Läs mer

Buller och luftkvalitet

Miljöfarlig verksamhet

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom buller eller utsläpp till luft, mark och vatten.

Miljötillsynen regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. Arbetet omfattar bland annat handläggning, tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden. Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet delas in i tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga verksamheter. Exempel på verksamheter som omfattas av miljötillsynen är verkstäder, ytbehandlare, träbearbetning, bilvårds- och förbränningsanläggningar, deponier.

Luft

Luftföroreningarna består till största delen av kvävedioxider, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och kommer i huvudsak från trafiken. Luftföroreningar ger effekter på människors hälsa såväl som på växter och byggnader.

Essunga kommun är medlem i förbundet Luft i Väst som verkar för bättre luftkvalitet i hela Västra Götalands Län. Information om luften i kommunen finns på Luft i Västs hemsida.

Du kan söka mer information på Luft i Västs hemsida. Länk till annan webbplats.

Radon

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor.
  • Byggnadsmaterial, så kallad blå lättbetong.
  • Vatten som används i hushållet (främst vatten från borrade brunnar).

Inom Essunga kommun finns inga områden med hög risk för markradon. Lokalt kan dock markradonhalten vara förhöjd även inom ett lågriskområde.

Miljökontoret kan till självkostnadspris erbjuda mätningar av radon i din bostad eller i ditt dricksvatten.

Mer information om radon hittar du på Boverkets radonguide. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt