Läs mer

Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som påverkar vår hälsa och miljö. Vissa kemikalier får endast användas yrkesmässigt medan andra även får användas privat.

Biltvätt

Att tvätta bilen på gatan är inte bra för miljön. Tvättvattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar. Om du vill tvätta din bil själv, gör det i en "gör det själv-hall" där smutsvattnet tas om hand och renas. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar. Det finns miljömärkta biltvättmedel och andra bilvårdsmedel som ska användas i första hand.
 
Både i bilschampo och i avfettningsmedel finns ämnen som till exempel tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.
 
Avfettningsmedel innehåller oftast både tensider och lösningsmedel. Det är ännu mer olämpligt att dessa går direkt ut i vattendrag och sjöar.

Cisterner

För att förhindra att oljor eller kemikalier förorenar mark eller vatten har Naturvårdverket beslutat om regler för hur en cistern som är avsedd för eldningsolja, dieselolja eller spillolja ska installeras och kontrolleras. Naturvårdsverkets regler är olika för cistern som ligger i mark eller ovan mark, om cisternen är placerad inomhus eller utomhus eller om den ligger inom eller utanför ett vattenskyddsområde.

Under förutsättning att både cistern och rörledningar har ett fullgott korrosionsskydd ska kontrollen ske med ett intervall på tolv år. Cisterner utan fullgott korrosionsskydd ska kontrolleras vart sjätte år.

Vem utför kontrollen?

För att få utföra kontroll måste man vara ackrediterad (godkänd).

Du som använder cisternen är skyldig att spara kontrollrapporterna till dess att anläggningen tagits ur bruk. Den som använder cisternen/behållaren är ansvarig för att kontrollerna utförs enligt de intervall som gäller för den aktuella cisternen/behållaren.

Skrotning av cistern

Det finns inget krav på att skrotning ska utföras av ackrediterat företag, men du bör kontrollera att företaget har nödvändiga tillstånd för att transportera farligt avfall. Under förutsättning att du har nödvändiga kunskaper och utrustning kan du själv ta bort din cistern. Följande försiktighetsåtgärder ska följas:

 • Cistern och rörledning ska tömmas och rengöras.
 • Åtgärder ska vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas.

En cistern som stadigvarande inte används, tas ur bruk eller skrotas ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Anmälan görs efter att den är rengjord och torr invändigt samt att påfyllning omöjliggjorts.

Blankett för oljecistern som varaktigt tagits ur bruk.

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. De här köldmedierna innehåller fluor och benämns därför som fluorerade växthusgaser så kallade f-gaser.

Om f-gaser läcker ut ur köldmedieanläggningarna kan de ha negativa effekter på miljön, dels genom att bidra till den globala uppvärmningen och dels genom att bryta ner ozonskiktet. För att minska utsläppen av f-gaser och skydda människors hälsa och miljön finns det därför lagar för hanteringen av utrustningar som innehåller köldmedia.

Lagarna berör framför allt installation, läckagekontroll och rapportering. Om lagen inte följs är miljökontoret skyldiga att ta ut en sanktionsavgift.

Krav på regelbunden läckagekontroll och årsrapport

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som har kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedia i sin verksamhet.

Du som ansvarig verksamhetsutövare är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning som innehåller en köldmediemängd motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljökontoret om du har utrustning till en sammanlagd mängd om minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Årsrapporten ska vara underskriven och ha inkommit till bygg- och miljönämnden senast 31 mars.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas till miljökontoret.
 • Underrätta bygg- och miljönämnden i god tid innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Återkommande läckagekontroll

För utrustning som innehåller köldmedia i mängder på mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e, krävs ingen återkommande kontroll. Även system som är hermetiskt, gastät, slutna och som innehåller mindre än 10 ton CO2e är undantagna kravet på läckagekontroll, men då ska utrustningen vara märkt.

För utrustning som innehåller än 5 ton CO2e eller mer gäller följande intervaller:

 • 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader.

Har utrustningen ett varningssystem för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Avgift för handläggning av årsrapport och anmälan

Bygg- och miljönämnden granskar de årliga läckagekontrollrapporterna för anläggningar med en köldmedia mängd motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Nämnden tar även emot anmälningar om installation av ny utrustning och har möjlighet att meddela om föreläggande om exempelvis försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

För handläggning av granskning och anmälan tar nämnden ut en avgift enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den
periodiska kontrollen gjorts för sent eller uteblivit, eller om du inte
informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton CO2e kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 - 5000 kr), som tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift:

 • Anmäl i god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer. Du måste även göra en installationskontroll.
 • Använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Skicka in rapport för återkommande lackagekontroll senast den 31 mars.
 • Utför läckagekontroller inom föreskrivna kontrollintervall.
 • Ha en skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
 • Använd godkända entreprenörer vid skrotning. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
 • Rapportera skrotning av anläggning till bygg- och miljönämnden, om din anläggning hanterar 14 ton CO2e köldmedia eller mer.

Kemikalietillsyn som kommunen har ansvar för

Kommunerna har tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Om företaget däremot är en primärleverantör ligger tillsynsansvaret hos Kemikalieinspektionen.

Ibland har en butik dubbla roller, till exempel att de säljer produkter både från svenska och utländska leverantörer. I de fallen är kommunen tillsynsmyndighet över de ”svenska” produkterna, medan Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet över de ”utländska”.

Kommunerna och länsstyrelserna har tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. I normalfallet har kommunerna tillsyn över så kallade U- och C-verksamheter medan länsstyrelserna har ansvaret för A- och B-verksamheter.

Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet när det gäller denna tillsyn. Exempel på kontrollområden är att de farliga kemikalier som används faller in under de användningsområden som anges i säkerhetdatabladet och att risker som beskrivits hanteras på ett riktigt sätt. Kommunen och länsstyrelsen ska även kontrollera att förbjudna ämnen inte används och att verksamheten sköter sin egenkontroll och arbetar för att substituera farliga kemikalier.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt