Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan och detaljplaner

Detaljplan

Det är kommunstyrelsen som ger plan- och byggkontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete. Planeringens syfte är att samordna olika intressen vid byggande och förändring av markens användning samt främja att ett väl fungerande samhälle ska kunna utvecklas. Upprättandet av en plan är en demokratisk process, vilket innebär att det krävs samråd med berörda aktörer till exempel fastighetsägare, boende, andra kommuner och länsstyrelsen.

Översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för dess mark- och vattenanvändning. I översiktsplanen visar kommunen hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse och mark- och vattenanvändning. En översiktsplan har flera funktioner. Planen ska
bland annat vägleda kommunens vardagsbeslut vad gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra typer av tillståndsprövning. Ett utpekat förslag på möjliga bebyggelseområden på icke kommunal mark innebär inte att fastighetsägaren måste stycka av sin fastighet eller ändra pågående
markanvändning utan snarare att möjligheten finns.

Förslaget till översiktsplan för Essunga kommun var ute på samråd 2 maj – 30 juni 2017. Essungas kommunfullmäktige har 2018-06-18 godkänt utställningshandlingarna för översiktsplan för Essunga kommun. Nu ställs översiktsplanen ut mellan 23 juli – 25 september 2018. Syftet med en
utställning är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara samt ge en ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Utställningsförslaget som nu har tagits fram består av flera delar, dels ett planförslag innehållande en utvecklingsstrategi, dels en del kring förutsättningar samt en miljökonsekvensbeskrivning. Till
planförslaget hör även en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplanen för Essunga kommun finns på www.essunga.se samt Essunga kommuns reception, Sturegatan 4, och på biblioteket, Sturegatan 6 i Nossebro 23 juli - 25 september.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 25 september 2018 via epost kommun@essunga.se eller skickas till Essunga kommun, 465 82 Nossebro. Ange "ÖP Utställning" vid inlämnande av synpunkt.

Detaljplanering

Plan- och byggkontoret ansvarar för detaljplanearbetet i kommunen. Det kan handla om detaljplaneläggning för nyexploatering, detaljplaneläggning av redan bebyggda områden, ändring av befintliga detaljplaner eller planutredningar.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till.
Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar.
En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, t.ex. bygglov.

Läs mer här för regler kring köp av nya tomter.PDF (pdf, 391.7 kB)  

Ekologi och miljö
Plan- och byggkontoret arbetar tillsammans med kommunens övriga förvaltningar för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser om en hållbar utveckling.

Stallabäcken

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt