Läs mer

Introduktionsprogram till gymnasiet (IM)

Hemkommunen ansvarar för att alla ungdomar som är folkbokförda där och som inte uppnår behörighet till ett nationellt program erbjuds något av introduktionsprogrammen. Hemkommunen behöver inte själv anordna samtliga introduktionsprogram utan man kan genom samverkansavtal med annan kommun eller landsting erbjuda eleven att gå där.

Utbildningen på introduktionsprogrammen ska motsvara heltidsstudier och erbjuds, liksom övrig gymnasieutbildning, fram till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Följande inriktningar finns på IM:

Preparandutbildning

Ska ge eleven behörighet till ett nationellt program. Den utformas för den enskilde eleven som snabbt vill bli behörig och ska pågå högst ett år.

Programinriktat individuellt val

Erbjuds elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Eleven kan följa kurser på ett nationellt program samtidigt som hon/han läser de ämnen där betyg saknas från grundskolan. Utbildningen erbjuds i mån av plats.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till elever som saknar betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen utformas för en grupp eller enskild elev och ska ge en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller att etablera sig på arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ

Utbildningen anpassas individuellt och syftar till att eleven ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Står öppen för ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt