Läs mer

Vad tycker äldre i Essunga kommun om äldreomsorgen?

Den rikstäckande undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden gav fina resultat i Essunga kommun

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

I Essunga kommun är svarsfrekvensen hög och våra enhetschefer och personal inom äldreomsorgen är mycket nöjda med resultatet. - 100 procent inom särskilt boende på Kerstinsås upplever att de får ett bra bemötande, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan förra årets undersökning, säger Monika Gunmariesson, enhetschef inom äldreomsorgen. Vi får också höga betyg på hur pass trygga man känner sig på våra äldreboenden och där resultatet ligger på 95 procent för 2018. Vi får också höga resultat för om man känner förtroende för personalen, om man vid behov har lätt för att få kontakt med personalen på äldreboendet och om sammantaget är nöjd med äldreboendet.

Illustration brukares sammantagna nöjdhet med sitt äldreboende 2017 respektive 2018

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

Hemtjänstens resultat 2018 respektive 2017

Hemvården har alltjämnt höga betyg i brukarundersökningen och andelen nöjda brukare är hela 98 % i årets undersökning, vilket är en ökning med 6 procentenheter från förra året. Inom hemvården ges också ett gott betyg till utförarna på frågor om man får man får bra bemötande från personalen, om man tycker de utför sina arbetsuppgifter bra och om man känner förtroende för personalen.

Vad är tror du är bakgrunden till de fina resultaten och hur har ni uppmärksammat personalen på undersökningens resultat? - All vår personal har genomgått värdegrundscirklar, där personalen diskuterar och arbetar med äldreomsorgens värdegrund. En stor ökning från förra året är aktiviteter som anordnas för äldre, där det är betydelsefullt att det finns aktivitetssamordnare på Kerstinsås. Vi har givetvis firat resultat med tårta för vår personal!

Undersökningen i sin helhet hittar på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats. (extern länk).

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!