Läs mer

Översiktsplan

Detaljplan

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för dess mark- och vattenanvändning. I översiktsplanen visar kommunen hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse och mark- och vattenanvändning. En översiktsplan har flera funktioner. Planen ska
bland annat vägleda kommunens vardagsbeslut vad gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra typer av tillståndsprövning. Ett utpekat förslag på möjliga bebyggelseområden på icke kommunal mark innebär inte att fastighetsägaren måste stycka av sin fastighet eller ändra pågående
markanvändning utan snarare att möjligheten finns.

Kommunfullmäktige antog ny översiktsplan 2019-02-18 § 3. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen redovisar en helhetssyn på hur Essunga kommun ska verka för att vara en attraktiv och hållbar plats med goda förutsättningar till god livskvalité och god livsmiljö. Den ska också verka för bra boende- och fritidsmöjligheter samt ett framgångsrikt näringsliv. Planen ska ha fokus på långsiktig hållbarhet och att hushållningsaspekterna med användning av mark och vatten lyfts fram. Översiktsplanen är kommunövergripande och ligger till grund för beslut och åtgärder i kommunens nämnder och förvaltningar. Den används även av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt