Läs mer

Tobaksfri skola

Vid skolstarten så fortsätter vårt arbete med att få en helt tobaksfri skola. En tobakspolicy och handlingsplan har tagits fram och skolsköterskorna arbetar med en metod som heter SOTIS (Samtal Om Tobak I Skolan).

Skolans vision är att alla elever skall bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar.

Skolbarn och skolungdomar tillbringar merparten av sin vakna tid i skolan. Skolan kan därför hjälpa de unga att skapa sig en egen ståndpunkt i viktiga frågor om livssyn och levnadsvanor. Bland det mest effektiva en skola kan göra för att hålla eleverna tobaksfria är att skapa ett bra skolklimat, det vill säga en skola där eleverna trivs, vågar vara sig själva och lita på varandra.

Elevhälsan, skolan samt folkhälsorådet ska arbeta för:

 • att vara en hälsofrämjande skola som ska arbeta för att stärka elevernas självkänsla och hälsa.
 • att skolan skall erbjuda olika former av rastaktiviteter så att det blir mer attraktivt att vara kvar på skolan.
 • att undervisningen kring ANDT följer en ”röd tråd” från förskolan upp till år 9.
 • att föräldrar och allmänhet får information om skolans tobaksarbete.

För all personal på skolan gäller följande:

Vid upptäckt av tobaksanvändning under skoltid:

 1. Tillsägelse samt uppmana eleven att upphöra med användandet.
 2. Tobaksrapport skrivs och lämnas i klassföreståndares/mentors fack.

Klassföreståndaren/mentors uppgift:

Eleven ertappas med att använda tobak:

 1. Tobaksrapport skrivs och eleven informeras om att föräldrar och skolsköterskan kommer att kontaktas.
 2. Klassföreståndare/mentor informerar föräldrar snarast.
 3. Tobaksrapport lämnas vidare till skolsköterskan.
 4. Skolsköterskan skickar ett informationsbrev samt eventuellt ringer till föräldrarna.
 5. Skolsköterskan träffar eleven och inleder ett samtal enligt ”SOTIS-modellen” (Samtal Om Tobak I Skolan) samt gör en kartläggning av elevens tobaksbruk. Om eleven fortsätter med tobaksbruk under denna period skall tobaksapport på nytt skrivas och föräldrar meddelas enligt punkt 1 och 2.
 6. Elev som genomgått ”Sotis-samtal” men fortsätter att använda tobak ertappas med att använda tobak:
  Skolsköterska kontaktar föräldrar snarast och kallar till ett tobakssamtal (med skolsköterska, elev och förälder). Skolsköterskan meddelar elevens mentor att tobakssamtal hållits.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt