Läs mer

Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som påverkar vår hälsa och miljö. Vissa kemikalier får endast användas yrkesmässigt medan andra även får användas privat.

Biltvätt

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte bra för miljön. Tvättvattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar. Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en "gör det själv-hall" där smutsvattnet tas om hand och renas. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar. Det finns miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel som ska användas i första hand.
 
Både i bilschampo och i avfettningsmedel finns ämnen som till exempel tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.
 
Avfettningsmedel innehåller oftast både tensider och lösningsmedel. Det är ännu mer olämpligt att dessa går direkt ut i vattendrag och sjöar.

Cisterner

Denna information gäller befintliga cisterner.

För att förhindra att oljor eller kemikalier förorenar mark eller vatten har Naturvårdverket beslutat om regler för hur en cistern avsedd för eldningsolja, dieselolja eller spillolja ska installeras och kontrolleras (NFS 2003:24). Naturvårdsverkets regler är olika för cistern, som ligger i mark eller ovan mark, om cisternen är placerad inomhus eller utomhus eller om den ligger inom eller utanför ett vattenskyddsområde.

Cistern i mark

Bestämmelserna gäller för cistern med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³ eldningsolja, dieselolja eller spillolja och som ligger i mark. Under förutsättning att både cistern och rörledningar har ett fullgott korrosionsskydd ska kontrollen ske med ett intervall på tolv år. Utan fullgott korrosionsskydd ska kontroll ske vart sjätte år.

Cistern ovan mark

Bestämmelserna gäller cistern med tillhörande rörledningar, som är placerad ovan mark och som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ eldningsolja, dieselolja eller spillolja. Under förutsättning att både cistern och rörledningar har ett fullgott korrosionsskydd ska kontrollen ske med ett intervall på tolv år. Cisterner utan fullgott korrosionsskydd ska kontrolleras vart sjätte år.

Vem utför kontrollen?

För att få utföra kontroll måste man vara ackrediterad (godkänd). På SWEDAC:s hemsida kan du söka efter ackrediterade företag (SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är Sveriges nationella ackrediteringsorgan, en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet).

Du som använder cisternen, behållaren eller det sekundära skyddet är skyldig att spara kontrollrapporterna till dess att anläggningen tagits ur bruk. Genom en ändring av föreskrifterna, i juni 2009, behöver kontrollrapporten inte längre skickas in till kommunen. Den som använder cisternen/behållaren är ansvarig för att kontrollerna utförs enligt de intervall som gäller för den aktuella cisternen/behållaren eller det sekundära skyddet.

Skrotning av cistern

 Det finns inget krav på att ”skrotning” ska utföras av ackrediterat företag, men du bör kontrollera att företaget har nödvändiga tillstånd för att transportera farligt avfall. Under förutsättning att du har nödvändiga kunskaper och utrustning kan du själv ta bort din cistern. Följande försiktighetsåtgärder ska följas:

 • Cistern och rörledning ska tömmas och rengöras.
 • Åtgärder ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas.

Informera om en oljecistern tagits ur bruk eller skrotats

En cistern som stadigvarande inte används, tas ur bruk eller skrotas ska anmälas till bygg- och miljökontoret. Anmälan görs efter att den är rengjord och torr invändigt samt att påfyllning omöjliggjorts. Observera! En cistern anses vara i bruk tills den är anmäld som tagen ur bruk till kontoret!

Blankett "Oljecistern som varaktigt tagits ur bruk" Pdf, 226 kB.

eller ring till kommunkontorets växel 0512-570 00. Ifylld blankett sänds till Essunga kommun, Bygg- och miljökontoret, 465 82 Nossebro. 

För cistern (tank) för eldningsolja, diesel eller spillolja större än 1 kubikmeter krävs besiktning och återkommande kontroller. Olika kontrollintervall gäller för olika cisterner/tankar.

Det är Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) som styr.

Köldmedier

Vad är köldmedier?

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Det är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess som levererar användbar kyla eller värme. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan.

Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium. Flera av freonerna bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet om de släpps ut. En grupp som kallas CFC har förbjudits och det är förbjudet att fylla på HCFC. Dessa ämnen har ofta ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonet, men vissa ämnen i gruppen är växthusgaser, och påverkar därför klimatet negativt.

Vad gör bygg- och miljökontoret?

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över anläggningar med en köldmediemängd som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Bygg- och miljökontoret granskar de årliga rapporterna om läckagekontroll, för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningen är i bra skick.

Kontoret tar emot anmälningar om installation av ny utrustning och har möjlighet att meddela förelägganden om t.ex. försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

Operatör av anläggning är skyldiga att:

 • Se till så att köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till bygg- och miljökontoret om köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till bygg- och miljökontoret.
 • Informera bygg- och miljökontoret om nyinstallation av aggregat.

Nya aggregat:

Om ett nytt aggregat som kommer innehålla 14 CO2e eller mer ska installeras så ska operatören i god tid innan installationen skriftligen informera bygg- och miljökontoret.

Läckagekontroll:

Läckagekontroll för aggregat ska efter den 1 januari 2015 uttryckas i koldioxidekvivalent (CO2e) istället för i kg. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter, CO2e.

Intervall för återkommande läckagekontroll:

 • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e): ingen återkommande kontroll.
 • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 5 ton CO2e eller mer men mindre än 50 ton CO2e: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
 • För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på 50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e: minst var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
 • För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton CO2e eller mer: minst var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Kontrollerna ska utföras av en person/företag med certifiering, som utfärdar en kontrollrapport. Läs mer om certifikat på Naturvårdsverkets webbplats. Du kan få information om vilka kylentreprenörer och företag som är certifierade från INCERT.

Krav på årlig rapport om läckagekontroll:

Operatören ska rapportera resultatet från alla läckagekontroller som utförts
under året (exempelvis periodisk kontroll, installationskontroll och service) om
det någon del av året finns eller har funnits minst 14 CO2e köldmedia i anläggningen. Årsrapporten ska skickas till bygg- och miljökontoret senast den 31 mars påföljande år.

En köldmedierapport ska innehålla:

Rapporten ska undertecknas av operatören och innehålla uppgift om:

Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.

 1. Fastighetsbeteckning.
 2. Belägenhetsadress.
 3. Faktureringsadress.
 4. Kontaktuppgifter.
 5. Namn och certifikat på teknisk personal.
 6. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller.
 7. Certifierad kylentreprenör.
 8. Mängd och typ av köldmedier som har installerats.
 9. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 10. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Rapporter som inte innehåller samtliga uppgifter kräver komplettering och därmed en längre handläggningstid. Detta innebär att bygg- och miljökontoret måste ta ut en högre avgift.

Avgift för anmälan och handläggning av årsrapport:

1. Handläggning av anmälan enligt 14 § förordning om fluorerade växthusgaser(SFS 2016:1128) gällande den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid.

1a. Handläggning av kontrollrapport enligt 15 § förordning om fluoreradeväxthusgaser (SFS 2016:1128). Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning,

Avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid/år.

Miljösanktionsavgift:

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den
periodiska kontrollen gjorts för sent eller uteblivit, eller om du inte
informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton CO2e kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 - 5000 kr), som tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift:

 • I god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer ska du anmäla det till bygg- och miljökontoret.
 • Du måste göra en installationskontroll.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
 • Dokumentationen måste rapporteras till bygg- och miljökontoret senast den 31 mars varje år.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
 • Skrotning av anläggning ska rapporteras till bygg- och miljökontoret om din anläggning hanterar 14 ton CO2e köldmedia eller mer.
 • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Den som är operatör vid rapporteringstillfället, det vill säga 31 mars, ansvarar för att rapporteringen sker i tid.
 • Läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.

Kemikalietillsyn som kommunen har ansvar för

Kommunerna har tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Om företaget däremot är en primärleverantör ligger tillsynsansvaret hos Kemikalieinspektionen. Ibland har en butik dubbla roller, till exempel att de säljer produkter både från svenska och utländska leverantörer. I de fallen är kommunen tillsynsmyndighet över de ”svenska” produkterna, medan Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet över de ”utländska”.

Kommunerna och länsstyrelserna har tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. I normalfallet har kommunerna tillsyn över så kallade U- och C-verksamheter medan länsstyrelserna har ansvaret för A- och B-verksamheter. Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet när det gäller denna tillsyn. Exempel på kontrollområden är att de farliga kemikalier som används faller in under de användningsområden som anges i säkerhetdatabladet och att risker som beskrivits hanteras på ett riktigt sätt. Kommunen och länsstyrelsen ska även kontrollera att förbjudna ämnen inte används och att verksamheten sköter sin egenkontroll och arbetar för att substituera farliga kemikalier.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt