefon: 040 611 22 00

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt