Läs mer

Samråd detaljplan Jonslund skola, del av Jonastorp 5:1 m.fl.

Essunga kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Jonslunds skola, del av Jonastorp 5:1 m.fl. Under perioden 7 juni till 7 juli 2023 har du möjlighet att tycka till och lämna in synpunkter på detaljplanen.

Samrådsmöte kommer äga rum

7 juni 2023 kl 17:00 i Jonslunds skolans gymnastiksal

Sammanfattning

I juni 2022 påbörjades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Jonastorp 5:1 i Jonslund i syfte att möjliggöra för byggnation av en ny och ändamålsenlig skola. Förslaget till ny detaljplan möjliggör en byggnadshöjd på 7,5 meter för skolan och 15 meter för en idrottshall. Den nya detaljplanen tar höjd för en byggnadsarea som omfattar både den befintliga skolan och den nya skolan eftersom den befintliga skolan kommer att finnas kvar under tiden som den nya skolan byggs. I detaljplanen har även inkluderats yta för parkering och de vägområden som behövs för att säkerställa detaljplanens genomförande.

Samrådshandlingar:

Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta Pdf, 725 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta Pdf, 345.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 94.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Marktekninsk undersökning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning farligt gods Pdf, 837.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande träd och alléer Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

KS beslut Pdf, 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Så lämnar du synpunkter

Vill du lämna synpunkter på detaljplanen kan du göra det skriftligt antingen via e-post: kommun@essunga.se

eller vanlig post: Essunga kommun, 465 82 Nossebro

Märk ditt svar med Synpunkter Detaljplan Jonslunds skola.

Ditt svar ska ha inkommit senast 7 juli 2023.

Varför har man samråd?

Ett samråd syftar till att få in synpunkter och kunskap från boende och verksamma inom och i närheten av planområdet. Efteråt sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse och planförslaget ändras om det bedöms lämpligt. En granskningsversion av planförslaget sedan fram och ställs sedan ut igen, då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget ännu en gång. Under granskningstiden kommer samrådsredogörelsen att finnas på hemsidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt