Läs mer

Medborgarlöfte

Polisen och Essunga kommuns medborgarlöfte för 2021 har ett fokus på trafik, alkohol och droger

Polisen och Essunga kommuns medborgarlöfte är ett fortsatt arbete med att skapa en trygg miljö för kommuninnevånarna genom att ha fokus på trafik, alkohol och droger. I samverkan ska vi förebygga och förhindra tidigt bruk av droger i skolmiljö och övriga otrygga platser. Vi kommer även att arbeta med att förebygga och förhindra stölder och inbrott.

Polisen lovar:

Polisen ska genomföra riktad trafikövervakning med fokus på hastighet, livsstilskriminella och påverkade förare på platser som upplevs som mindre trygga eller som är särskilt brottsutsatta.

Polisen ska ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar.

Polisen ska samverka med socialtjänst och skola och vid behov på deras initiativ genomföra förebyggande insatser mot användande av droger i exempelvis skolmiljö.

Polisen ska informera och aktivt medverka vid uppstart av Grannsamverkan.

Essunga kommun lovar:

Kommunen ska bistå med resurs för att genomföra orossamtal och följa upp ungdomar som påträffas i närheten där missbruk finns eller bland personer som missbrukar.

Kommunen ska ansvara för ett varierande utbud av aktiviteter främst riktade mot ungdomar såsom sommarskola och en öppen fritidsgård under sommarlovet. Syftet är att förebygga utanförskap och främja den fysiska och psykiska ohälsan.

Kommunen ska stötta frivilligorganisationer och föreningar i Essunga kommun i deras arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Kommunen ska ansvara och göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av belysning och buskage.

Tillsammans lovar Polisen och Essunga kommun:

Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling i samverkan med intresseföreningar, polis och kommuninvånare.

Vad är ett medborgarlöfte?

Ett medborgarlöfte är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Essunga kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett medborgarlöfte utgår från en lägesbild som tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik, kunskapsbaserad brottsprevention i EST och övriga erfarenhet som finns inom polisen och kommunens egen organisation.

Lägesbild – identifierade områden

Under 2020 har en pandemi förhindrat många möten med medborgare. I de medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts har polis och kommun trots det tagit fram en lägesbild med syftet att göra insatser för att skapa en tryggare kommun.

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet. Det finns en oro för droger, trafik och stölder

Ett fortsatt arbete med Essunga Effektiv Samordning för Trygghet (EEST) för att få en aktuell lägesbild genom kontinuerliga telefonmöten med inrapportörer från olika verksamheter i kommunen.

Resultatet från dialoger tillsammans med statistik visar en gemensam lägesbild där droger, trafik, stölder och inbrott är prioriterade områden.

Uppföljning

Uppföljning av insatser ska ske kontinuerligt i EEST som är en variant av ett lokalt BRÅ, till polisens ledningsgrupp och i kanaler som kan nås av medborgarna via kommunens hemsida, kommunens information till hushåll, Facebook polisen västra Skaraborg och lokal media.

Medborgarenkät 2021 – Trygg i Essunga kommun

En enkät om upplevd trygghet i samarbete mellan kommun och Polis.

Vi vill veta mer om kommuninvånarnas erfarenheter och synpunkter om den upplevda tryggheten i kommunen.

Baby i vuxens famn

Kommun och polisen samverkar sedan några år i trygghetfrågor i syfte att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. För att hantera lokala problem och för att få in synpunkter har Polisen och Essunga kommun en gemensam elektronisk enkät som alla som vistas eller som bor i kommunen här får möjlighet att besvara. Enkäten besvaras helt anonymt.

ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR

I år är förutsättningarna för fysiska medborgardialoger INTE optimala. Vanligtvis brukar kommun och polis i samverkan vara ute bland medborgarna och föra dialoger om upplevd trygghet för att fånga upp era känslor och synpunkter. Med anledning av Coronakrisen är det i år lite annorlunda. Det blir inte så mycket fysiska möten och därför får alla medborgare, oavsett ålder, möjlighet att elektroniskt lämna svar och åsikter om hur man önskar att kommun och polis i samverkan ska öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten.

Det är viktigt att vi får reda på era erfarenheter, synpunkter och upplevelser av trygghet i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

- När vi fått in alla svar från enkäten kommer vi få en överblick och en gemensam lägesbild för att göra rätt insatser med de resurser som finns tillgängliga hos både polis och kommun. Liksom tidigare år kommer resultatet ligga som grund för att se över om det finns någon extra insats som kan formuleras som ett MEDBORGARLÖFTE. Allt detta gör vi i syfte att kommuninvånarna ska känna sig tryggare, säger kommunpoliserna Torbjörn Walthersson och Kristoffer Hjelm

Här svarar du på medborgarenkäten fram till den 1 september Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!

Kontakt