Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2023

Hur är det att bo och leva i kommunen, vad är du nöjd med, vad kan förbättras och hur fungerar kommunens service? Det är några av frågorna i medborgarundersökningen som snart genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Essunga kommun.

Essunga kommun är en av 162 kommuner som i år deltar i SCB:s medborgarundersökning och som snart kommer att skickas ut till slumpmässigt utvalda. Medborgarundersökningen görs vartannat år och syftet är att mäta hur invånarna ser på Essunga kommun. Genom undersökningen kan vi både följa Essunga kommuns utveckling över tid, jämföra oss med andra kommuner och med riket som helhet.

Vem får delta och hur?

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Under perioden 24–31 augusti skickas information om årets undersökning ut till 1000 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen mellan 18 och 84 år. Enkäten med frågorna skickas ut 22 september-2 oktober.

Utskick av enkäten

I linje med SCB:s insamlingsstrategi görs endast ett utskick av pappersenkät till de personer som är under 65 år, medan de som är 65 år och äldre får en pappersenkät skickad till sig vid två tillfällen.

Samtliga utskick av informations- och påminnelsebrev kommer göras med post, förutom till de personer som har en digital brevlåda som till exempel Kivra, Min myndighetspost. Till dessa personer kommer det första utskicket göras från och med den 24:e augusti, resterande utskick görs samtidigt som de som postas.

Du väljer själv om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut.

Andra språk

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. För att få en enkät på arabiska kontakta SCB på 010-479 69 30.

Årets insamlingsperiod pågår till den 7 november. Resultaten presenteras i december.

Vi uppmuntrar alla som deltar att ta chansen att tycka till!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt