Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygg och säker

Räddningstjänsten Västra Skaraborg

Räddningstjänsten Västra Skaraborg är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Verksamheten är organiserad under en gemensam nämnd som juridiskt tillhör Lidköpings kommun. Räddningstjänstens uppdrag regleras i räddningsnämndens reglemente. Här hittar du Räddningstjänsten Västra Skaraborgs hemsida.länk till annan webbplats

Krisberedskap

På räddningstjänsten i Lidköping finns två säkerhetssamordnare anställda på heltid som arbetar med krisberedskapsfrågor för Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner. Essunga kommun har en utsedd och övad krisorganisation, som kan träda i kraft med kort varsel vid en omfattande händelse som har stor påverkan på kommunen.

Beredskapsarbetet i kommunen styrs av två lagstiftningar, den ena är Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och den andra är Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Essunga kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att befinna sig i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar. Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av vårt samhälle. Kommunens arbete med samhällets krisberedskap är en av grundpelarna för vår säkerhet.

Kommunen har ett ansvar för att minska riskerna och för att vara förberedd om en kris inträffar. En kris hotar grundläggande funktioner som exempelvis elförsörjning eller vår hälsa.

Kommunen har ett ansvar för att lindra effekterna av en kris. Kommunen ska varje mandatperiod analysera vilka hot och risker det finns inom kommunen.

Försäkringar

Essunga kommun har tecknat ett antal försäkringar som ett skydd om olyckan skulle vara framme. Kommunen arbetar aktivt med förebyggande riskarbete för att undvika skador och olycksfall. Nedan presenteras några av de försäkringar som är aktuella.

Olycksfallsförsäkring
För skolelever och barn i förskola, skola med mera har kommunen tecknat en olycksfallsförsäkring. Denna gäller dygnet om. Obs! Försäkringen gäller enbart vid olycksfall, inte vid sjukdom. Föräldrar bör alltså tänka på att komplettera med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn. Har olyckan varit framme skall föräldrarna själva anmäla till försäkringsbolaget enligt direktiv på försäkringsbeskedet.

Läs mer om försäkringar inom skola och barnomsorg

Försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring är Länsförsäkringar, se försäkringsbesked från bolagetPDF (pdf, 101.6 kB).

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för

 • Personer i komvux/grundvux/SFI
 • Personer i arbetsträning/yrkesintroduktion
 • Övriga omsorgstagare i daglig verksamher

Försäkringen gäller heltid för barn och elever i

 • förskola, daghem och familjedaghem
 • allmän förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • folkbokförda i kommunen i grundskola i annan kommun
 • folkbokförda i kommunen i gymnasieskola i annan kommun
 • Personer i familjehem/fosterhem/kontakthem
 • Övriga omsorgstagare i kommunen enligt LSS

Hemförsäkring
Alla som bor i kommunens olika typer av boende efter beslut från kommunen bör teckna egen hemförsäkring.

Ansvarsförsäkring
Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd eller förtroendevald i tjänsten har orsakat en skada mot ”tredje man”.

Motorfordonsförsäkring
Samtliga kommunens ägda eller leasade fordon är försäkrade, dock med olika omfattning.

Egendomsförsäkring
Alla byggnader som kommunen äger samt all lös egendom som kommunen äger eller ansvarar för är försäkrade.

För mer information om kommunens försäkringar kontakta Lina Jonasson, administrativ chef på 0512-570 15.

Brandskydd, sotning

I kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga utförs sotning på entreprenad av Vara sotnings- och fastighetsservice AB.

Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll. Sedan 2016-01-01 utförs brandskyddskontrollen av räddningstjänsten.

Då du som fastighetsägare har det primära ansvaret för brandskyddet måste du anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Exempel på sådana förändringar är byte av bränsleslag, om en värmepanna ersatts med t ex bergvärme. Meddela även om det sker ägarbyte.

Anmälan ska göras direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll.

POSOM (kommer att kallas krisstöd)

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp, som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade.
POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer där normala samhällsresurser inte täcker till. Ansvarig för POSOMs ledningsgrupp är kommunens social- och utbildningschef Bosse Svensson. Till sin hjälp har ledningsgruppen ett antal stödpersoner som arbetar inom kyrkan och kommunens förvaltningar.

Vad gör POSOM?
Det övergripande målet för POSOM är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

När larmas POSOM?
POSOM-gruppen kallas in när antalet personer som behöver stöd är fler än vad samhällets ordinarie resurser kan klara av. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om POSOM ska kallas in och inlarmning sker normalt via SOS. Kommunens social- och utbildningschef kan också starta POSOM vid behov.

Stödpersoner
POSOM:s stödpersoner har inte jour, de deltar frivilligt. För att delta i POSOM krävs att man har ett genuint intresse av att stödja medmänniskor som hamnat i svåra och utsatta situationer. De flesta av stödpersonerna har redan erfarenheter av den här typen av uppgifter genom sitt vardagliga arbete. POSOM arbetar normalt inte direkt på olycksplatsen.

Säkerhet vid vatten

I de flesta fall av drunkningsolyckor finns alkohol med i bilden. Bada därför aldrig med alkohol i kroppen, hur lite det än må vara.

Rädda liv i vatten - Filmlänk till annan webbplats

Flytväst för alla
Flytvästen är en billig livförsäkring. Undersökningar visar att åtta av tio som drunknat i samband med att de fallit överbord skulle ha klarat sig om de använt flytväst.

När du köper flytväst, tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. Köp bara flytvästar som är CE-märkta, oavsett modell.

Den typiska båtolyckan
Den typiska båtolyckan sker när en man över 50 år utan flytväst ger sig ut ensam eller tillsamman med andra för att fiska. Båtturen sker ofta i en liten sjö i lugnt väder.

Vi vet också från attitydundersökningen att fler än 2 miljoner vuxna svenskar inte tror sig kunna simma 200 meter och känner osäkerhet i vatten.

Många turister liksom svenskar har dålig kunskap om behovet av flytväst och våra kalla vatten vilket leder till onödiga drunkningstillbud.

Livförsäkring att låna gratis
Svenska Livräddningssällskapet har medverkat till att det i Sverige finns fler än 250 flytvästdepåer över hela landet där det går att låna räddningsvästar gratis eller till en mycket låg kostnad.

Du kan få reda på var du kan låna flytväst genom att gå in på Svenska Livräddningssällskapets hemsida. www.svenskalivraddningssallskapet.selänk till annan webbplats

Flytvästfakta
I Sverige omkommer ett flertal personer per år i fritidsbåtsolyckor.
Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder.
Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna.
Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske.
Hälften av de omkomna är män över 50 år.
Drygt hälften har druckit alkohol.
Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg.
Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.

Tumregler vid bad
Bada alltid tillsammans med någon!
Barn skall vara under ständig uppsikt!
Simma längs med stranden!
Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!
Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!
Simma inte under bryggor och hoppställningar!
Ropa bara på hjälp om du är i nöd!
Lek inte med livräddningsmateriel!
Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka!

Patientskada

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.
1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med för eskrifter

Kommuner kan bedriva hälso och sjukvård exempelvis som s.k. hemsjukvård, i
äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock ej inom elevhälsan).
Du som har drabbats av en patientskada kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida (länk: http://www.ksfab.se/vid skada/patientskador/ ) och skicka in den till Kommunassurans.
Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.
Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
skador@ksfab.se

Telefon: 040 611 22 00

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt