Läs mer

Här är det tryggt att bo!

Här är resultaten från SCB:s medborgarundersökning 2023

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som årligen genomför en medborgarundersökning på uppdrag av flera kommuner i landet. I år deltog 162 kommuner och Essunga kommun var en av dem. Undersökningen skickades ut till 1008 slumpmässigt utvalda Essungabor över 18 år. 389 personer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39 procent. Essunga kommun medverkar i enkäten vartannat år och senaste undersökningen genomfördes 2021. 2021 hade kommunen en svarsfrekvens på 42 procent (415 personer). Enkäten är en attitydundersökning som försöker beskriva invånarnas bild av både den kommunala organisationen och kommunen som plats att leva och bo på.

Resultatet från årets undersökning visar att Essunga kommun förbättrar sina resultat inom merparten av frågeområdena. I år får Essunga bland annat höga betyg vad gäller medborgares känsla av trygghet i området där man bor, både när det är mörkt och när det är ljust ute. Kommunens förskoleverksamhet har i undersökningen fått höga betyg, där över 95 procent av de som har svarat tycker att verksamheten funkar ganska eller mycket bra. Även merparten av frågor gällande underhåll av den offentliga miljön får höga betyg i förhållande till snittet i riket. Majoriteten av de som har svarat har angett att de helt och hållet eller till stor del upplever att såväl politiker som tjänstepersoner arbetar för kommunens bästa. Däremot får kommunen låga betyg vad gäller resor och kommunikationer samt utbildningsmöjligheter för eftergymnasiala studier.

- I kommande verksamhetsplan för 2024 har vi valt att ta med flera utav frågorna som enkäten lyfter och som är strategiskt viktiga för kommunen att följa över tid, säger Emelie Skogfält, kvalitetsstrateg i Essunga kommun. Det gäller exempelvis frågor kopplade till kommunens uppsatta fokusområden, såsom att stärka kommunens varumärke som attraktiv boendekommun. Hela enkäten är ett viktigt arbetsredskap för våra verksamheter och ger betydelsefull återkoppling till oss om hur vi utför vårt uppdrag.

Ta del av statistiken via databasen Kolada Länk till annan webbplats.

Resultat från SCB medborgarundersökning (pdf för utskrift) Pdf, 304.7 kB.

Teknisk rapport medborgarundersökning 2023 Pdf, 3.3 MB.

Läs här mer om undersökningens genomförande i en tidigare publicerad nyhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt