Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostäder och offentliga lokaler

Välkommen till vår kommun! Essunga kommun med centralorten Nossebro ligger på en timmes avstånd från Göteborg. De villor som senaste året varit till salu, har i regel sålts snabbt, och invånarantalet växer!

Fullmäktige har beslutat att kommunens byggklara småhustomter inom tätorterna, som fanns i plan före 2007, säljs för 1 000 kronor (avgift för anslutning till kommunens vatten och avlopp tillkommer till en kostnad av ca 85 000 kronor för en normalstor villatomt). Villkor för köp är att en villa byggs på tomten inom ett år efter att tomten köpts, och att man inte får sälja vidare en sådan obebyggd tomt.

Essunga kommun har på senare tid blivit en inflyttningsort. Till detta bidrar även våra låga förbrukningskostnader. Se listan över byggklara tomter härPDF (pdf, 21.1 kB).

Hitta bostad

Essunga Bostäder ABlänk till annan webbplats

Fåglums Bygg AB
Hasse Haraldsson
Telefon 0512-299 55

Nossans Fastighets AB
Tage Brolin
Telefon 0512-533 40

Nossebo Fastighets AB
Fredrik Kjellberg
Telefon 0704-13 58 08

BRF Fänkålen
Telefon 070-512 4860

Höglund & Gustafsson AB
Telefon 0512-160 20

Lediga tomter

Förutom de 1.000-kronors-tomter som kommunen har till salu så finns det också ett flertal byggklara tomter i Nossebro. Utmed Strandgatan finns 4 lediga tomter. Varje tomt är på 567 kvm. Priset för dessa tomter är kronor 47.010:-- (avgifter för inkoppling av vatten och avlopp
samt el tillkommer).

Lediga tomter finns också utmed Nypongatan, ny gata vid Oxbergsgatan/Sturegatan. Tomterna är drygt 1000 kvm stora och kostar 70:--/kvm. Här är det möjligt att bygga ett enbostadshus med normalstort garage.

Utmed Kraftgatan, vid Krusegårdsgatan, finns 3 stycken planerade tomter, ej avstyckade. De blir cirka 1.400 - 1.700 kvm stora och ger en unik möjlighet att bygga bostadshus i kombination med byggnad för kontor, hantverk, småbutik, lager med mera. Dock får verksamheten inte vara störande för grannar. Detta område medger ytterligare 7 liknande tomter. Samtliga tomter kostar 70 kronor per kvadratmeter.

1000-kronorstomterPDF (pdf, 21.1 kB)

Detaljplaner Essunga, Främmestad och JonslundPDF (pdf, 12.5 MB)

Bostadsanpassning

Person som äger bostad eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärden utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bedömning skrivs i form av intyg, som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning, detta görs av sakkunnig. Det vill säga arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan special inriktad legitimerad personal.

Åtgärder som vidtas kan till exempel vara: anpassa trösklar, ramper, hygienutrymme etcetera.

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag finns i "Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera".

Vad ges bidrag till?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart till fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte om behovet av åtgärden är tillfälligt eller för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidrag lämnas aldrig för lös egendom.

Bidrag lämnas till att utföra anpassningsåtgärderna för en skälig kostnad.

Ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 165.3 kB)

Ansökningsanvisning bostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 232.6 kB)

Kontakt

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Susanne Engdahl
E-post: susanne.engdahl@essunga.se
Telefon
Direkt: 0512-573 20
Växel: 0512-570 00

Särskilda boenden

När behovet av hjälp och stöd inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan annat boende vara aktuellt. Då finns det olika boenden för personer över 65 år, för personer med psykiska funktionshinder, för personer med missbruksproblematik eller för personer med olika former av förståndshandikapp. 

Offentliga lokaler

Essunga kommun har många mötesplatser att erbjuda! Här kan du bland annat hitta information om våra fina bygdegårdar, idrottshallar och Nossebro skolas aula.  

Förköpsrätt och upphävd förköpslag

2010 upphävdes Förköpslagen (1967:868). Enligt den kunde en kommun i vissa fall träda i en köpares
ställe när ett avtal tecknats om en fastighets-överlåtelse. Syftet var att underlätta för kommunerna att köpa mark och planera för städers expansion. Förköpslagen slutade att gälla den 30 april 2010. De
lagändringar som följer av upphävandet trädde i kraft den 1 maj 2010.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt