Läs mer

Nu ska Sveriges totalförsvar övas

Sverige behöver öva sitt civila och militära försvar. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför har Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit initiativ till Totalförsvarsövning 2020.

Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

400 aktörer är med och övar

Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar. Därför kommer alla Sveriges kommuner, länsstyrelser och regioner att delta i övningen samt ett antal myndigheter, delar av näringslivet och frivilliga försvarsorganisationer. Från och med november 2019 och under hela 2020 kommer 400 aktörer öva olika delar av totalförsvaret med syftet att stärka Sveriges motståndskraft.

Kommunens roll

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska se till så samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att

  • värna civilbefolkningen
  • se till så de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg fungerar
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Övningen är en möjlighet för Essunga kommun att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och kommer att utveckla vår förmåga ytterligare. Övningen ska bidra till att vi uppfyller kraven i kommun-överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020.

Lokala planer och rutiner ska övas

Inriktningen för totalförsvarsövningen är att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och hålla igång samhällsviktiga funktioner. Essunga kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan. Under övningen ställs vi inför olika händelser där vi bland annat får diskutera beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Kommer kommuninvånarna att märka av övningen?

Den del av totalförsvarsövningen som kommunen deltar i handlar om regional samverkan och innehåller inga fältmoment. Utifrån ett scenario kommer berörda nyckelfunktioner i kommunen att diskutera hur vi ska ta oss an de situationer vi ställs inför. Du som Essungabo kommer inte att märka av övningen i din vardag, men det är bra för dig att känna till att kommunen deltar i totalförsvarsövningen för att stärka vår förmåga.

FAKTARUTA
Sedan 2017 har regeringen ökat anslagen till kommuner och landsting för arbetet med civilt försvar. I juni 2018 slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelser om kommunernas och landstingens arbete med civilt försvar för perioden 2018–2020.

Målbilden för beredskapsförberedelserna under perioden är att kommuner och landsting ska återuppta eller komma igång med de förberedelser som behövs för att kunna driva viktig verksamhet under höjd beredskap. Det långsiktiga målet är att kommuner och landsting ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret i händelse av krig.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!