Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om covid-19

Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer!

Det är fortsatt viktigt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället. Håll avstånd och bromsa smittan!

Essunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram. På Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats finns svar på många frågor kring viruset, symtom, spridning, testning med mera.

Nedan kan du läsa svar på de vanligaste frågorna som Essunga kommun har fått. Sidan uppdateras löpande (senaste uppdateringen 2021-04-14).

Flaggor som symboliserar information på flera språk
Telefonlinje med vårdpersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Ring 0812368000 om du har frågor om coronaviruset.

Allmänna nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats

Flera kommunala verksamheter berördes av de skärpta allmänna rådenlänk till annan webbplats som utfärdades i Västra Götaland den 29 oktober och gör så även fortsättningsvis i och med införandet av de allmänna nationella råden. I varje verksamhet görs noggranna bedömningar för att säkerställa att aktiviteter genomförs i enlighet med gällande råd. Observera att det den 17 februari kom nya särskilda regionala rekommendationer för Västra Götaland, läs mer nedan.

Covid-19-lagen

Den nya covid-19-lag innebär fler smittskyddsåtgärder och lagändringarna trädde i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021. Läs om riksdagens beslut här. länk till annan webbplats

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. På länsstyrelsen Västra Götalands hemsidalänk till annan webbplats finns utförlig information om vad covid-19-lagen innebär och hur tillsyn går till.

Särskilda regionala rekommendationer för Västra Götaland

De regionala rekommendationerna från 17 februari förlängs till den 2 maj 2021, med löpande omprövning.

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • För gymnasiet bör högst hälften av skolans elever vara på plats samtidigt. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i de 50 procenten.
  Det epidemiologiska läget kan vara variera mellan kommuner och enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser kan behöva göras med ytterligare ökning av distansundervisning.
  Enligt riktlinjerna rekommenderas också provtagning av asymtomatiska nära kontakter då positiva fall konstaterats på skolan. Det gäller alltså även eleverna.
  För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar besluta om distansundervisning.
  För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Läs mer på VGR:s hemsida. länk till annan webbplats

Allmänna frågor

Var kan jag hitta mer information om covid-19?

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen om covid-19 på sin hemsida.länk till annan webbplats

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Olika myndigheter har tagit fram en film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning. Filmen hittar du på den här länken (Youtube). länk till annan webbplats

Hur ser kommunens beredskap för hantering av covid-19 ut?

Kommunen följer utvecklingen noga och ledningsgrupper på varje nivå inom organisationen har regelbundna möten för att snabbt kunna ta beslut och kunna sätta in åtgärder om så behövs.

Kommunen följer alltid länsstyrelsens regionala samverkanskonferenser och all myndighetsinformation som rör sjukdomen covid-19.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd genom patientsekretessen och som kommuniceras med patienten och hens läkare.

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Jag har tänkt gå på en tillställning som äger rum i Essunga kommun. Kan jag det?

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.

Kommunen ställer in alla sammankomster för allmänheten som kommunen arrangerar, exempelvis Nossebro marknad.

Information om kommunens evenemang hittar du i evenemangskalendern på vår turistwebblänk till annan webbplats.

Frågor om vaccination mot covid-19

Landets hälso- och sjukvårdsregioner ansvarar för att erbjuda vaccinet till befolkningen, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vaccinationerna är kostnadsfria för individen.

Läs mer om vaccination på Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats, där det också finns utförliga frågor och svar.

Du hittar även mer information om rekommendationer och prioriteringar på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats samt information inom olika områden rörande vaccinationlänk till annan webbplats.

Barn och skola

Vad gör skolan om en elev konstateras ha covid-19?

Om en elev blir sjuk ber vi dig kontakta skolan för att smittspårning ska kunna genomföras enligt den handlingsplan som gäller i alla skolor och som är utgiven av Smittskydd Västra Götaland.

Att ingå i skolans smittspårning innebär att det finns en risk för att ha kunnat bli smittad av person som konstaterats ha Covid-19. Skolan följer handlingsplanen och informerar dem som kan ha utsatts för smitta.

Om smitta konstateras i hemmet får frisk elev som befinner sig i skolan gå hem direkt. Eleven måste vara extra vaksam på eventuella symtom och ta prov om några symtom dyker upp. Elev ska stanna hemma 1 vecka från det att familjemedlemmen provtogs för Corona.

Tillfällig distansundervisning för årskurs 7-9 upphör

Från och med måndag 25 januari 2021 kommer elever i årskurs 7-9 återgå till närundervisning på plats i skolans lokaler.

Beslutet att återgå till närundervisning är taget utifrån rådande situation och smittspridning i Västra Götaland och Essunga kommun. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar inte längre en generell distansundervisning för högstadiet utan uppmanar istället skolorna att göra det möjligt att hålla avstånd på andra sätt.

På Nossebro skola arbetar vi med flera olika åtgärder för att vår verksamhet ska kunna bedrivas utan risk för trängsel vare sig bland våra elever eller bland lärare och övrig personal. Vårdnadshavare har fått information via skolappen.

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Utifrån rekommendation av smittskydd i Västra Götalandlänk till annan webbplats har utbildningsnämnden i Essunga kommun beslutat att fjärr- och eller distansundervisning ska bedrivas från 11 januari till och med 24 januari för elever i grundskolans årskurs 7-9. Läs mer om detta beslut här.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.

Årskurs F-6 genomförs som vanligt i skolorna. Rekommendationen från Skolverket och Folkhälsomyndigheten är att barn som är friska bör gå till skolan.

Skolans olika verksamheter har gjort anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Mitt barn åker skolskjuts

Under vårterminen 2021 går det fortsatt fler bussar än vanligt på några av de befintliga turerna för att minska risken för smittspridning. Vi uppmanar eleverna att sprida ut sig i bussarna och sätta sig sicksack. Syskon får så klart sitta bredvid varandra.

Extra städning görs i bussarna. Detaljer som berörs av passagerare såsom handtag, ledstänger och anslutningar till säkerhetsbälten torkas dagligen med desinfektionsmedel.

Har vi något konstaterat fall på en skola i kommunen?

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Nej.

Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma.

Eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till våra verksamheter när barnet haft två symtomfria dygn.
Om man varit hemma i sju dagar, känner sig frisk men fortfarande har kvar lättare symtom som snuva och hosta, får man komma tillbaka.

Jag som förälder är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma. Förhållningsregler ges av vården.

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Alla personer som bor tillsammans med någon som har Covid-19 ska stanna hemma. Så länge sjuk familjemedlem inte har fått positivt Covid-19 svar får samtliga symtomfria familjemedlemmar gå till förskola, skola och arbete.

Får barn till föräldralediga komma till förskolan?

Vi fortsätter att vädja till vårdnadshavare med 15-timmars placering i förskolan att låta barnen vara hemma när det är möjligt.

Om barnet som kommer till förskolan eller skolan är förkylt, skickar ni hem barnet?

Visar ditt/ert barn något som helst symtom i förskolan eller skolan kommer vi kontakta er så ni kan hämta barnet.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska elever hemma från skola. Friska barn ska gå till skolan eftersom vi har skolplikt i Sverige.

Det går rykten om att en elev på mitt barns skola har smittats. Hur gör vi nu?

Skulle Essunga kommun få fall av covid-19 på en skola finns det rutiner för hur detta hanteras.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Hos myndigheterna finns bekräftad information. Läs den och ta ditt ansvar att inte sprida rykten vidare. Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se.länk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag få barnomsorg om skolor, fritids eller förskola stänger?

Det är arbetsgivaren som bedömer om du har ett samhällsviktigt yrke utifrån MSB:s riktlinjer. Läs MSB:s riktlinjer härlänk till annan webbplats

Om du har ett samhällsviktigt yrke har du bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Jag har ett samhällsviktigt yrke, vart anmäler jag mitt behov av barnomsorg?

Anmälan ska bara göras när en stängning av skola, fritids eller förskola blir aktuell. Det är det inte i nuläget.

Varför har det gjorts en inventering av barnomsorg?

För att kunna planera våra verksamheter vid en eventuell stängning av skola, fritids eller barnomsorg, gjorde vi en inventering av behovet av barnomsorg för dem med samhällsviktiga yrken innan sommaren. Inventeringen avslutades den 8 juni 2020.

Läs mer om inventeringen här

Så pratar du med barn om coronaviruset

I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker - att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå til skolan.

Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Om du känner oro för det nya viruset - Läs här på Folkhälsomyndighetens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset (Rädda barnen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur sköter ni matserveringen inom skola och förskola för att följa Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer?

Folkhälsomyndigheten föreskriver att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. I kommunens skolor gäller detta:

 • Nossebro skolas aula har öppnats upp som tillfällig extra matsal för att sprida ut våra elever.
 • I alla skolmatsalar i kommunen vidtas åtgärder för att sprida ut eleverna under måltiderna.
 • Vi har förlängt öppningstiden för lunch för att sprida ut barnen över tid.
 • Vi ändrar matsalsschemat så att varje klass kommer med 5 minuters mellanrum.
 • Markeringar på golvet eller brickbanan om hur långt avstånd man ska ha till nästkommande gäst.
 • Förskolorna har sedan tidigare servering vid bordet, så att barnen inte står i kö.

Myndigheternas information till skola och förskola om covid-19

Essunga kommun följer de olika myndigheternas rekommendationer, däribland Skolverketlänk till annan webbplats, om hur vi bäst hanterar den dagliga verksamheten utifrån ett smittskyddsperspektiv. 

Elevhälsan har veckovis möte tillsammans med Länsstyrelsen och Smittskydd Västra Götaland om den senaste informationen som är viktig för skolan.

Information via skolans TietoEdu-app och förskolans Unikum-app

Skola och förskola skickar löpande ut information till vårdnadshavare genom sina verksamhetsappar. Dessa meddelanden är huvudsakligen information som är skol- och förskolespecifik och relaterade till skolarbete.

Vi rekommenderar er vårdnadshavare att kontrollera appen regelbundet om någon ny information skickats ut.

För att ni ska känna er trygga med att inte ha missat någon viktig information som skickas ut via Tieto-appen, skriver vi ut datum och klockslag i meddelandet.

Vad händer om jag permitteras?

Om du som vårdnadshavare har blivit korttidspermitterad från ditt arbete så har du rätt till förskola eller fritidshem de dagar du arbetar och utifrån den arbetstid du har. Det är viktigt att du meddelar ditt nya schema så att förskolan och fritidshemmet känner till dina ändrade behov. Exempel: om du har arbetat 100 procent och blir korttidspermitterad så att du ska arbeta 40 procent, då har du rätt till förskola eller fritidshem under de 40 procent som du arbetar. Övrig tid har du ditt/dina barn hemma.

Förskola

Om du som vårdnadshavare är permitterad på heltid likställs du med arbetssökande och du har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Tiderna är då fasta och beslutas av respektive förskola.

Avgifter enligt kommunens tillämpningsregler finns att läsa på www.essunga.selänk till annan webbplats.

Fritidshem

Du har bara rätt till plats i fritidshem när du arbetar eller studerar. Platsen upphör när du är permitterad på heltid. Du säger upp platsen på blankett som finns hos personalen på fritidshemmet där ditt barn är placerat. Ange om orsaken är permittering eller arbetslöshet. Platsen upphör vid nästkommande månadsskifte och du betalar avgift under den perioden.

När permitteringen/arbetslöshet upphör och du återgår till arbete ordnas ny fritidshemsplacering omgående på samma fritidshem som tidigare. Ansökan gör du via kommunens självservice (e-tjänst).

Elevhälsans film

Elevhälsan i Essunga kommun har gjort en filmlänk till annan webbplats för att fortsätta att trycka på vad Folkhälsomyndigheten råder oss till att göra i dessa tider. - Det blir lätt ”tjatigt” med samma information hela tiden. Allvaret kommer bort och många slutar att lyssna och därför ville vi få ut samma budskap men på ett roligare sätt, säger Kajsa Olsson, skolsköterska. Vi hoppas att barnen, eleverna och de vuxna förstår budskapet och att det är lika viktigt, fortfarande, att följa de råd vi får från myndigheterna. Filmen hittar du på den här länken.länk till annan webbplats

Omsorg och hjälp

Vågar man som äldre (70 år och uppåt) gå ut och handla?

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror med mera, bör man använda sig av den.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om vad som nu gäller för dig som är äldre.länk till annan webbplats

ICA i Nossebro har särskilt öppet för äldre kl 06.10-07.00 för de som tillhör riskgruppen.

Hemköp i Nossebro erbjuder packning och hemkörning mot avgift.

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på Lindbacken eller Kerstinsås?

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nyheten om att skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta. Man lyfter dock fortsatt att alla, både privatpersoner och alla verksamheter, har ett ansvar att skydda de som inte är vaccinerade. I Essunga kommun pågår fortfarande vaccinering av personer inom fas 1, det vill säga både personal och brukare med hemsjukvård.

Socialstyrelsen är noga med att poängtera att kommunen ansvarar för att bedöma vilka risker besök i det särskilda boendet kan medföra och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa risken för smittspridning i samband med besök.

Detta innebär att vi rekommenderar följande:

Vi vill slå ett slag för att det finns alternativa sätt att hålla kontakten. För det är viktigt att hålla kontakten, om man inte har möjlighet att träffas fysiskt.

 • I takt med att vädret tillåter vill vi också uppmuntra till möjligheten att ta en promenad i våra omgivningar. Ring alltid innan så att vi kan planera och genomföra detta på ett smittsäkert sätt.
 • Vill du lämna en blomma eller någonting annat går det bra att höra av sig till respektive avdelning. Ring gärna i god tid så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.
 • Vill du hålla kontakten på digital väg finns det möjlighet att använda appen Facetime till alla avdelningar och alla dagar. Kontakta avdelningen för mer information.
 • Det går givetvis bra att ringa oss för att få reda på hur din nära och kära mår.
 • Ring innan ditt besök!
 • Besökande bör använda munskydd och att inte besöka i stora grupper, helst inte mer än två.
 • Man inte får vistas i allmänna utrymmen på Kerstinås oavsett på avdelning eller på Kaveldunet.

Kontaktuppgifter:

• Gullviva 0512-571 40

• Mandelblom 0512-571 43

• Vallmo 0512-571 37

• Blåklint 0512-571 34

• Lindbacken 0512-571 50 eller 0512-571 51

Om jag inte har möjlighet att besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Det är alltid möjligt att ringa till Kerstinsås och Lindbacken och höra hur personen mår.

Kontaktuppgifter till äldreboendena:

 • Blåklint 0512-571 34
 • Vallmo 0512-571 37
 • Gullviva 0512-571 40
 • Mandelblom 0512-571 43
 • Lindbacken 0512-571 50, 0512-571 51

Håller restaurang Kaveldunet öppet?

Restaurang Kaveldunet öppnar upp måndagen den 12 april för gäster som är 65 år eller äldre.

Personal och övriga får fortsatt ringa och beställa matlåda innan kl. 9:00, som hämtas ut i cafeterian. Stenbron finns tillgänglig som personalmatsal, där finns porslin, glas mm som innan.

Vänligen följ de restriktioner som finns hos oss.

Restaurangen gör anpassningar för att säkerställa distansering och att hygienkrav följs. Verksamheternas personal använder samlingssalen Stenbron och sitter inte ute bland övriga besökare vid måltiderna. Alla som besöker restaurangen uppmanas att tvätta händer och använda tillhandahållen handsprit samt att följa uppmärkta regler för köbildning. Salladsbuffén hålls stängd tills vidare. Boende på Kerstinsås fortsätter att få sina måltider serverade på de olika avdelningarna och äter aldrig i restaurangen. Anpassningarna och efterlevnaden av dessa restriktioner kommer att följas upp dagligen liksom det rådande smittläget. Möjligheten att beställa matportion tas bort när restaurangen öppnar.

Hur hanterar ni matserveringen för att förhindra smittspridning?

För närvarande är endast ett alternativ av maträtt är möjligt.

Boende på Kerstinsås fortsätter att få sina måltider serverade på de olika avdelningarna och äter aldrig i restaurangen.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Läs mer om de tillfälliga anpassningar som nu görs inom hemvården här.

Hur tänker ni kring hygien?

Våra brukare tillhör riskgruppen vilka alltid är sköra för virus- och bakterieinfektioner, såsom influensa och magsjuka och att jobba utifrån basala hygienrutiner ingår således alltid i vår arbetsuppgift.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Efter utbildning i hygienrutiner skriver varje medarbetare på ett hygienkontrakt för att säkerställa att personal efterlever våra rutiner.

Gällande Covid-19, som är ett influensavirus, följer vi de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland tagit fram och följer noga om dessa uppdateras.

Hur arbetar ni för att se till att ingen smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och endast personal som är frisk får arbeta. Detta innebär att man får inte uppvisa några luftvägssymtom, feber eller andra tecken på infektion. Personalen ska alltid vara uppmärksam på symtom och har man uppvisat symtom måste det gå minst 48 timmar innan man kan återgå i tjänst. Medarbetare inom kommunal vård och omsorg provtas vid misstanke om covid-19 för att de ska kunna återgå i arbete.

Vad har personalen i Essunga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Våra medarbetare ska stanna hemma om de har symtom, även om dessa är lindriga. De ska vänta minst två dygn efter att de blivit friska innan de går tillbaka till jobbet.

All personal inom vård och omsorg har god kunskap om basala hygienrutiner och tillämpar dessa i arbetet. Personalen utbildas också i Smittskydd Västra Götalands hygienrutiner gällande covid-19. Nyanställda introduceras noggrant i dessa rutiner. Vi säkerställer tillgång till handdesinfektionsmedel, flytande tvål, engångsplastförkläde samt skyddshandskar för vår personal.

Vilket ansvar har kommunen att låta privata aktörer ta del av skyddsutrustning?

Utgångspunkten är att arbetsgivare - både offentliga och privata - ansvarar för att deras personal har den utrustning som krävs, och i första hand ska privata utförare av vård- och omsorgsverksamhet göra sina inköp genom ordinarie avtal och inköpskanaler.

Om du som privat aktör ändå saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19, t.ex. handskar, munskydd och handsprit, kan du ha möjlighet beställa nödvändig utrustning genom ett ramavtal tecknat av SKL Kommentus. För att göra inköp inom avtalet måste du först kontakta kommunen för godkännande, se kontaktuppgifter nedan. Mer information finns på SKL Kommentus hemsidalänk till annan webbplats.

Om brist på material inte kan lösas genom inköp från ordinarie leverantörer eller genom ovan nämnda ramavtal, vänd dig till kommunen som då tar med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Kontakt:
För mer information eller anmälan om behov av utrustning, vänd dig i första hand till Lisbeth Mårtensson, telefon 0512-570 62 och i andra hand till Sara Styrud, telefon 0512-571 73 (vardagar kl. 8-17 gäller för båda).

Socialstyrelsen besvarar också frågan på sin hemsida och deras svar återges nedan.länk till annan webbplats

Frågan gäller exempelvis utförare av hemtjänst och personlig assistans.

Det korta svaret på frågan är att det är arbetsgivaren, här den privata verksamheten, som är ansvarig för att skydda arbetstagare mot smittrisker och för att personalen har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning.

I förarbeten till lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framhålls dock vikten av att den offentliga sektorn och privata verksamheter samverkar, bland annat för att skapa bättre förutsägbarhet och möjlighet till långsiktig planering i krisberedskapsfrågor. Till exempel förutsätts det att privata aktörer medverkar i kommunernas och regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Samverkan gäller enligt förarbetena även samverkan om de resurser som kan användas för att stärka den operativa förmågan att hantera kriser. (se prop. 2005/06:133, s. 80)

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller även under en kris. Kommunen har också alltid ansvaret att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård. Om en verksamhet inte kan utföra sin verksamhet längre, till exempel för att arbetsplatsen måste stängas av arbetsmiljöskäl, så kan kommunens yttersta ansvar att ge enskilda stöd och hjälp träda in. Det kan tilläggas att kommunen har vad som kallas ett basansvar för insatsen personlig assistans vid tillfälliga utökningar av insatsen. Det betyder ansvar för till exempel att tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Utgångspunkten är dock att arbetsgivare - både offentliga och privata - ansvarar för att deras personal har den utrustning som krävs.

Provtagning i form av egentest för medarbetare hos privata aktörer inom vård och omsorg

Motivet till provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg.

Egentest på luftvägsinfekterad vård- och omsorgspersonal kan göras för att säkerställa om man har covid-19 eller inte, egentestet är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behov av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Covid-19 är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och därmed anmälningspliktig. Det innebär att vid ett positivt svar måste den personen följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt svar skickas ut till medarbetarens mobil via direkttest.se.

Provsvar är att betraktas som en känslig uppgift, enligt GDPR, och får inte registreras utan medarbetarens medgivande. Provsvaren går till medarbetaren och därför behövs inte samtycke. För mer information om GDPR och provtagning för covid-19 se www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/.

Provtagningsindikationer

Vård och- omsorgspersonal är en prioriterad grupp för provtagning för att säkerställa att personal med luftvägssymtom (förkylningssymtom) och/eller feber inte arbetar om de är covid-19 positiva samt att möjliggöra tidig återgång i tjänst vid förkylningssymtom, förutsatt att man är testad covid-19 negativ.

Medarbetare som erbjuds att genomföra egentest

• Medarbetare med så lindriga symtom (t ex lätt snuva, lätt halsont, lätt hosta) att de direkt kan återgå i tjänst ifall provet är negativt.

Medarbetare som inte ska genomföra egentest

• Medarbetare med mer påtagliga symtom ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma till efter minst två symptomfria dagar. Om rethosta kvarstår två dygn efter övrig symtomfrihet, ska man vara hemma tills det gått sju dagar sedan symtomdebut. De behöver inte egentest för att återgå i tjänst, inte ens om de haft verifierad covid-19-infektion.

• Medarbetare som varit hemma till och med två dagars symtomfrihet behöver inte testa sig.

Smittspårning

Om en personal eller brukare insjuknar i covid-19 är det hens vårdcentral som är ansvarig för smittspårningen.

Egentesterna kan användas till personal vid smittspårning.

Innan smittspårning påbörjas måste kontakt tas med en av kontaktpersonerna för egentesterna för att beställa dessa.

Kontakt

Endast ansvarig chef kan ta kontakt för att boka ett egentest för den anställde hos privat aktör inom vård och omsorg. Observera att provtagning genomförs endast vardagar.

Gunilla Carlsson, 0512-571 65, vardagar kl. 8-17
Agneta Andersson, 0512-571 59, tisdag, onsdag och fredag 8-17.

Instruktion för att genomföra egentest Essunga kommun (obs ny version från och med 14 decemberPDF (pdf, 300.2 kB)

Politik, sammanträden och möten

Hur påverkas beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd och utskott?

Vid kommunfullmäktiges sammanträden måste fler än hälften av ledamöterna vara närvarande för att fullmäktige ska vara beslutsför (KL 5 kap. 45 §).
Det innebär att 16 ledamöter, alternativt tjänstgörande ersättare, måste vara närvarande för att fullmäktige ska vara beslutsför.
Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 19 ersättare.

Vid kommunstyrelsens sammanträden måste fler än hälften av ledamöterna vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför (KL 6 kap. 27 §).
Det innebär att 5 ledamöter, alternativt tjänstgörande ersättare, måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför.
Kommunstyrelsen har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Enligt kommunstyrelsens reglemente får utskottet handlägga ärenden när minst två av ledamöterna är närvarande.

Vid behov av brådskande beslut har kommunstyrelsens ordförande/nämndsordförande möjlighet att fatta ordförandebeslut som därefter anmäls till kommunstyrelsen/nämnden.

Vad gäller för övriga sammanträden och möten?

Utöver beslutande organ deltar förtroendevalda även i andra möten, exempelvis beredningar samt interna och externa samrådsmöten. Dessa möten är inte reglerade i kommunallagen.

Kan man delta på distans?

Med den nya kommunallagen följde möjligheten att genomföra fullmäktige- och nämndsammanträden på distans om fullmäktige så beslutar (KL 5 kap. 16 §).

Kommunfullmäktige har beslutat att möjligheten finns att genomföra sammanträden på distans, vilket framgår av fullmäktiges arbetsordning.

Distansdeltagande förutsätter dock att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid. Det innebär att den som deltar på distans kontinuerligt under sammanträdet måste kunna se och höra samtliga deltagare.
De som deltar i sammanträdeslokalen måste på samma sätt kunna se och höra samtliga distansdeltagare.

Kommunallagen möjliggör att man kan vara med via telefon (enbart ljud, inte bild) men ska då inte anses som närvarande på mötet och kan därför inte vara med och ta beslut.

Det viktigt att kommunallagens krav på tekniken efterlevs. Om så inte är fallet föreligger risk att besluten kommer att upphävas om de skulle bli föremål för domstolsprövning.

Även om fullmäktige formellt sett har möjligheten att genomföra sammanträden på distans innebär detta stora tekniska utmaningar.

Kommunallagen reglerar inte sekreterarens närvaro vid ett politiskt sammanträde.

Bibliotek och kultur

Kan jag besöka biblioteket som vanligt?

Bibliotekets lokaler är öppna för korta besök. Antalet besökare samtidigt i lokalen är kraftigt begränsat, och tanken är att man gör sitt ärende så snabbt man kan och sedan går ut igen. Biblioteket är inte någon mötesplats just nu. Ordinarie öppettider gäller.

Dagstidningarna finns på biblioteket.

Tillsammans hjälps vi åt genom att följa dessa regler:

 • Endast du som har ärende går in på biblioteket (sällskap väntar utanför).
 • När du går in på biblioteket tar du en klädnypa och sätter fast på t.ex. din tröja. Sätt tillbaka klädnypan när du går ut.
 • Är klädnyporna slut? Då får du vänta tills någon kommer ut från biblioteket.
 • Besök oss endast om du är frisk

Låna dator
Du kan låna en dator för korta ärenden, inklusive utskrift.

Hemleverans av böcker
Vi erbjuder hemleverans av böcker på tisdagar kl. 10.00-15.00. Förbokas per telefon 0512-570 47. En förutsättning är att du är hemma och tar emot leveransen. Personer i riskgrupp och seniorer prioriteras.

Det är viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Misstänker du att du har eller har haft covid-19? Vi har alla ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridning. Kontakta 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats för att få mer information om du ska provtas eller har frågor.

Kan jag låna utan att besöka biblioteket?

Biblioteket har flera digitala resurser som du kan passa på att använda. Det finns bland annat böcker, ljudböcker och tidskrifter som du kan komma åt hemifrån med ditt lånekort/personnummer och pinkod.

Tjänsterna är Libby och Pressreader. Du finner dessa resurser på Bibliotek Västra Skaraborgs hemsidalänk till annan webbplats.

Hemleverans av böcker
Vi erbjuder hemleverans av böcker på tisdagar kl. 10.00-15.00. Förbokas per telefon 0512-570 47. En förutsättning är att du är hemma och tar emot leveransen. Personer i riskgrupp och seniorer prioriteras.

Vi fortsätter med vår tillfälliga service Take Away-biblioteket. Läs mer om detta nedan.

Hur fungerar Take Away-biblioteket?

Du som gärna vill låna, men inte vill eller kan besöka biblioteket kan använda vår tillfälliga Take Away-tjänst.

Så här gör du:

 • Ring till biblioteket, telefon 0512-570 47 och berätta för oss vad du vill låna.
 • Säg vilken dag och tid du vill hämta. Glöm inte att meddela oss om någon annan än du själv ska hämta din beställning.
 • Vi möter dig utanför biblioteket och lämnar din beställning - utlånat och klart!

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan lämna tillbaka i tid?

Sedan den 19 mars 2020 har biblioteket tillfälligt förändrat lånereglerna. Detta för att underlätta för och skydda våra låntagare i coronatider.

De nya reglerna innebär att

 • Du kan låna om upp till 6 gånger
 • Vi tar inte ut några förseningsavgifter

Omlån kan inte göras på reserverade böcker.

Samhällsbyggnad

Hur påverkas arbetet på samhällsbyggnadkontoret?

Vi fortsätter med vårt arbete som innan men anpassar när det behövs, t.ex. möten och besök kan ske utomhus, via telefon eller digitalt.

Hur påverkas mitt bygglovsärende?

Vi fortsätter att handlägga ärenden som vanliga. Möten anpassas för att minska smittspridning. Det kan t.ex. innbära att vi bara träffas utomhus, eller att vi besöker plats ensam med kontakt över telefon eller liknande.

Vid frågor om just ditt ärende kontakta din handläggare för närmare information.

Kommer miljötillsyner på industrier och lantbruk att ske som vanligt?

Vi kommer att utföra tillsyn som vanligt men anpassat efter coronasituationen. Det kan t.ex. innebära att vi bara ses utomhus, att viss del av tillsynen sker över telefon eller digitalt och att du kanske får skicka in dokument för granskning före eller efter själva tillsynen.

Vid frågor om tillsyn på din verksamhet, kontakta din handläggare.

Kommer livsmedelstillsyner att utföras som vanligt?

Vi kommer att försöka utföra alla tillsyner som vanligt, med viss anpassning. Vi för en kontinuerlig dialog med berörda verksamhetsutövare kring vilka regler och anpassningar som bör tas i den rådande situationen.

Livsmedelsverket rekommenderar att tillsyner inte utförs på verksamheter där riskgrupper vistas, t.ex. äldreboenden.

Hur kontrolleras de nya föreskrifterna om att förhindra smitta på restauranger och caféer?

Vi för en kontinuerlig dialog med berörda verksamhetsutövare för att kontrollera att de har förstått de nya reglerna och att de anpassat verksamheten därefter.

Är arbeten med kommunalt vatten-och avlopp påverkat av krisen?

VA-arbetet fortgår i stort sett som normalt.

Vid frågor kontakta VA chefen Christer Johansson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt