Läs mer

Utställning av översiktsplan för Essunga kommun

Pågår 23 juli – 25 september 2018

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för dess mark- och vattenanvändning. I översiktsplanen visar kommunen hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse och mark- och vattenanvändning. En översiktsplan har flera funktioner. Planen ska
bland annat vägleda kommunens vardagsbeslut vad gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra typer av tillståndsprövning. Ett utpekat förslag på möjliga bebyggelseområden på icke kommunal mark innebär inte att fastighetsägaren måste stycka av sin fastighet eller ändra pågående
markanvändning utan snarare att möjligheten finns.

Förslaget till översiktsplan för Essunga kommun var ute på samråd 2 maj – 30 juni 2017. Essungas kommunfullmäktige har 2018-06-18 godkänt utställningshandlingarna för översiktsplan för Essunga kommun. Nu ställs översiktsplanen ut mellan 23 juli – 25 september 2018. Syftet med en
utställning är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara samt ge en ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Utställningsförslaget som nu har tagits fram består av flera delar, dels ett planförslag innehållande en utvecklingsstrategi, dels en del kring förutsättningar samt en miljökonsekvensbeskrivning. Till
planförslaget hör även en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplanen för Essunga kommun finns på www.essunga.se samt Essunga kommuns reception, Sturegatan 4, och på biblioteket, Sturegatan 6 i Nossebro 23 juli - 25 september.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 25 september 2018 via epost kommun@essunga.se eller skickas till Essunga kommun, 465 82 Nossebro. Ange "ÖP Utställning" vid inlämnande av synpunkt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt