Läs mer

Roadtrip för att hitta möjliga platser för våtmarker

Under vecka åtta besöks flera olika platser i vår kommun för att se var man eventuellt skulle kunna anlägga framtida våtmarker.

Johan Andersson och Matilda Ahvenainen på WaterCircle letar möjliga platser för framtida våtmarker.

Johan Andersson och Matilda Ahvenainen på WaterCircle letar möjliga platser för framtida våtmarker.

Fem olika möjliga platser för våtmark i Essunga kommun besöks under tisdagen av Matilda Ahvenainen och Johan Andersson på WaterCircle. Det är Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden, dit Nossan hör och Essunga kommun är medlem, som driver våtmarksprojektet. Bakgrunden är att våtmarkerna har en viktig roll att spela när klimatet förändras. Det konstaterar bland annat Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

"Mindre sårbara"

En våtmark är mark täckt av grunt vatten där fåglar, groddjur och kräldjur många gånger trivs bra. Våtmarker bidrar till att hålla kvar vatten i landskapet och därmed till att höja grundvattennivåerna. De kan även hantera stora mängder nederbörd vilket är positivt i regn- och smältperioder konstaterar Matilda Ahvenainen på WaterCircle.

– Att bevara, restaurera och anlägga våtmarker i landskapet har många positiva effekter. När våtmarker dikas ur innebär det att vattnet rinner bort ifrån marken ut i vattendragen och vidare ner i avrinningsområdet. Vattnet försvinner ifrån området. Genom att hålla kvar vattnet i landskapet reducerar vi sårbarheten undertill exempel längre torrperioder.

Det har tidigare genomförts en inventering av våtmarkslägen i Essunga kommun. Rapporten pekar ut 24 potentiella platser att anlägga våtmark på. På en del av dessa platser har det anlagts dammar samtidigt som det finns potential för fler våtmarker i Essunga kommun. I projektet så har markägare kontaktats för att undersöka om det finns intresse för att skapa sådana.

– Det här är viktigt för att bidra till en mer hållbar utveckling och det handlar om vår allas framtid. Därför känns det väldigt bra att Essunga kommun deltar i projektet och nu hoppas vi på att det ska leda till att vi får fler våtmarker i området, konstaterar Jenny Leonardsson som är chef för enheten hållbar utveckling i Essunga kommun.

Svårbrukade ytor

Den absoluta merparten av kostnaden för anläggandet står projektet för tillsammans med bidragspengar. Inte heller kommer brukningsvärd jordbruksmark att tas i anspråk. Tanken är i stället att nyttja översvämningsytor och andra mer svårbrukade ytor för att anlägga våtmarken.

– Ett strategiskt arbete med att återskapa, restaurera och nyanlägga våtmarker i landskapet är en viktig pusselbit i arbetet med att nå målen kopplade till bland annat Sveriges miljömål, EU:s vattendirektiv samt Agenda 2030, vilket Essunga kommun arbetar med, berättar Jenny Leonardsson.

– En långsiktigt hållbar förvaltning av våra vatten, inkluderat mer vatten på rätt plats i landskapet, är också av stor vikt för en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning, långsiktigt hållbart skogsbruk och en levande landsbygd, konstaterar Matilda Ahvenainen.

Hon uppmuntrar alla som är intresserade av att anlägga våtmark på sina ägor att höra av sig till henne: matilda@watercircle.info, tfn: 073-07 02 145 Länk till annan webbplats..

Fördelar med våtmarker:

  • Kan binda kol – positivt för klimatet
  • Bland de mest artrika miljöerna i Sverige – positivt för biologisk mångfald
  • Behåller vatten i landskapet – positivt vid torka och bränder
  • Kan hantera stora mängder nederbörd – positivt i regn- och smältperioder
  • Bidrar till grön infrastruktur – positivt för biologisk mångfald och naturens framtida funktion
  • Kan rena vatten från övergödande ämnen och miljögifter – positivt för vattendrag, sjöar och hav
  • Kan bidra positivt till grundvattennivåer.

Dessutom är flera våtmarker också attraktiva områden för oss människor som platser för friluftsliv, fågelskådning, skridskoåkning eller annan återhämtning.

Text

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!