Läs mer

Boende

Uteplats mellan avdelning Gullviva och Mandelblom på Kerstinsås

När behovet av hjälp och stöd inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan annat boende vara aktuellt. Då finns det olika boenden för personer över 65 år, för personer med psykiska funktionshinder, för personer med missbruksproblematik eller för personer med olika former av funktionshinder. 

Boende för äldre

Essunga kommun finns ett brett utbud av boende för äldre personer.
För personer som har ett stort omvårdnadsbehov finns äldreboende samt gruppboende för personer med demenssjukdom. Därutöver finns pensionärslägenheter och trygghetsboende. I våra säskilda boendeformer finns det kompetent personal som ger omsorg och omvårdnad utifrån den enskildes behov. I personal-gruppen ingår omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och enhetschef. Vår personal arbetar utifrån vårt värdedokument som är Värdegrund Pdf, 28.2 kB..

Ansökan
Ansökan om bostad i en särskild boendeform (äldreboende, gruppboende) görs hos en biståndshandläggare som utreder behovet av boende i samråd med den sökande eller god man.

Biståndshandläggare, 0512-571 22

Avgifter inom äldreomsorgen hittar du här. Pdf, 29.7 kB.

Äldreboende
Äldreboende är en gemensam boendeform för personer med stora omvårdnadsinsatser. Den privata bostaden möbleras förutom sängen med egna möbler. Utöver den egna bostaden finns det lokaler för gemenskap och aktiviteter. Matsal och sällskapsrum finns också. Alla boende har en egen kontaktperson för att skapa kontinuitet och trygghet för de boende och anhöriga. Vid inflyttning i särskilt boende håller kontaktpersonen ett välkomstsamtal. Vid samtalet deltar också enhetschef och ansvarig sjuksköterska.

Gruppboende för personer med demenssjukdom
För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden. Dessa kan vara belägna i ett äldreboende eller utgöra en egen enhet. Här bor man i en liten grupp om 6-7 personer som får vård och omsorg utifrån den enskildes behov.

Pensionärslägenheter
På Krusegårdsgatan i Nossebro finns 16 pensionärslägenheter. Lägenheterna ligger intill Kerstinsås äldreboende. Lägenheterna består av 2 rum och kök.

Seniorboenden 65+
I centrala Nossebro finns flera seniorbostäder. På Hagagatan 18 finns det 14 lägenheter med hiss och på Solhagsgatan 5 finns det 19 lägenheter med hiss samt gemensamhetslokal nära Kerstinsås äldreboende. Essunga bostäder Länk till annan webbplats. hyr ut lägenheterna till båda seniorboendena.

Kerstinsås och Lindbacken

Kerstinsås äldreboende ligger på Ängsgatan 2 i Nossebro. Boendet är indelat i tre avdelningar:

 • Solbacken är en avdelningen för personer med demenssjukdom och består av 12 lägenheter.
 • Björkbacken är en avdelning för personer med kognitvsvikt och består av 12 lägenheter.
 • Vallmo är en avdelning med 15 lägenheter varav en del är permaneta boendeplatser och resterande är växel och korttidsplatser.

Lindbackens äldreboende ligger på Industrigatan 28 i Nossebro. Det är ett boende för demenssjuka. Boendet är uppdelat på två grupper med 7 platser i varje grupp.

Kontaktuppgifter till Äldreboendena:

 • Björkbacken 0512-571 34
 • Vallmo 0512-571 37
 • Solbacken 0512-571 43, 0512-571 40
 • Lindbacken 0512-571 50, 0512-571 51

Gruppbostad och stöd i boendet

Du som har ett funktionshinder har rätt att ansöka om ett boende som är anpassat utifrån utifrån funktionshindret. Det finns många olika benämningar på dessa boendeformer beroende på vad som avses. På denna sida kan du läsa mer om vilka boendeformer som finns.

Bostad för barn och ungdomar med funktionshinder
Funktionshindrade barn och ungdomar, som behöver ett boende utanför familjen har rätt att bo i en annan familj (familjehem) eller i en bostad med särskild service.

Vuxenboende
Kommunen ska tillhandahålla bostäder för personer med funktionshinder. De flesta kan själva anskaffa bostad som sedan kan bostadanpassas efter individuella behov. Personer med stora funktionshinder och som är i behov av stöd från en personalgrupp kan ansöka om en bostad med särskild service. Kontakta i god tid en handläggare för framtida planering.

Gruppbostad
En gruppbostad består av lägenheter i direkt anslutning till personal och gemensamma utrymmen. Personalen är tillgänglig dygnet runt.

Servicebostad
En servicebostad är en fristående lägenhet. Lägenheten är knuten till en fast personalgrupp som finns tillgänglig dygnet runt.

Särskilt anpassad bostad
En särskilt anpassad bostad är en bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Stödet kan här ges till exempel av personlig assistans, ledsagarservice eller genom hemtjänst.

Biståndshandläggare, 0512-570 29

Gruppbostaden Torggatan 14

Torggatan 14 är en gruppbostad enligt LSS (lagen om vård och service till vissa funktionshindrade) där unga vuxna med funktionshinder har sitt hem.

Huset består av fem lägenheter som man når inifrån huset. Varje lägenhet har egen utgång till trädgården och egen uteplats. Lägenheterna är utrustade med tvättmasikn och torktumlare. Det finns ett gemensamt hobbyrum och allrum.

I huset finns även en personaldel med kök, kontor och sovrum. Huset är utrustat med bland annat brandlarm och kallelselarm.

Vi erbjuder
Individuellt anpassat stöd utifrån individens situation, behov, intressen och möjligheter.

Vi utgår bland annat utifrån kommunens handikappolitiska program där de viktigaste punkterna är alla människors lika värde, delaktighet och jämställdhet.

Syfte
Varje boende ska utifrån sina behov och intressen samt möjligheter erbjudas delaktighet och inflytande i sin livssituation.

Mål
Varje boende ska genom ett individuellt utformat stöd ges förutsättningar att självständigt kunna deltaga i vardagens sysslor. Detta skapar livskvalitet och ett tryggt och gott liv.

 Hur skall verksamheten nå målen?

 • Tydliggörande pedagogik, struktur och trygga relationer med utgångspunkt i socialpedagogiken.
 • Nära samarbete med andra instanser, daglig verksamhet, skola och föräldrar med flera.
 • Individuell planering med fokus på delaktighet och självständighet.
 • Varje boende har en personalkontakt.
 • Personalen har återkommande pedagogiska konferenser och handledning.

Några utgångspunkter

Så här arbetar personalen i verksamheten:

 • Allt stöd utgår från individens situation, behov, intressen och möjligheter.
 • Varje person behöver känna sig sedd, respekterad och betydelsefull.
 • Människan utvecklas genom betydelsefulla och trygga relationer.
 • De boende ska ha tillgång till delaktighet och inflytande i sin vardag, som i sin tur skapar kontroll över sitt liv.
 • Alla har behov av ett aktivt liv, ett tryggt hem och livskvalitet.
 • Vi arbetar med tydliggörande pedagogik.

 Vi som arbetar här

För att tillgodose de boendes behov finns en personalgrupp bestående av både manlig och kvinnlig personal med olika utbildningar, erfarenheter och intressen.

Det finns personal dygnet runt.

Personalgruppen i gruppbostaden arbetar även med boendestöd.

Biståndshandläggare, 0512-570 29

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt