Läs mer

Framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats

ESF-projektet Framtidens arbetsplats syftar till att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom Livsmedelskedjan. Målet är att fler ska komma i arbete och studier.

Essunga kommun har en arbetsmarknadscoach som stöttar den nyanlände och arbetsgivaren och skapar förutsättningar för att rätt matchning sker. Projektet är en samverkan mellan kommunerna i Essunga, Lidköping, Skara, Vara, Grästorp och Vara.

Projektägare: Lidköpings kommun

Finansiering: Europeiska Socialfonden (ESF)

Livsmedelskedjan har en stor variation av yrken som behövs och med rätt utbildning och möjlighet till praktik på arbetsplatser skapas en väg in i den lokala arbetsmarknad som finns i området inom V6-samarbetet, det vill säga Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara kommuner. Genom innovativa möten skapar vi framtidens arbetsplatser som präglas av hög kvalitet och kompetens, god lönsamhet och utvecklingspotential för hela vårt område.

En lösning

Projektet erbjuder en lösning på problematiken kring att nyanlända saknar sysselsättning i tillräcklig omfattning samt att företag och verksamheter kopplade till livsmedelskedjan behöver rekrytera och utbilda medarbetare.

Vår definition av livsmedelskedjan är: verksamheter inom gröna näringar, primärproduktion, förädling av livsmedel, logistiklösningar för distribution av livsmedel, restaurangbranschen och storkök, landsbygdsturism samt jord- och skogsbruk.

Lokala coacher

Lokala coacher har i uppdrag att ordna matchning mellan arbetsgivare och nyanlända. Kulturella skillnader tas upp och diskuteras, presenteras och hanteras för att underlätta inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Genom våra kontakter med både privata och offentliga arbetsgivare inom livsmedelskedjan i kommunerna Lidköping, Götene, Essunga, Grästorp, Vara och Skara, skapas ett unikt samarbete över kommungränserna.

Vi ser att vi kan ta fram praktikplatser som ska leda till riktiga arbeten.

Målet är att inom två år få 40% av deltagarna i projektet att komma i arbete och/eller i studier som leder till arbete.

Kompetensutveckling

Kommunerna har en ständig dialog med företagen och har under många år arbetat med direktkontakt med olika branscher. Vi ser att vi har ett solitt nätverk med stor kunskap om behov och samarbeten. Här kan vi ta upp de trådar som finns och jobba mer handgripligt för att ta hand om de behov som kartlagts.

Bra förutsättningar i just vårt område

Våra sex kommuner domineras av gröna näringar och företag inom livsmedelskedjan, som totalt sysselsätter var tredje Skaraborgare. Kan vi lyckas underlätta utvecklingen inom dessa branscher så stärker vi vår möjlighet att vara en attraktiv region att leva och arbeta i.

Några exempel på aktiviteter under projektets gång är följande:

· Anpassade praktikplatser kopplade till deltagarnas bakgrund, intresse och potential matchat med arbetsgivarnas behov av arbetskraft.

· Vi inrättar lokala coacher i varje kommun och arbetar fram en manual för hur coacherna ska jobba, samt för hur nyanlända kan finna, få och behålla ett arbete.

Regelbundna möten för att göra hela V6-området till ett gemensamt område för att samordna de aktiviteter och initiativ som finns. Här ingår coacherna och representanter från

· Arbetsförmedlingen och Campus Västra Skaraborg, samt inbjudna representanter från andra projekt och initiativ.

· Marknadsföring gentemot arbetsgivare: Lösning på kompetensbrist inom näringen och visa de nyanländas potential.

· Marknadsföring gentemot nyanlända så de lockas till att arbeta inom livsmedelskedjan.

· Riktade utbildningsinsatser i form av lärlingsplatser för att underlätta deltagarnas väg in på arbetsmarknaden.

*ESF står för Europeiska socialfonden och ligger under EU.

Projektledare:
Dag Tore Stulen
Tfn. 0510-77 18 88

Europeiska socialfondens logotyp

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt