Läs mer

Om kostnadskrävande projekt

Bidrag till kostnadskrävande projekt

Ändamål

De föreningar som är berättigade till kommunalt bidrag kan erhålla investeringsbidrag för upprustning, ny- till- eller ombyggnad.

Ansökningar i energibesparande syfte eller för investeringar som ökar tillgängligheten prioriteras.

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till lokal/anläggning som ägs eller långtidsförhyrs av förening.

Bidraget kan också utgå för om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/ utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angelägen för verksamheten.

Bidragsregler

Storleken på bidraget prövas i varje enskilt fall. För samtliga arbeten gäller, att ansökan om bidrag ska vara inlämnad innan arbetena påbörjas.

Det utgår normalt 25 procent av den totala investeringskostnaden i bidrag, men undantag kan göras. Bidrag lämnas inte till projekt vars totala kostnader understiger 20 000 kronor.

Till trossamfund kan utgå kommunalt investeringsbidrag för lokaler avsedda för ungdomsverksamhet. Storleken på bidraget prövas i varje enskilt fall, efter avdrag av eventuella statliga stöd och av egna medel. Som förutsättning för att bidraget ska utgå gäller att kyrkan på skäliga villkor upplåter ungdomslokalerna även till andra föreningar och organisationer på orten i den mån de inte är upptagna för egna aktiviteter.

Föreningarna ska, för att vara berättigade till kommunalt investeringsbidrag, söka statligt eller om möjligt, andra stöd om gällande förordningar är tillämpliga.

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet.
 • Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande och utveckling.
 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag skall utgå.
 • Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen.
 • Uppföljning hur det ser ut historiskt sett samt jämförelse centralort/landsbygd

Om föreningen fått investeringsbidrag under de senaste 3 åren, eller om man fått bidrag för samma ändamål.

Ansökan

Ansökan ska inlämnas och igångsättningstillstånd erhållas innan arbetet påbörjas. Tillåtelse att få påbörja arbetet, innebär dock inte ett ställningstagande om bidrag ska utgå eller inte. Vid budgetbehandlingen upptas ärendena i den ordning de inkommit. För att komma med i denna behandling måste ansökningshandlingar i regel vara inlämnade senast den 30 april året innan medel kan anslås.

Ansökan görs på särskild blankett eller via e-tjänst.
Krav på bilagor:

En kortfattad beskrivning över den planerade byggnationen och syftet med den verksamhet som kommer att bedrivas där.

 • Ritningar och i förekommande fall arbetsbeskrivningar.
 • Noggrann kostnadsberäkning uppgjord av därtill kompetent person.
 • Finansieringsplan utvisande hur kostnadsberäkningens slutsumma är avsedd att täckas. Hit räknas frivilligt arbete som kommer att utföras av föreningens medlemmar.

Ansökningarna behandlas av kommunstyrelsen enligt följande:

 • Om angivna bidragsregler är uppfyllda och om medel för investeringsbidrag finns anvisade beviljas ansökan.
 • Om anslagna medel är förbrukade skall kommunstyrelsen, om föreningen så önskar, hänskjuta ärendet till prövning i kommande budgetbehandling.

Utbetalning

Utbetalning sker efter det att arbetet slutförts och efter besiktning. Delutbetalningar under pågående arbete kan göras efter besiktning.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt