Läs mer

Trygg och säker

Räddningstjänsten Västra Skaraborg

Kommunen ansvarar för krisberedskapen inom sitt geografiska område och arbetar kontinuerligt för att kommunen ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i.

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och säkert land. Ett stort ansvar vilar på det offentliga, men som privatperson har också du ett grundläggande ansvar.

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har ett primärt ansvar för att skydda vårt liv och vår egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden. Men det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle och ytterst hota vår demokrati och mänskliga rättigheter. På denna och underliggande sidor hittar du mer information om vårt kommunala beredskapsarbete och om hur du själv kan stärka vårt gemensamma ansvar för det civila försvaret.

För detaljerad information om särskilda krishändelser finns Frågor och svar-sidor som ger dig aktuell information om de händelser som vi nu hanterar i kommunen. Sidorna hittar du i menyn till vänster uppdateras vid behov.

Kommunens krisberedskap

Essunga kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att befinna sig i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar. Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av vårt samhälle. Kommunens arbete med samhällets krisberedskap är en av grundpelarna för vår säkerhet.

Essunga kommun har en utsedd och övad krisorganisation, som kan träda i kraft med kort varsel vid en omfattande händelse som har stor påverkan på kommunen. Detta skulle exempelvis vara störningar i dricksvattenförsörjning, en större olycka eller omfattande väderhändelse.

Beredskapsarbetet i kommunen styrs av två lagstiftningar, den ena är Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och den andra är Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Krisstöd

Krisstöd (innebär psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer) är en beredskapsgrupp, som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. Krisstöd är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer där normala samhällsresurser inte täcker till. Ansvarig för krisstöds ledningsgrupp är kommunens myndighetschef inom social sektor. Till sin hjälp har ledningsgruppen ett antal stödpersoner som arbetar inom kyrkan och kommunens förvaltningar.

När larmas krisstödet?
Krisstödsgruppen kallas in när antalet personer som behöver stöd är fler än vad samhällets ordinarie resurser kan klara av. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om krisstöd ska kallas in och inlarmning sker normalt via SOS. Kommunens chef för social sektor och kommundirektören kan också starta krisstöd vid behov.

Vad gör krisstödet?
Det övergripande målet för krisstöd är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Stödpersoner
Krisstödets stödpersoner har inte jour, de deltar frivilligt. För att delta i krisstödet krävs att man har ett genuint intresse av att stödja medmänniskor som hamnat i svåra och utsatta situationer. De flesta av stödpersonerna har redan erfarenheter av den här typen av uppgifter genom sitt vardagliga arbete. Krisstödet arbetar normalt inte direkt på olycksplatsen.

Räddningstjänst Skaraborg

Räddningstjänsten Skaraborgs uppdrag är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Det gör vi genom utbildning och information men även genom att rycka ut dygnet runt, året runt.

Räddningstjänsten Skaraborg arbetar med att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Vi ansvarar också för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och vi är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Vi utbildar också våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.

I Räddningstjänsten Skaraborg samarbetar kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund sedan 1 januari 2023. På Räddningstjänsten Skaraborgs webbsida Länk till annan webbplats. hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Säkerhetssamordning Vara, Essunga och Grästorp

Vara, Essunga och Grästorp har en gemensam säkerhetsavdelning med fyra säkerhetssamordnare. Deras uppdrag är att göra kommunernas verksamheter robusta och redo om krisen kommer. Säkerhetsarbetet i en kommun är brett och handlar om många olika frågor men framförallt om planering och förebyggande arbete. En uppgift i samband med varje ny mandatperiod är att ta fram en ny risk-och sårbarhetsanalys för respektive kommun. I den undersöker man vilka risker som finns i kommunen och hittar åtgärder som måste göras för att klara av att upprätthålla kommunens verksamhet vid kris, exempelvis strömavbrott. Säkerhetsarbetet i en kommun styrs av många lagar och förordningar men arbetet är en kombination av det strategiska och praktiska arbetet. Utöver risk- och sårbarhetsanalyser och krisplaneringar ska säkerhetsorganisationen bidra till att kommunerna och dess anställda är ordentligt förberedda för olika händelser så att verksamheter kan upprätthållas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt