Läs mer

Provtagning av PFAS vid brandstationer i Skaraborg

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg (RVS) kommer att mäta hur mycket av miljöfarliga ämnet PFAS som finns på brandstationerna i Lidköping, Grästorp, Järpås, Kvänum, Nossebro och Vara. 


PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen. Detta ämne ingick i den skumvätska som användes av räddningstjänsten fram till 2011. Skummet var effektivt för att släcka så kallade vätskebränder, till exempel olje- och bensinbränder.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i naturen. Perfluoroktansulfonat (PFOS) ingår i denna grupp och är ett så kallat PBT-ämne. Det betyder att det är extremt persistent (bryts inte ned i naturen, utan ansamlas i miljön), bioackumulerande (anrikas i näringskedjan) och toxiskt (kroniskt giftigt).

Räddningstjänsten Västra Skaraborg ersatte 2011 skumvätskan med ett bättre alternativ. Därefter skärptes kraven ytterligare och 2015 bytte RVS till en skumvätska som är biologiskt nedbrytbar och fritt från fluor. I samband med detta sanerades brandbilar, skumtankar och all annan släckutrustning för att inte sprida ämnet vidare. Marken på brandstationerna kan fortfarande innehålla miljöfarliga ämnen från skummet. Det är därför man nu kommer undersöka omfattningen av PFAS i marken.

Resultatet av mätningarna kommer ligga till grund för vilka åtgärder som behövs för att sanera marken från PFAS.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt