Läs mer

Fördjupad översiktsplan

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna verksamhetsplanen för Essunga kommun där aktivitet att påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nossebro tätort anges. Kommunstyrelsen har därefter gett samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta fram den fördjupade översiktsplanen, kallad FÖP. Planen kommer att komplettera nuvarande gällande översiktsplan som omfattar hela Essunga kommun.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

I en fördjupad översiktsplan görs mer detaljerade ställningstaganden om markanvändningen jämfört med den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet är att en FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intressen, fungerar som ett strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning. Planen samråds med samtliga intressenter och frågor som är avgörande för kommande exploatering lyfts i ett tidigt skede. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande utan fungerar vägledande för andra kommunala beslut och även vid överprövning. Eftersom den inte är bindande medför den heller inte några rättigheter eller skyldigheter för markägare och andra sakägare. För att leda arbetet har kommunen upphandlat en konsult med specialistkunskaper inom området.

Dialogen är viktig

Inflytande från allmänheten är en viktig del i processen och kommuninvånarna kommer under projektets gång att få möjlighet att påverka planens innehåll vid flera olika tillfällen. Det obligatoriska samrådet är en omfattande del av planprocessen där förslaget till översiktsplan successivt utarbetas. Samrådet delas upp i flera steg som ansluter till olika stadier i planprocessen. Genom tidiga medborgardialoger är det möjligt att få till stånd en bred debatt när det ännu finns stora möjligheter att påverka förslaget.

Under hösten 2021 genomfördes dialoger även med barn och unga ute i skolorna för att lyfta fram barnens perspektiv. Kommunen kommer också samla företag och föreningar i två olika träffar för att presentera arbetet och få inspel till underlaget. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas pågå under två år.

Nu har insamlingen av synpunkter via dialogverktyget avslutats och en sammanställning presenteras inom kort.

Våra nyheter om fördjupad översiktplanering

Här presenteras de nyheter som är relaterade till kommunens arbete med den fördjupade översiktplaneringen. • Hur vill du att Jonslund, Fåglum och Lekåsa ska utvecklas?
  Svara på vår digitala enkät senast 15 maj!
  Läs mer


 • Granskning av fördjupad översiktsplan för Nossebro
  Mellan 25 april och 25 juni är förslaget ute på granskning
  Läs mer


 • Tyck till om framtidens Nossebro!
  Samråd i Nossebro skolas aula den 23 januari
  Läs mer


 • Tyck till om framtidens Nossebro
  Nu går den fördjupade översiktsplan som kommunen tagit fram för Nossebro ut på samråd – det betyder att vi vill träffa dig för att få veta vad du tycker.
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt