Läs mer

Detta väntas bli våra nya mål

Hur ska kommunen gå framåt de kommande åren? Nu har förslag tagits fram för de mål som väntas ligga till grund för vårt arbete de närmsta åren.

Ett gott företagsklimat som möjliggör god tillväxt. Mötesplatser som stärker, utvecklar och inkluderar. En hög livskvalitet & goda förutsättningar. Attraktiva och hållbara livsmiljöer. En god ekonomisk hushållning i de kommunala verksamheterna. Det här är huvuddragen i de mål som den fullmäktigeberedning som kommunfullmäktige, KF, tillsatt pekar ut för kommunen de kommande åren.

En beredning har tagit fram förslag

Essungas kommunfullmäktig beslutade 2022-11-28 § 72 att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att se över och eventuellt föreslå nya mål för kommunfullmäktige för perioden 2024-2027. Fullmäktigeberedningen har utsetts genom att respektive ingående parti har fått nominera en ledamot och en ersättare.

Fullmäktigeberedningen sammankallades för ett första möte den 8 januari 2023 och har därefter haft ytterligare tre sammanträden. Tre av fyra sammanträden har haft ett tema där det första sammanträdet hade tema kompetensförsörjning och ekonomi, sammanträde två hade tema hållbarhet och sammanträde tre hade tema välfärd och service. Det fjärde sammanträdet ägnades åt att slutföra beredningens förslag på mål. Ledamöterna har i par och i storgrupp gemensamt diskuterat och bearbetat fram ett förslag på mål med understödjande texter. I sitt arbete har fullmäktigeberedningen utgått från kommunfullmäktiges mål för perioden 2019-2023 och har genom de olika teman som presenterades ovan samt genom diskussioner tagit fram ett förslag på mål med understödjande texter.

Utöver den politiska besättningen har beredningens arbete understötts av tjänstepersoner inom kommunorganisationen, främst av kvalitetsstrateg och nämndsekreterare, men även kommundirektör, HR-chef, ekonomichef, enhetschef för enheten för hållbar utveckling, chef social sektor och utbildningschef.

Detta föreslås bli målen

I enlighet med det uppdrag som fullmäktigeberedningen har fått ska målen gäller för perioden 2024-2027.

Fullmäktigeberedningens förslag är att följande mål med understödjande texter antas av kommunfullmäktige:

Essunga kommun ska vara en kommun med gott företagsklimat där förutsättningarna för tillväxt är goda

Essunga kommun värnar om ett gott företagsklimat som bidrar till goda förutsättningar så att företag kan utvecklas, växa och bidra till arbetstillfällen. Genom att vara en aktiv samverkanspart i kompetensförsörjningsfrågan där utbildning, integrationsarbete och samverkan är viktiga pusselbitar, stödjer vi företagsklimatet. Essunga kommun ska vara aktiv och engagerad för att behålla och attrahera arbetskraft.

Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser med god variation på aktiviteter som stärker människors utveckling och inkludering

Essunga kommun ska arbeta för att främja mötesplatser, kulturella upplevelser och aktiviteter riktade till alla kommuninvånare. Detta gör vi genom samverkan med vårt civilsamhälle och näringsliv. Utvecklingen av såväl befintliga som nya mötesplatser ska ha bäring i vårt hållbarhetsarbete och syfta till att stärka människors hälsa, utveckling och inkludering.

Essunga kommun ska verka för att alla invånare får de bästa förutsättningarna för ett liv med hög livskvalitet

I Essunga kommun ska alla ha en bra start i livet och det som rör barn och unga ska vara prioriterat. I utförandet av våra välfärdsuppdrag kan vi dra fördel av vår litenhet genom nära kontaktvägar till våra invånare och genom en gränsöverskridande samverkan och ett helhetsperspektiv. Kommunens stöd, vård och omsorg ska bedrivas med hög kvalitet och verka för att stärka den enskilde individens självständighet och inflytande över sin tillvaro och vardag.

Essunga kommun ska verka för attraktiva och hållbara livsmiljöer och boenden

Essunga kommun har genom Vision 2040 vässat sina ambitioner om att bli den lilla tillväxtkommunen med ett ökat invånarantal. I vår kommun ska olika boendeformer erbjudas som passar människors olika faser och behov i livet. Vi ska ta tillvara närheten till vår natur och verka för människors möjlighet till rekreation i grönområden, skog och vattennära lägen. I vår landsbygdskommun finns en stark tradition att värna om det som lever och växer. Vår kommun ska verka för att minska vårt klimatavtryck och underlätta för våra kommuninvånare att göra hållbara val i sin vardag. Det ska vara lätt att göra rätt.

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet.

Essunga kommun ska effektivt hushålla med de resurser som finns utan att äventyra kommande generations möjligheter.

  • Resultatet ska utgöra 3 procent, +/- 1 procent, av de samlande intäkterna för skatt, statsbidrag och utjämningssystem under en rullande fyraårsperiod.
  • Skattefinansierade nettoinvesteringar ska under den tid då skolinvesteringarna pågår finansieras till lägst 60 procent av egna medel.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!