Läs mer

Upphandling för leverantörer

För att bli leverantör till kommunen måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud eller lämnat pris i en direktupphandling. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster inom ett ramavtal (när beställningar görs) eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett bestämt tillfälle. Entreprenader ska endast utföras inom ett upphandlat avtal. Upphandlingar är reglerade genom lag och genom kommunens egna regler.

För att kunna ha möjlighet att bli uttagen som leverantör till kommunen så måste du lämna in ett anbud i den upphandling som du är intresserad av.

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som inkommit i rätt tid. Förfrågningsunderlaget anger även hur anbuden ska bedömas. Efter bedömning av anbuden tas sedan beslut om vilken eller vilka leverantörer som kan leverera till kommunen.

Först när avtal slutits mellan utvald leverantör och kommunen får beställningar göras eller leverans ske.

Direktupphandlingar ska bara utgöra undantagsfall och styrs också av lagen och kommunens regler.

Försäljning via telefon eller på plats eller rabattavtal utan upphandling accepteras inte.

Krav på leverantörer

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen anges de krav som leverantören måste leva upp till. Klarar leverantören inte angivna krav kan kommunen inte teckna avtal.

Leverantör ska alltid vara registrerade för moms och som arbetsgivare (om man har anställd personal) ha F-skatt eller FA-skatt och ha skött sina förpliktelser gällande skatter och avgifter.

Andra krav på leverantören kan gälla teknisk och ekonomisk kapacitet, kompetens, erfarenhet och referenser, miljöarbete, kvalitetsarbete, uppfyllelse av standarder med mera.

Krav på tjänster, uppdrag och entreprenad kan gälla organisation, kapacitet, miljöaspekter, utförande, uppfyllelse av standarder, leveranstider, med mera.

Krav på varor kan vara volymer, mått, uppfyllelse av standarder, kvalitet, miljöaspekter, utförande, leveranstider med mera.

Lämna e-anbud

E-anbud innebär att anbudslämnare lämnar sitt anbud elektroniskt via kommunens upphandlingsstöd Visma Tendsign.

Elektronisk upphandling (e-upphandling) innebär att upphandlaren skapar förfrågningsunderlaget i ett system som Visma TendSign. Anbudsgivarna svarar i samma system och kan inte missa någon nödvändig punkt till exempel skall-krav och prisangivelser med mera, eftersom systemet övervakar processen. Formella uppgifter om företaget som firmatecknare, adresser, referenser och beskrivningar ligger kvar i systemet och kan återanvändas i flera affärer. Uppgifter från skattemyndigheten hämtas automatiskt.

Fakturering

Fakturering får inte ske förrän leverans skett eller uppdrag eller tjänst utförts.

Beställningsreferens

Kommunen skannar alla fakturor och distribuerar dem elektroniskt. För att detta ska fungera måste beställningsreferens anges på fakturan. Fakturor som inte innehåller beställningsreferens skickas tillbaka till leverantören.

Övrigt innehåll

Det ska även framgå vad angivna belopp på fakturan är eller står för. Detta ska framgå av fakturan eller bifogas fakturan som en specifikation. Timtid, material samt eventuella övriga kostnader ska vara noggrant specificerade. Fakturan ska följa EU-direktiv 2001/115/EG.

Betalningsvillkor

Betalning sker 30 dagar från ankomststämplad faktura. Förutsättning för betalning är att kommunen godkänt leverans, uppdrag eller utförd tjänst och att fakturan kan godkännas. Krav på fakturan anges under rubriken ”Fakturering”.

Dröjsmålsräntan debiteras enligt Svensk lag (räntelagen). Vid ofullständig eller felaktig faktura får dröjsmålsränta inte debiteras.

Fakturerings-, expeditions- eller andra avgifter betalas inte.

Avtal

Först när en upphandling är klar och minst tio dagar gått efter tilldelningsbeskedet kan avtal slutas mellan utvald leverantör och kommunen (gäller inte vid direktupphandling). Leveranser och beställningar får ej göras före skriftligt avtal slutits.

Avtal

Ett avtal gäller en speciell leverans eller ett speciellt uppdrag. När ett avtal slutits med en leverantör skall leverantören leverera eller utföra uppdrag inom avtalad tid. I avtalet specificeras varorna eller tjänsten eller entreprenaden, priser, rabatter, leveransvillkor, miljöhänsyn, kvalitetsaspekter eller annat. Leverantören fakturerar kommunen efter slutfört uppdrag eller leverans.

Ramavtal

Ett ramavtal löper över en bestämd tid. När ett ramavtal slutits med en leverantör kan kommunens beställare vid behov beställa (avropa) från det avtalade sortimentet. Då gäller de avtalade priserna och de avtalade rabatterna. I ramavtalet specificeras även vilka varor eller tjänster som är aktuella. Leverantören fakturerar kommunen efter avrop eller på samlingsfakturor.

Lämna anbud

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen anges vad anbudet ska beskriva och vilka uppgifter som anbuden ska innehålla. Saknas uppgifter i anbudet kan leverantören bli utesluten ur upphandlingen.

Gör dig bekant med förfrågningsunderlaget; det säger vad som gäller, vilka krav som ställs och hur anbuden utvärderas.

  • Klarar ni kraven på leverantören och på varan eller tjänsterna?
  • Vilka kriterier gäller för prövningen av anbuden?
  • Kontakta ansvarig upphandlare om något är oklart.
  • Ha struktur på ditt anbud. Försök att ställa upp ditt anbud i samma ordning och med samma rubriker som i förfrågningsunderlaget.
  • Kontrollera att alla krav besvaras i ditt anbud.
  • Beskriv i anbudet det som vi i övrigt efterfrågar i förfrågningsunderlaget.
  • Ställ inte egna krav eller förslag om förändringar i upplägg, tid, volym och dylikt om vi inte efterfrågar detta. Det kan innebära att vi inte kan jämföra ditt anbud med de övriga. Om du har fler förslag är det bättre att lämna dessa anbud separat, men det ursprungliga anbudet ska alltid motsvara de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.


Frågor angående en specifik upphandling besvaras av den upphandlare eller kontaktperson som anges i förfrågningsunderlaget.

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen anges de krav som leverantören måste leva upp till. Klarar leverantören inte angivna krav kan kommunen inte teckna avtal.

Leverantör ska alltid vara registrerade för moms och som arbetsgivare (om man har anställd personal) ha F-skatt eller FA-skatt och ha skött sina förpliktelser gällande skatter och avgifter.

Andra krav på leverantören kan gälla teknisk och ekonomisk kapacitet, kompetens, erfarenhet och referenser, miljöarbete, kvalitetsarbete, uppfyllelse av standarder med mera.

Krav på tjänster, uppdrag och entreprenad kan gälla organisation, kapacitet, miljöaspekter, utförande, uppfyllelse av standarder, leveranstider, med mera.

Krav på varor kan vara volymer, mått, uppfyllelse av standarder, kvalitet, miljöaspekter, utförande, leveranstider med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!