Läs mer

Frågor och svar om covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 ska du testa dig oavsett om du är vaccinerad eller inte. Om du delar hushåll med en person som har covid-19 ska du stanna hemma i sju dagar och testa dig för covid-19.

Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. finns svar på många frågor kring viruset, symtom, spridning, testning med mera.

Nedan kan du läsa svar på de vanligaste frågorna som Essunga kommun har fått. Sidan uppdateras löpande (senaste uppdateringen 2022-01-11).

Flaggor som symboliserar information på flera språk

Allmänna nationella råd

Covid-19-lagen

Den nya covid-19-lag innebär fler smittskyddsåtgärder och lagändringarna trädde i kraft den 10 januari 2021. Riksdagen har beslutat att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) till den sista januari 2022. Läs mer här på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. På länsstyrelsen Västra Götalands hemsida Länk till annan webbplats. finns utförlig information om vad covid-19-lagen innebär och hur tillsyn går till.

Allmänna frågor

Var kan jag hitta mer information om covid-19?

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen om covid-19 på sin hemsida. Länk till annan webbplats.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Olika myndigheter har tagit fram en film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning. Filmen hittar du på den här länken (Youtube). Länk till annan webbplats.

Hur ser kommunens beredskap för hantering av covid-19 ut?

Kommunen följer utvecklingen noga och ledningsgrupper på varje nivå inom organisationen har regelbundna möten för att snabbt kunna ta beslut och kunna sätta in åtgärder om så behövs.

Kommunen följer alltid länsstyrelsens regionala samverkanskonferenser och all myndighetsinformation som rör sjukdomen covid-19.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd genom patientsekretessen och som kommuniceras med patienten och hens läkare.

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Frågor om vaccination mot covid-19

Landets hälso- och sjukvårdsregioner ansvarar för att erbjuda vaccinet till befolkningen, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vaccinationerna är kostnadsfria för individen.

Läs mer om vaccination på Västra Götalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats., där det också finns utförliga frågor och svar.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en sida för att enklare kunna se vilka ställen som har bokningsbara tider för vaccination. Bokningssidan hittar du här Länk till annan webbplats..

Du hittar även mer information om rekommendationer och prioriteringar på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. samt information inom olika områden rörande vaccination Länk till annan webbplats..

Barn och skola

Vad gör skolan om en elev konstateras ha covid-19?

Om en elev blir sjuk ber vi dig kontakta skolan för att smittspårning ska kunna genomföras enligt den handlingsplan som gäller i alla skolor och som är utgiven av Smittskydd Västra Götaland.

Att ingå i skolans smittspårning innebär att det finns en risk för att ha kunnat bli smittad av person som konstaterats ha covid-19. Skolan följer handlingsplanen och informerar dem som kan ha utsatts för smitta.

Mitt barn åker skolskjuts

Vi uppmanar eleverna att sprida ut sig i bussarna och sätta sig sicksack. Syskon får så klart sitta bredvid varandra. Extra städning görs i bussarna. Detaljer som berörs av passagerare såsom handtag, ledstänger och anslutningar till säkerhetsbälten torkas dagligen med desinfektionsmedel.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Nej.

Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning.

Alla barn från 6 års ålder bör provtas vid symtom, om barnet inte är fullvaccinerat eller haft covid-19 inom 6 månader. Provtagning ska ske i vården.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Skolbarn från och med förskoleklass:

Dessa barn ska alltid provtas vid symtom. Om barnet trots detta inte provtas ska det stanna hemma 7 dygn inklusive 48 timmar med feberfrihet och förbättring.

I de fall barnet har kvarvarande milda symtom, kan barnet alltså ändå återgå till skola och annan verksamhet om det, förutom de 7 dygnen sedan insjuknandet, har ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten.

Får friskt barn med sjuka familjemedlemmar gå till skolan?

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler. Det gäller:

 • oavsett om du har symtom eller inte
 • även om du är vaccinerad
 • oavsett ålder.

Du ska stanna hemma i minst sju dagar. Du som är i förskoleklassålder eller äldre ska även testa dig:

 • Har du symtom rekommenderas du att testa dig direkt.
 • Är du symtomfri rekommenderas testning på dag fem från att den sjuka personen i hushållet har tagit sitt prov.

Du som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i ditt hushåll testade positivt. Du ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter sju dagar.

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Friska barn ska gå till skolan eftersom vi har skolplikt i Sverige.

Mitt barn ingår i smittspårning av covid-19 i skolan. Hur går det till?

Om elev insjuknat under skoltid och test visar positivt för corona är skolan skyldig att genomföra en smittspårning. Alla som har träffat eleven 48 timmar innan sjukdomssymtom bryter ut, inom- och utomhus, på ett avstånd inom 2 m, mer än 15 minuter på ett dygn ska smittspåras.

Rektor beslutar när smittspårning bör göras. Endast de som ingår i smittspårning får information från skolan.

”Gurgeltest” delas ut i skolan, prov registreras och genomförs enligt medföljande anvisningar i hemmet. Vårdnadshavare lämnar in testet på Närhälsans vårdcentral i Nossebro. Svar på testet kommer till det telefonnummer du registrerat.

Har ditt barn inga symtom på sjukdom får hen gå till skolan som vanligt.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheternas information till skola och förskola om covid-19

Essunga kommun följer de olika myndigheternas rekommendationer, däribland Skolverket Länk till annan webbplats., om hur vi bäst hanterar den dagliga verksamheten utifrån ett smittskyddsperspektiv. 

Elevhälsan har regelbundet möte tillsammans med Länsstyrelsen och Smittskydd Västra Götaland om den senaste informationen som är viktig för skolan.

Vad händer om jag permitteras?

Om du som vårdnadshavare har blivit korttidspermitterad från ditt arbete så har du rätt till förskola eller fritidshem de dagar du arbetar och utifrån den arbetstid du har. Det är viktigt att du meddelar ditt nya schema så att förskolan och fritidshemmet känner till dina ändrade behov. Exempel: om du har arbetat 100 procent och blir korttidspermitterad så att du ska arbeta 40 procent, då har du rätt till förskola eller fritidshem under de 40 procent som du arbetar. Övrig tid har du ditt/dina barn hemma.

Förskola

Om du som vårdnadshavare är permitterad på heltid likställs du med arbetssökande och du har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Tiderna är då fasta och beslutas av respektive förskola.

Avgifter enligt kommunens tillämpningsregler finns att läsa på www.essunga.se Länk till annan webbplats..

Fritidshem

Du har bara rätt till plats i fritidshem när du arbetar eller studerar. Platsen upphör när du är permitterad på heltid. Du säger upp platsen på blankett som finns hos personalen på fritidshemmet där ditt barn är placerat. Ange om orsaken är permittering eller arbetslöshet. Platsen upphör vid nästkommande månadsskifte och du betalar avgift under den perioden.

När permitteringen/arbetslöshet upphör och du återgår till arbete ordnas ny fritidshemsplacering omgående på samma fritidshem som tidigare. Ansökan gör du via kommunens självservice (e-tjänst).

Omsorg och hjälp

Vad gäller för de som är vaccinerade?

Uppdatering 3 januari 2022:

Vi undanber besök till särskilt boende (Kerstinsås och Lindbacken) från och med måndag 3 januari på grund av den ökade smittspridningen.

...

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

För personal kvarstår kravet på skyddsutrustning och på att följa hygienrutiner samt att testas vid symtom.

Vad gäller för de som är ovaccinerade eller bara tagit första dosen?

Uppdatering 3 januari 2022:

Vi undanber besök till särskilt boende (Kerstinsås och Lindbacken) från och med måndag 3 januari på grund av den ökade smittspridningen.

...

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

För personal kvarstår kravet på skyddsutrustning och på att följa hygienrutiner samt att testas vid symtom.

Erbjudande om 3:e dos vaccin för brukare på särskilt boende eller inskrivna i hemsjukvård

Ovanstående grupper har fått ett erbjudande om en tredje vaccinationsdos under oktober och november månad 2021. Frågor kan besvaras av Gunilla Carlsson, 0512-571 65.

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på Lindbacken eller Kerstinsås?

Uppdatering 3 januari 2022:

Vi undanber besök till särskilt boende (Kerstinsås och Lindbacken) från och med måndag 3 januari på grund av den ökade smittspridningen.

...

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

För personal kvarstår kravet på skyddsutrustning och på att följa hygienrutiner samt att testas vid symtom.

...

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Vi vill slå ett slag för att det finns alternativa sätt att hålla kontakten. För det är viktigt att hålla kontakten, om man inte har möjlighet att träffas fysiskt.

 • Om vädret tillåter vill vi också uppmuntra till möjligheten att ta en promenad i våra omgivningar. Ring alltid innan så att vi kan planera och genomföra detta på ett smittsäkert sätt.
 • Vill du lämna en blomma eller någonting annat går det bra att höra av sig till respektive avdelning. Ring gärna i god tid så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.
 • Vill du hålla kontakten på digital väg finns det möjlighet att använda appen Facetime till alla avdelningar och alla dagar. Kontakta avdelningen för mer information.
 • Det går givetvis bra att ringa oss för att få reda på hur din nära och kära mår.
 • Ring innan ditt besök!

Kontaktuppgifter:

• Gullviva 0512-571 40

• Mandelblom 0512-571 43

• Vallmo 0512-571 37

• Blåklint 0512-571 34

• Lindbacken 0512-571 50 eller 0512-571 51

Om jag inte har möjlighet att besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Det är alltid möjligt att ringa till Kerstinsås och Lindbacken och höra hur personen mår.

Kontaktuppgifter till äldreboendena:

 • Blåklint 0512-571 34
 • Vallmo 0512-571 37
 • Gullviva 0512-571 40
 • Mandelblom 0512-571 43
 • Lindbacken 0512-571 50, 0512-571 51

Håller restaurang Kaveldunet öppet?

Från 4 januari 2022 är restaurang Kaveldunet stängd.

Vi undanber besök till särskilt boende (Kerstinsås och Lindbacken) från och med måndag 3 januari på grund av den ökade smittspridningen.

...

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

För personal kvarstår kravet på skyddsutrustning och på att följa hygienrutiner samt att testas vid symtom.

Det är viktigt att alla följa de restriktioner som finns.

Hur hanterar ni matserveringen för att förhindra smittspridning?

Boende på Kerstinsås fortsätter att få sina måltider serverade på de olika avdelningarna och äter aldrig i restaurangen.

Hur tänker ni kring hygien?

Våra brukare tillhör riskgruppen vilka alltid är sköra för virus- och bakterieinfektioner, såsom influensa och magsjuka och att jobba utifrån basala hygienrutiner ingår således alltid i vår arbetsuppgift.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Efter utbildning i hygienrutiner skriver varje medarbetare på ett hygienkontrakt för att säkerställa att personal efterlever våra rutiner.

Gällande covid-19, som är ett influensavirus, följer vi de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland tagit fram och följer noga om dessa uppdateras.

Hur arbetar ni för att se till att ingen smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och endast personal som är frisk får arbeta. Detta innebär att man får inte uppvisa några luftvägssymtom, feber eller andra tecken på infektion. Personalen ska alltid vara uppmärksam på symtom och medarbetare inom kommunen provtas vid misstanke om covid-19 för att de ska kunna återgå i arbete.

Vad har personalen i Essunga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Våra medarbetare ska stanna hemma och uppmanas att provtas om de har symtom, även om dessa är lindriga. Även de som är vaccinerade ska fortsätta att följa hygienrutiner och använda skyddsutrustning samt testa sig vid symtom.

All personal inom vård och omsorg har god kunskap om basala hygienrutiner och tillämpar dessa i arbetet. Personalen utbildas också i Smittskydd Västra Götalands hygienrutiner gällande covid-19. Nyanställda introduceras noggrant i dessa rutiner. Vi säkerställer tillgång till skyddsutrustning för vår personal.

Provtagning i form av egentest för medarbetare hos privata aktörer inom vård och omsorg

Motivet till provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg.

Egentest på luftvägsinfekterad vård- och omsorgspersonal kan göras för att säkerställa om man har covid-19 eller inte, egentestet är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behov av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Covid-19 är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och därmed anmälningspliktig. Det innebär att vid ett positivt svar måste den personen följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt svar skickas ut till medarbetarens mobil via direkttest.se.

Provsvar är att betraktas som en känslig uppgift, enligt GDPR, och får inte registreras utan medarbetarens medgivande. Provsvaren går till medarbetaren och därför behövs inte samtycke. För mer information om GDPR och provtagning för covid-19 se www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/.

Provtagningsindikationer

Vård och- omsorgspersonal är en prioriterad grupp för provtagning för att säkerställa att personal med luftvägssymtom (förkylningssymtom) och/eller feber inte arbetar om de är covid-19 positiva samt att möjliggöra tidig återgång i tjänst vid förkylningssymtom, förutsatt att man är testad covid-19 negativ.

Om du har symtom som överensstämmer med covid-19 kan du göra ett PCR-prov. Om du har haft nära eller återkommande kontakt med en person smittad med covid-19, ska du också göra ett PCR-prov.

Smittspårning

Om en personal eller brukare insjuknar i covid-19 är det hens vårdcentral som är ansvarig för smittspårningen.

Egentesterna kan användas till personal vid smittspårning.

Innan smittspårning påbörjas måste kontakt tas med en av kontaktpersonerna för egentesterna för att beställa dessa.

Kontakt

Endast ansvarig chef kan ta kontakt för att boka ett egentest för den anställde hos privat aktör inom vård och omsorg. Observera att provtagning genomförs endast vardagar.

Gunilla Carlsson, 0512-571 65, vardagar kl. 8-16

Instruktion för att genomföra egentest Essunga kommun (obs ny version från och med 14 december Pdf, 300.2 kB. (Pdf, 300.2 kB)

Bibliotek och kultur

Kan jag besöka biblioteket som vanligt?

Läs mer om bibliotekets öppettider här.

Om du misstänker att du har covid-19 ska du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor samt testa dig oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Kan jag låna utan att besöka biblioteket?

Biblioteket har flera digitala resurser som du kan passa på att använda. Det finns bland annat böcker, ljudböcker och tidskrifter som du kan komma åt hemifrån med ditt lånekort/personnummer och pinkod.

Tjänsterna är Libby och Pressreader. Du hittar dessa tjänster på Bibliotek Västra Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats..

Take away-bibliotek
Biblioteket erbjuder fortfarande möjligheten att hämta dina lån vid entrén under ordinarie öppettider. Maila oss på essunga.folkbibliotek@essunga.se eller ring 0512-570 47 så förbereder vi ditt ärende.

Hur fungerar Take Away-biblioteket?

Du som gärna vill låna, men inte vill eller kan besöka biblioteket kan använda vår tillfälliga Take Away-tjänst.

Så här gör du:

 • Ring till biblioteket, telefon 0512-570 47 eller skicka e-post till essunga.folkbibliotek@essunga.se och berätta för oss vad du vill låna.
 • Säg vilken dag och tid du vill hämta. Glöm inte att meddela oss om någon annan än du själv ska hämta din beställning.
 • Vi möter dig utanför biblioteket och lämnar din beställning - utlånat och klart!

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan lämna tillbaka i tid?

Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Men det är viktigt att du kontaktar biblioteket om du inte kan lämna tillbaka i tid.

Du kan ringa 0512-570 47 eller skicka e-post till essunga.folkbibliotek@essunga.se.

Observera att vi inte kan förlänga lånetiden på böcker som är reserverade.

Telefonlinje med vårdpersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Ring 0812368000 om du har frågor om coronaviruset.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt