Läs mer

Vattentjänstplan

Vatten som forsar

Granskningsutställning

Essunga kommun har tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan.

Under perioden 17 januari 2024 till 14 februari 2024 kommer vattentjänstplanen att ställas ut för granskning och under den perioden har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på vattentjänstplanens innehåll.

Utställning sker på Nossebros bibliotek samt digitalt på kommunens hemsida.

Vattentjänstplanen och dess bilagor finner du längre ner på denna sida.

Sammanfattning

Vattentjänstplanen syftar till att redogöra för kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. I vattentjänstplanen ska även bedömas vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän va-anläggning är de allmänna vattentjänster. Av 2 § LAV (dvs Lagen om allmänna vattentjänster) framgår att med vattenförsörjning menas ”tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning” och att avlopp avser ”bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som använts för kylning”.

Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Det är även lämpligt att se över vattentjänstplanen i samband med framtagande av ny översiktsplan. Planeringshorisonten för vattentjänstplanen är ungefär 12 år.

Vad händer efter granskningsutställningen?

Efter granskningesskedet kommer kommunen att sammanställa alla synpunkter och utställningshandlingen revideras vid behov utifrån inkomna synpunkter. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om antagande av vattentjänstplanen.

Lämna synpunkter senast 14 februari 2024

Vill du lämna åsikter på vattentjänstplanen kan du göra det skriftligt antingen via e-post eller vanlig post:

Essunga kommun
Kommunstyrelsen
465 82 Nossebro

Märk ditt svar med Synpunkter vattentjänstplan.

Vattentjänstplan och dess bilagor

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!